Z6_PPGAHG800P5180QJ94G5IG1085
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800P5180QJ94G5IG10O2
.

Предоставяне на достъп до обществена информация

Какво представлява услугата

Описание

Гражданите и юридическите лица, чужденците и лицата без гражданство имат право на достъп до обществена информация (официална и служебна), както и право на повторно използване на информация от обществения сектор, която се създава или се съхранява от държавните органи на Република България, техните териториални звена и органите на местно самоуправление.

 

Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт:

 

Искането за предоставяне на достъп до обществена информация може да бъде подадено писмено или по електронен път – официален електронен адрес или чрез услугата за електронна препоръчана поща (https://edelivery.egov.bg/), както и устно. След регистрацията на заявлението то се насочва съгласно Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация за изготвяне на обосновано решение, което се изпраща на заявителя.

 

 

Изисквания:

 

Исканата информация да не е класифицирана по смисъла на ЗЗКИ.

- Правно основание

 • Закон за достъп до обществена информация - чл. 3а, ал. 2

- Какво е необходимо да приготвя предварително

 • Искане за достъп до обществена информация.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

 

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да притежавате и инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронния формуляр на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете полетата във формата.
 6. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
 7. Натиснете с мишката в полето заявител, за да подпишете електронно формата.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към избраната администрация.

 

 

Услугата може да се заяви и да се предостави по електронен път.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

2 седмици

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Председател

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

- Услугата се предоставя от администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не