Z6_PPGAHG800P5180QJ94G5IG1085
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800P5180QJ94G5IG10O2

Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

Какво представлява услугата

Описание

Осигурителния стаж на служители с вече прекратено служебно или трудово правоотношение, се установява освен с данните предоставяни периодично от осигурителя в Национална агенция за приходите или с трудова, служебна и осигурителна книжка, и с документ по утвърден образец (УП 3), издаден от осигурителя.

 

Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт:

Заявителят подава заявление по образец до ръководителя на администрацията за издаване на удостоверение (УП-3) или заявява услугата устно в отдел „Административно обслужване“. 

 

Изисквания:

Лицето да е било или в момента е в трудови или служебни правоотношения с избраната администрация и/или организациите, на които администрацията е правоприемник.

- Правно основание

 • Кодекс за социално осигуряване (Загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г.) - чл. 5, ал. 7
 • Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (Загл. изм. - ДВ, бр. 19 от 2003 г.) - чл. 40, ал. 2
 • Закон за администрацията - п. 1, б. в, т. 2

- Какво е необходимо да приготвя предварително

 • Заявление по образец;
 • Копия от трудова/служебна книжка;
 • Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението не се подава лично от заинтересованото лице

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 

 1. Необходимо е да притежавате и инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия.

 

За да заявите услугата:

 

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронния формуляр на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете полетата във формата.
 6. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
 7. Натиснете с мишката в полето заявител, за да подпишете електронно формата.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 


Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към избраната администрация.

 

 

 

 

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

14 дни

- Услугата се предоставя от администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не