Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I29O0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P00J1

Подаване на завление по чл. 37ж, ал. 12 от ЗСПЗЗ

Какво представлява услугата

Описание

Административната услуга се заявява при необходимост от изплащане на суми за земите по чл.37в, ал.3, т.4 от ЗСПЗЗ /бели петна/.

 

Началникът на Общинската служба по земеделие одобрява заявлението и го предава за изпълнение на служител. Директорът на ОД „Земеделие“ одобрява изготвена от ОСЗ преписка и предава за изпълнение на служител от ОДЗ.  
Услугата се изпълнява в срок до 30 дни.

 

Услугата е първична и се получва лично/ чрез пълномощник в звеното за административно обслужване; чрез лицензиран пощенски оператор на посочен адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването.

- Правно основание

 • Закон за собствеността и ползването на земеделските земи- чл.37в, ал.7

- Какво е необходимо да приготвя предварително

За да заявите услугата е необходимо да подадете заявление по образец.

Към заявлението се прилагат: 

 • заявление – по образец за физическо или юридическо лице;
 • пълномощно /при необходимост/
 • удостоверение за наследници /при необходимост/
 • удостоверение за актуална банкова сметка
 • декларация на основание чл.30, ал.3 от Закона за собствеността /при необходимост/

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата  за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази или ако доставчика на услугата изисква подпис подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) за да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към съответната Областна дирекция "Земеделие".

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата „Електронни форми“.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

30 дни

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Областна дирекция „Земеделие“

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор,По електронен път на посочена в заявлението електронна поща

- Услугата се предоставя от администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не