Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2940
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P00B0

Заличаване от регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

Какво представлява услугата

Описание

Заличаване на регистрация, по сила на която регистрираните лица могат да практикуват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве.

 

- Правно основание

 • Закон за здравето - чл. 172
 • Наредба № 7 от 2005 г. за изискванията към лицата, които упражняват неконвенциални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве - чл. 8а, ал. 3; чл. 8а, ал. 4

- Какво е необходимо да приготвя предварително

 

 1. Заявление за заличаване на регистрацията на лице, практикуващо неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве или упълномощени за това лица /в случаите на чл. 172, ал. 1, т. 1, т. 2 от ЗЗ/;
 2. Документ, удостоверяваш смъртта на практикуващото неконвенционални методи лице или съдебно решение за поставянето му под запрещение.
 3. Документ, удостоверяващ обстоятелствата по ч. 172, ал. 1, т. 3, 4, 5 от Закона за здравето;
 4. Оригинала на издаденото удостоверение за регистрация от РЗИ.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,Устно на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата, натиснете с мишката в поле ДАТА и поле ПОДПИС за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Регионалната здравна инспекция със седалище населеното място.

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

3-дневен

- Резултат от услугата

Описание

 Когато са налице предпоставките по чл. 172, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за здравето (по искане на регистрираното лице,  при смърт на регистрирания или поставянето му под запрещение), директорът на РЗИ издава заповед за заличаване на лицето от Регистъра на лицата, които практикуват неконвенционални методи.

      Във всички останали случаи на сезиране на РЗИ, когато директорът прецени, че е налице някоя от предпоставките по чл. 172, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от Закона за здравето, той издава заповед за заличаване на регистрацията.

      Заличаването на регистрацията се вписва в Регистъра на лицата, които практикуват неконвенционални методи.

      Заповедите на директора на РЗИ за заличаване по чл. 172, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от Закона за здравето подлежат на обжалване по реда на АПК, като обжалването не спира изпълнението им съгласно чл. 172, ал. 3 и 4 от Закона за здравето.

      Актовете, издадени от директора на РЗИ, в съответствие с разпоредбата на чл. 93, ал. 1 АПК, подлежат на обжалване пред министъра на здравеопазването по административен ред. Жалбата се подава в 14-дневен срок от съобщаването на страните.

      При обжалване по съдебен ред жалбата се подава пред съответния административен с

Кой издава резултата от услугата

Директор

+ Административни звена, предоставящи услугата

 

- Услугата се предоставя от администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не