Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2940
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P00B0

Заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение

Какво представлява услугата

Описание

Заличаване на обектите с обществено предназначение от публичния регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции.

 

Следните групи обекти, които са вписани в регистъра на обектите с обществено предназначение могат да бъдат заличени:
 

 1. Централни водоизточници;
 2. Местни водоизточници;
 3. Минерални водоизточници;
 4. Водоснабдителни обекти, съоръжения за питейно-битово водоснабдяване;
 5. Плувни басейни;
 6. Плажове и места за къпане;
 7. Средства за подслон – вилни и туристически селища;
 8. Хотели, мотели и семейни хотели;
 9. Къмпинги и туристически хижи - туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални;
 10. Места за настаняване - пансиони, общежития за възрастни, почивни станции, самостоятелни стаи, вили, къщи и бунгала;
 11. Спортни обекти – стадиони, спортни зали и игрални площадки;
 12. Фитнес- центрове и зали;
 13. Театри, киносалони, концертни зали и читалища;
 14. Компютърни и интернет зали;
 15. Игрални зали;
 16. Бръснарски, фризьорски и козметични салони, сауни, солариуми, ателиета за татуировки и поставяне на обици и други подобни изделия на различни части на тялото, СПА и уелнес центрове
 17. Обществени бани и перални;
 18. Обществени тоалетни;
 19. Обекти за производство на козметични продукти;
 20. Обекти за съхраняване и търговия с козметични продукти;
 21. Железопътни гари, летища, пристанища, автогари, метростанции;
 22. Транспортни средства за обществен превоз – влакове, самолети, кораби, автобуси, трамваи, тролеи, метровлакове;
 23. Транспортни средства със специално предназначение - санитарни автомобили за превоз на болни;
 24. Транспортни средства със специално предназначение – автомобили за превоз на лекарства и консумативи в хуманната медицина
 25. Транспортни средства със специално предназначение - автомобили за превоз на тленни останки;
 26. Детски ясли и градини;
 27. Заведения за социални услуги за деца и ученици;
 28. Училища и висши училища;
 29. Ученически и студентски общежития;
 30. Школи - музикални, езикови, спортни бази за детски и ученически отдих и туризъм и центрове за работа с деца;
 31. Обекти с източници на йонизиращи лъчения І степен;
 32. Обекти с източници на йонизиращи лъчения ІІ степен;
 33. Обекти с източници на йонизиращи лъчения ІІІ степен;
 34. Селскостопански аптеки;
 35. Гробищни паркове;
 36. Специализирани институции за предоставяне на социални услуги - домове за деца, домове за възрастни хора с увреждания, социални учебно-професионални центрове, домове за стари хора, приюти и центрове за временно настаняване;
 37. Оптики;
 38. Здравни кабинети;
 39. Обекти, в които се прилагат неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве;
 40. Обекти с излъчващи съоръжения, които са част от електронна съобщителна мрежа, като: базови и радиорелейни станции, радио- и телевизионни предаватели и ретранслатори, радиолокаторни и навигационни станции и други.

 
 
 
Тази процедура НЕ се прилага за следните обекти:

 1. лечебни заведения;
 2. предприятия за производство и търговия на едро с лекарства;
 3. аптеки;
 4. дрогерии;
 5. предприятия за производство, съхраняване и търговия с храни;
 6. обекти за обществено хранене.
   

 

Заявител може да бъде всяко физическо или юридическо лице, което е преустановило дейността си във вписания в регистъра обект с обществено предназначение.
 

 

Регистрацията на обектите с обществено предназначение се заличава когато:
 

 1. обектът преустанови функционирането си;
 2. настъпи промяна в предназначението на обекта;
 3. се установят нарушения на здравните изисквания, създаващи непосредствена опасност за живота и здравето на хората, за което директорът на РЗИ е издал заповед за спиране експлоатацията на обекта или дейността;
 4. не се изпълнят принудителните административни мерки, наложени от органите на държавния здравен контрол, поради което директорът на РЗИ е издал заповед за спиране експлоатацията на обекта или дейността.
   

- Правно основание

 • Закон за здравето - чл. 36, ал. 3
 • Наредба № 9 от 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции - чл. 12

- Какво е необходимо да приготвя предварително

За да заявите услугата, трябва да подадете заявление по образец.
 
 

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле ДАТА и поле ПОДПИС за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Регионалната здравна инспекция със седалище населеното място.

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Резултат от услугата

Описание

Издаденият индивидуален административен акт да бъде получен по един от следните начини:

 1. Чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като  пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки
 • като вътрешна препоръчана пощенска пратка;
 • като вътрешна куриерска пратка
 • като международна препоръчана пощенска пратка
   
 1. Лично от центъра за административно обслужване при компетентния орган;
 2. По електронен път на електронна поща;
 3. Чрез системата за сигурно електронно връчване
   

Кой издава резултата от услугата

Директор на Регионална здравна инспекция

- Услугата се предоставя от администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не