Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I29O1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P00J3

Издаване на решения за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии с площ до 50 декара

Какво представлява услугата

Описание

Подаване на заяление за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии до 50 декара

 

Разглеждане на заявлението и издаване на решение на комисията по чл.74, ал.2, т.1 от Закона за горите

 

Органът по чл. 74, ал. 2, т.1 от Закона за горите - комисия при РДГ Ловеч се произнася по заявлението в едномесечен срок от датата на постъпването му, като издава решение за промяна на предназначението на поземления имот или постановява отказ.

 

Решението  се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.За промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии се заплаща цена, определена с наредбата по чл. 86, ал. 2 от ЗГ.

 

Цената за промяна на предназначението се заплаща в тримесечен срок от съобщаването на акта за промяна на предназначението.

 

Правата на лицата, в полза на които е постановена промяна на предназначението, се погасяват, когато:

 1. цената за промяна на предназначението не бъде заплатена в тримесечен срок от съобщаването на акта за промяна на предназначението;
 2. в тригодишен срок от влизане в сила на разрешението за строеж на обекта, за който е променено предназначението, не е започнало строителството му, а за обектите на техническата инфраструктура - в четиригодишен срок, но не повече от 10 години от влизане в сила на акта за промяна на предназначението.

- Правно основание

 • Закон за горите. - чл. 74, ал. 2, т. 1

- Какво е необходимо да приготвя предварително

За промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии собственикът или инвеститорът подава следните документи:

 1. Заявление по образец до органа, издал решението за предварително съгласуване;
 2. Документ за собственост – за поземлени имоти в горски територии, които не са държавна собственост, а когато заявлението е подадено от ивеститор – и писмено съгласие на собственика;
 3. Скица на имота от кадастралната карта или от картата на възстановената собственост;
 4. Одобрен подробен устройствен план и удостоверение, че актът за одобряването му е влязъл в сила, издадено от органа, който го е одобрил;
 5. Оценка на имота по наредбата по чл. 86, ал. 2 от Закона за горите;
 6. Влезли в сила административни актове, издадени по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда или по реда на Закона за биологичното разнообразие, или становище на компететния орган по околна среда по двата закона.

 

 

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Регионалната дирекция по горите със седалище населеното място

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

едномесечен срок от датата на постъпване на заявлението

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

комисия в РДГ Бургас

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор,По електронен път на посочена в заявлението електронна поща

+ Административни звена, предоставящи услугата

 

- Услугата се предоставя от администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не