Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2940
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P00B0

Издаване на удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

Какво представлява услугата

Описание

Удостоверението за регистрация на неконвенционална практика за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве дава право за осъществяване на следните неконвенционалните методи:

1. използване на нелекарствени продукти от органичен произход;

2. използване на нелекарствени продукти от минерален произход;

3. използване на нетрадиционни физикални методи;

4. хомеопатия;

5. акупунктура и акупресура;

6. ирисови, пулсови и аурикуларни методи на изследване;

7. диетика и лечебно гладуване.

Разпоредбата на чл. 166, ал. 2 от Закона за здравето забранява практикуването на други неконвенционални методи, извън изброените по-горе.

 

Дефиниции на основните понятия и институти, които се използват в настоящото описание на административната процедура:

"неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве" – методи, чието изучаване не е включено в учебните програми на висшите медицински училища, и които не трябва да предизвикват влошаване на здравословното състояние на гражданите и се прилагат единствено с цел постигане на благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве.

 Видовете неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, които могат да се прилагат в Република България, са изброени в чл. 166, ал. 1 от Закона за здравето,  дефинирани са в § 1 от Наредба № 7 от 1 март 2005 г. и са следните:

 • Използване на нелекарствени продукти от органичен произход – това са химични съединения с растителен или животински произход, както и синтетични и полусинтетични органични продукти, които не са лекарства съгласно Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина;
 • Използване на нелекарствени продукти от минерален произход – химични елементи и съединения с неорганичен произход, които не са лекарства съгласно ЗЛПХМ
 • Използване на нетрадиционни физикални методи – такива, при които се използва механично, топлинно или магнитно въздействие върху човешкото тяло
 • Хомеопатия - метод, при който чрез индивидуално подбрани хомеопатични лекарствени продукти съгласно "принципа на подобието" се цели стимулиране на естествените оздравителни сили на организма
 • Акупунктура - метод, при който в определени точки от тялото на човека се забиват игли със специална форма и диаметър от 0,16 до 0,35 мм, с което се цели постигане на благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
 • Акупресура - метод, при който в определени точки от тялото на човека се упражнява натиск с върховете на пръстите, с което се цели постигане на благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
 • Ирисови, пулсови и аурикуларни методи на изследване
  • ирисов е методът, при който се изследват морфологичните изменения на ириса на окото, с което се цели определяне на състоянието на вътрешните органи и системи на организма;
  • пулсов е методът, при който се изследват качествени и количествени показатели на пулса, с което се цели определяне на състоянието на вътрешните органи и системи на организма;
  • аурикуларен е методът, при който се изследват морфологията, електропроводимостта и чувствителността към болка в точки от ушната мида, с което се цели определяне на състоянието на вътрешните органи и системи на организма);
 •  Диетика - метод, при който чрез предписан режим на хранене, включително и само с плодове, зеленчуци или с други продукти от органичен произход, се постига благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
 • Лечебно гладуване - метод, при който чрез предписан режим на приемане на вода, сокове или други течности се постига благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

 

Заявител:

 1. Право да практикуват неконвенционални методи по чл. 166, ал. 1 от Закона за здравето, с изключение на хомеопатия, имат български граждани и граждани на държава - членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария, които са психически здрави, не са осъждани за престъпление от общ характер и отговарят на едно от следните условия:
 • притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по професионални направления "Медицина", "Дентална медицина" или "Фармация";
 • притежават образователно квалификационна степен "специалист" или "бакалавър" по професионално направление "Здравни грижи";
 • притежават диплома за завършено средно образование и свидетелство за успешно проведено обучение не по-малко от 4 семестъра във висше медицинско училище при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването и министъра на образованието и науката..
 1. Право да практикуват хомеопатия имат български граждани и граждани на държава - членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария, които притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по професионално направление "Медицина" или "Дентална медицина".

Забележка: Лицата, които притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по професионално направление "Медицина" или "Дентална медицина" и са регистрирали лечебно заведение или работят в такова, могат да предписват хомеопатични лекарствени продукти, без да се регистрират по реда на чл. 170, ал. 1 от Закона за здравето (§ 2 ПЗР към Наредба № 7 от 1 март 2005 г.).

  

- Правно основание

 • Закон за здравето - чл. 171
 • Наредба № 7 от 1.03.2005 г. за изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве - чл. 8а, ал. 1; чл. 8а, ал. 2

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими документи:

 1. Заявление до директора на РЗИ;
 2. Копие от диплома за завършено образование;
 3. Документ за психично здраве;
 4. Книга за посещенията по образец съгласно Приложение № 3 към Наредба № 7 от 1 март 2005 г.

 

 Забележка: В заявлението изчерпателно се изброяват неконвенционалните методи и средства, които лицето ще практикува (чл. 170, ал. 1 и 2 от Закона за здравето).

