Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I29O0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P00J1

Подаване на заявление по чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ

Какво представлява услугата

Описание

Административната услуга се заявява при необходимост от изплащане на суми за земите по чл.37в, ал.3, т.4 от ЗСПЗЗ /бели петна/.

 

Началникът на Общинската служба по земеделие одобрява заявлението и го предава за изпълнение на служител. Директорът на ОД „Земеделие“ одобрява изготвена от ОСЗ преписка и предава за изпълнение на служител от ОДЗ.  
Услугата се изпълнява в срок до 30 дни.

 

Услугата е първична и се получва лично/ чрез пълномощник в звеното за административно обслужване; чрез лицензиран пощенски оператор на посочен адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването.

- Правно основание

 • Закон за собствеността и ползването на земеделските земи- чл.37в, ал.7

- Какво е необходимо да приготвя предварително

За да заявите услугата е необходимо да подадете заявление по образец.

Към заявлението се прилагат: 

 • заявление – по образец за физическо или юридическо лице;
 • пълномощно /при необходимост/
 • удостоверение за наследници /при необходимост/
 • удостоверение за актуална банкова сметка
 • декларация на основание чл.30, ал.3 от Закона за собствеността /при необходимост/

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата  за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази или ако доставчика на услугата изисква подпис подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) за да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към съответната Областна дирекция "Земеделие".

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата „Електронни форми“.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

30 дни

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Областна дирекция „Земеделие“

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор,По електронен път на посочена в заявлението електронна поща

- Услугата се предоставя от администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не