Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2941
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P00B2

Издаване на Решение по оценка на съвместимостта на планове, програми и инвестиционни намерения

Какво представлява услугата

Описание

Заявявяве на административната услуга

 

Административната услуга 1411 по предоставяне на решение по оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения извън обхвата на Закона за опазване на околната среда стартира с внасяне от възложителя на уведомление, което съдържа данни съгласно приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 (част А – за планове, програми и проекти, част Б – за инвестиционни предложения), доказателство за внесена такса и информация и документация съгласно приложение № 2 към чл. 10, ал. 2 (част А – за планове, програми и проекти, част Б – за инвестиционни предложения). Уведомлението се представя в един екземпляр на хартиен носител и в два екземпляра на електронен носител. При установени непълноти, пропуски или неточности в уведомлението, КО изисква от възложителя да предостави допълнителна информация и определя срок за това. КО извършва проверка за допустимост на ППП/ИП спрямо: режима на дейност на защитените зони, определен със заповедта за обявяването им, както и със заповедта по чл. 19, ал. 1 от ЗБР и/или с плана за управление ако има такива; режима на защитените територии, определен по реда на Закона за защитените територии (ЗЗТ), заповедта за обявяването й и плана за управлението й, ако има такъв или заповед по чл. 45, ал. 1 от ЗЗТ, ако има такава; спрямо режимите по Закона за водите (ЗВ) и в утвърдени планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения за планове, програми, проекти или инвестиционни предложения, предвиждащи водовземане от повърхностни или подземни води, заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти или в съоръжения, които могат да създадат опасност от замърсяване с отпадъчни води, или е пряко свързано с водовземане и/или ползване на воден обект по смисъла на т. 7 и т. 25 от допълнителните разпоредби на ЗВ. В тези случаи, РИОСВ изпраща документацията на директора на съответната басейнова дирекция за становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от ЗВ.

 

Издаване на решение за преценяване за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони.

 

След извършване на проверка за допустимост при необходимост РИОСВ извършва проверка на място относно достоверността на информацията, освен това може да изпрати документацията на научни или академични институции/организации за становище относно вероятната степен на отрицателно въздействие върху предмета на опазване на защитените зони. При установяване на допустимост на ППП/ИП компетентният орган преценява вероятната степен на въздействие на ППП/ИП върху конкретните местообитания или видове, предмет на опазване в защитените зони.

В срок от 30 дни от постъпване на уведомлението или от отстраняване на нередностите (ако такива са установени) или от посещението на място/или от отговора на научните организации (ако такива са извършени/искани) се издава решение за преценяване на  вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони. В срок 7 дни от издаването на решението РИОСВ го предоставя на възложителя и го оповестява на интернет страницата си.

В случай, че решението е с характер „да се извърши оценка за степента на въздействие“  РИОСВ дава указания и изисквания към обхвата, обема и съдържанието на оценката и колектива, разработващ оценката. РИОСВ предоставя на възложителя наличната информация за предмета и целите на опазване на съответната защитена зона. Възложителят на ППП/ИП възлага извършването на оценката за степента на въздействие на експерти, отговарящи на изискванията по чл. 9, ал.1 от Наредбата за ОС. Възложителят представя на РИОСВ ДОСВ с всички приложения към него в един екземпляр на хартиен носител и в два екземпляра на електронен носител. КО извършва оценка на качеството на доклада в 30-дневен срок от внасянето му. В случай, че РИОСВ даде отрицателна оценка на качеството на ДОСВ, доклада се връща за допълване и преработване, като РИОСВ дава конкретни указания за това. При положителна оценка на качеството на ДОСВ РИОСВ уведомява възложителя и провежда консултации с обществеността, като публикува на интернет страницата си информация относно ППП/ИП, вкл. графичен материал и ДОСВ. В срок 30 дни от публикуването всички заинтересовани лица могат да депозират пред РИОСВ писмени мотивирани становища по ППП/ИП и ДОСВ. В случай, че при провеждане на консултациите постъпи информация относно предмета и целите на защитените зони и/или очакваната степен на увреждането им, която се различава от представената от възложителя в доклада, РИОСВ може да възложи на друг колектив от експерти или да изиска от възложителя извършване на допълнителни проучвания и анализи или събиране на допълнителна научна информация, като определя тяхната продължителност.

В срок 30 дни след провеждане на консултациите или след получаване на допълнителната информация КО издава решение по оценка за съвместимостта на ППП/ИП с предмета и целите на опазване на съответната зона/съответните зони.  

В срок 7 дни от издаване на решението РИОСВ го предоставя на възложителя и го оповестява на интернет страницата си.

 

- Правно основание

 • Закон за биологичното разнообразие - чл. 31

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Подаване на заявление по образец

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия от тук.

 

За да заявите услугата:

 

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази или ако доставчика на услугата изисква подпис подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) за да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към съответната Регионална инспекция по околна среда и водите

 

или

 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

30 дни

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Директор

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, гр. Пазарджик, ул."Генерал Гурко" 3, ет.4
Код за междуселищно избиране: 034
Телефон за връзка: 034401917, 034401935
Факс: 034445585
Адрес на електронна поща: riewpz@riewpz.org
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Без прекъсване - със заместник

- Услугата се предоставя от администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не