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,Устно на гише в център за административно обслужване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата, натиснете с мишката в поле ДАТА и поле ПОДПИС за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Регионалната здравна инспекция със седалище населеното място.

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

15-дневен

- Резултат от услугата

Описание

Права и задължения на регистрираните лица:

Лицата, получили Удостоверението за регистрация на неконвенционална практика за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, имат право да практикуват вписаните в удостоверението дейности.

Неконвенционалните методи могат да се упражняват само в помещения, които отговарят на здравните изисквания, посочени в Приложение № 2 към Наредба № 7 от 1 март 2005 г.

Лица, които практикуват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве и нямат призната медицинска правоспособност, нямат право да предписват лекарства и да прилагат методи за диагностика и лечение, изискващи медицинска правоспособност.

Съгласно Закона за здравето и Наредба № 7 от 1 март 2005г лицата, които упражняват неконвенционални методи, за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве са длъжни:

            1. да упражняват своята дейност добросъвестно;

            2. да не допускат увреждане на здравето на лицата, потърсили помощта им;

            3. да се отнасят отговорно и добросъвестно към личността, Медицинските потребности и проблеми на лицето, потърсило помощта им;

            4. да прилагат единствено методите, които са заявили в РЗИ;

            5. да не използват инвазивни методи, с изключение на акупунктура, както и такива, чието прилагане излага на риск здравословното състояние на лице, потърсило помощта им;

            6. да не използват методи за въздействие, които могат да предизвикат болка, неприятни усещания, психологически проблеми или методи за въздействие, които противоречат на добрите нрави;

            7. да не допускат влошаване или увреждане на здравословното състояние на лицето, потърсило помощта им;

            8. да проследяват периодично и в необходимите срокове промяната в здравословното състояние на лицето, при което са приложили тези методи, и при установяване на негативен ефект върху индивидуалното здраве вследствие на приложен неконвенционален метод да преустановят неговото прилагане, като уведомят незабавно всички лица, на които е прилаган, избрания от лицето общопрактикуващ лекар и директора на РЗИ;

            9. да поставят на видно място в помещението документа за регистрацията им в РЗИ;

            10. да препоръчват консултация с лечебни заведения в случаи на влошаване в здравословното състояние на лице, което е потърсило помощта им;

            11. незабавно да уведомят избрания от лицето общопрактикуващ лекар или център за спешна медицинска помощ, когато състоянието на пациента налага незабавна медицинска намеса.

            Член 3, ал. 1 от Наредба № 7 от 1 март 2005 г. предвижда лицата, които упражняват неконвенционални методи, преди прилагане на неконвенционалния метод:

            1. да преценят здравословното състояние на лицето, потърсило тяхната помощ, и възможностите прилаганият от тях метод да повлияе благоприятно върху здравословното състояние на лицето;

            2. да разяснят на лицето, потърсило помощта им, подробно и на достъпен език същността на неконвенционалния метод, който ще приложат, очакваното положително въздействие върху здравето му и възможните странични ефекти;

            3.да не въвеждат в заблуждение лицето, потърсило тяхната помощ, включително по отношение на възможностите за повлияване на здравословното му състояние чрез практикувания неконвенционален метод;

            4. да получат изричното писмено съгласие по образец съгласно Приложение № 1 към Наредба № 7 от 1 март 2005 г. на лицето, потърсило тяхната помощ, за прилагане на съответния неконвенционален метод.

Всяко лице, което практикува неконвенционални методи, е длъжно да вписва в книга за посещенията данните за всяко лице, потърсило неговата помощ съгласно Приложение № 3 към Наредба № 7 от 1 март 2005г.

Лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве съхраняват документацията, свързана с прилагането на методите за срок от 10 години.

 Срок за валидност на удостоверението за регистрация:

Удостоверението за регистрация на неконвенционална практика се издава за неопределен срок. При настъпване на промяна в обстоятелствата на регистрацията се издава ново Удостоверението за регистрация на неконвенционална практика, в което се отразяват настъпилите промени.

Действия които трябва да се предприемат при изгубване или унищожаване на Удостоверението за регистрация:

В 7-дневен срок от настъпване на събитието представителя на лечебното заведение следва да се уведоми за това писмено РЗИ-Ямбол. В този случай РЗИ издава на лицето препис на издаденото Удостоверението за регистрация на неконвенционална практика.

Основания и ред за прекратяване действието на Удостоверението за регистрация:

Съгласно чл. 172, ал. 1 от Закона за здравето регистрацията се заличава:

1. по искане на лицето, регистрирало неконвенционална практика;

2. при смърт на регистрирания или поставянето му под запрещение;

3. при установено представяне на неверни данни в документите, изискуеми при регистрацията;

4. при осъществяване на дейности в нарушение на извършената регистрация;

5. при установяване на неблагоприятни последици в човешкото здраве в резултат на прилаганите неконвенционални методи.

Кой издава резултата от услугата

Директор

- Услугата се предоставя от администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не