Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2940
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P00B0

Издаване на удостоверение за недостатъчност на специалисти по дадена специалност при сключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ

Какво представлява услугата

Описание

Становището се формира въз основа на преценка за наличие на недостатъчност от специалисти в лечебните заведения за специализирана извънболнична помощ в съответната административна област в зависимост от потребностите, съгласно Националната здравна карта.

 

Чрез издаването на Служебна бележка/Удостоверение за недостатъчност на медицинските специалисти по дадена медицинска специалност, че в същото населено място няма регистрирани лечебни заведения за извънболнична специализирана помощ по съответната специалност или регистрираните медицински специалисти са недостатъчни лицата могат да сключат договор с Националната здравноосигурителна каса. 

 

Издаването на Удостоверение за недостатъчност дава право на лекарите или лекарите по дентална медицина с придобита специалност, които работят в лечебно заведение  по  чл. 9 или чл. 10 от ЗЛЗ и имат регистрирана индивидулна практика или работят по договор с други лечебни заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ, да сключат договор с НЗОК.

 

Заявители могат да бъдат:

 

 • Всички лекари и лекари по дентална медицина с медицинска специалност, които работят в лечебно заведение за болнична помощ  по чл. 9 и 10 от Закона за лечебните заведения и имат регистрирана индивидуална практика за специализирана извънболничнамедицинска помощ;
 • Ръководителите на лечебни заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ, в които работят лекари, имащи трудов договор и с лечебно заведение за болнична помощ или с лечебно заведение по чл. 9 и 10 от ЗЛЗ.     
   

- Правно основание

 • Закон за лечебните заведения - чл. 81
 • Закон за здравното осигуряване - чл. 62

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими документи:

 

 • Заявление до Директора на РЗИ по образец за издаване на удостоверение:

 

Допълнителни документи: 

 

 • Към заявлението се прилага становище от ръководителя на съответното лечебно заведение по чл. 9 и чл. 10 от ЗЛЗ, че дейността на лекаря в извънболничната помощ не нарушава дейността в съответното лечебно заведение,
 • Декларация от лекаря, че ще осъщестява дейност не по-малко от 5 часа седмично и месечен график.

 

При наличие на несъответствия или непълноти писмено се уведомява заявителя за необходимостта от допълване на преписката и определя срок за отстраняването им.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата, натиснете с мишката в поле ДАТА и поле ПОДПИС за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Регионалната здравна инспекция със седалище населеното място.

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Резултат от услугата

Описание

Издаденият индивидуален административен акт да бъде получен по един от следните начини:

 

 1. Чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като  пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки
 • като вътрешна препоръчана пощенска пратка;
 • като вътрешна куриерска пратка
 • като международна препоръчана пощенска пратка
   
 1. Лично от центъра за административно обслужване при компетентния орган;
 2. По електронен път на електронна поща;
 3. Чрез системата за сигурно електронно връчване

Кой издава резултата от услугата

Директор на Регионална здравна инспекция

- Услугата се предоставя от администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Да