Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HJ1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001JQ80QLIPVKJ93000

Издаване на удостоверение за професионална квалификация по нерегулирана професия, придобита на територията на Република България, необходимо за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава

Какво представлява услугата

Описание

I.  Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт


 Национален център за информация и документация. Индивидуалният административен акт се издава от изпълнителния директор на НАЦИД.

 

II.  Предметна област


Удостоверяването на придобита в Република България професионална квалификация по нерегулирана професия е официално писмено потвърждаване на придобити професионални права на територията на Република България чрез издаване на удостоверение, което да послужи за улесняване на достъпа до пазара на труда в друга държава, в която професията е регулирана.

 

III.  Процедура по извършване на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт


Административната услуга се извършва по искане на всяко физическо лице, придобило професионална квалификация на територията на Република България по нерегулирана професия и желае достъп до пазара на труда в друга държава по същата професионална квалификация.

При подаване на заявлението кандидатът осигурява оригиналите на всички документи по чл. 6 от Наредбата.

 

В случай че притежавате:

 • Диплома за висше образование, дубликат и приложение към нея, издадена след 01.01.2012 г.;
 • Диплома за средно образование/дубликат, издадена след 01.01.2007 г.;
 • Свидетелство за професионална квалификация, издадено от гимназии след 01.06.2008 г.

не се прилага тяхно копие, а следва да се опише информацията в заявлението.

 

Длъжностното лице, приемащо документите, сверява оригиналните документи с представените копия и ги заверява с печат "Вярно с оригинала".

Когато при разглеждане на заявлението и приложените към него документи длъжностните лица установят липса или непълнота на представените документи, те писмено уведомяват заявителя да представи съответните документи и определят срок за представянето им, който не може да е по-кратък от 14 дни. До представяне на изисканите документи срокът по административната услуга спира да тече. В случай че заявителят не представи липсващите документи в указания срок, процедурата по издаване на удостоверението се прекратява.

 

Вътрешен ход на процедурата:

Заявлението, комплектовано с всички необходими документи, отговарящи на посочените изисквания, се регистрира в деловодната система със самостоятелен регистрационен индекс и се насочва към директора на дирекция „Академично признаване и регулирани професии“.

След приемане на заявлението процедурата по удостоверяване включва следните етапи:

 • проверка на статута на институцията, издала документите;
 • проверка на автентичността на документите и оценяване на съответствието на данните от тях с държавните изисквания за придобиване на професионалната квалификация в Република България;
 • разглеждане от длъжностното лице на представените документи и формулиране на предложение за издаване на удостоверение или мотивиран отказ за издаване на удостоверение, за отказ то да бъде признато или за прекратяване на процедурата;
 • издаване на удостоверение по образец, който включва най-малко следната информация:

 

 1. придобитата професионална квалификация на територията на Република България;
 2. съответствието на придобитата квалификация с изискванията на Директива 2005/36/ЕО;
 3. правото на заявителя да упражнява съответната професия на територията на Република България;
 4. дали професията е регулирана в Република България;
 5. квалификационното ниво съгласно чл. 11 от Директива 2005/36/ЕО;
 6. административни наказания, свързани с правото за упражняване на професията;
 7. притежавания професионален опит, в случай, че се изисква такъв, свързан с професионалната квалификация, за която се иска издаването на удостоверение.

 


Отказ от удостоверяване

Издаване на удостоверение се отказва, когато:

 • представените документи за придобита професионална квалификация не съответстват на професионалната квалификация, за която се иска издаване на удостоверение;
 • представените документи за придобита професионална квалификация са издадени след обучение, проведено в нарушение на изискванията на българското законодателство;
 • представените документи не са издадени съгласно изискванията на българското законодателство;
 • не се потвърди истинността на представените документи.

 


Прекратяване на процедурата

Издаване на удостоверение за професионална квалификация по нерегулирана професия, придобита на територията на Република България в НАЦИД, се прекратява:

 • по писмено искане на заявителя или на упълномощеното от него лице;
 • в случаите на непредставяне в указания срок на изисканите от НАЦИД документи.


Процедурата се прекратява със заповед на изпълнителния директор на НАЦИД или на упълномощено от него длъжностно лице.

Административната услуга се предлага като стандартна или бърза:

 • При стандартна услуга издаването на удостоверение се представя в срок до 30 календарни дни от датата на подаване на заявлението.
 • При бърза услуга издаването на удостоверение се представя до 10 работни дни от датата на подаване на заявлението.

- Правно основание

Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка - чл. 3

- Какво е необходимо да приготвя предварително

 1. Заявление по образец, утвърден от главния секретар на НАЦИД. В заявлението се посочва за каква професионална квалификация се иска издаването на удостоверението и за коя държава се иска издаването на удостоверението.
 2. Копие на диплома, удостоверение или свидетелство за придобита професионална квалификация.
 3. Копие на други документи, доказващи придобита професионална квалификация.
 4. Копие на документ за членство в професионална организация, ако заявителят членува в такава.
 5. Копие на документ за идентичност на лице с различни имена, ако заявителят е чужд гражданин.
 6. Копия на документи, доказващи професионалния опит през последните 10 години:
  • трудов стаж (копие от трудова книжка и копие от УП-3);
  • служебен стаж (копие от служебна книжка и копие от УП-3);
  • осигурителен стаж (копие от осигурителна книжка, заверена от НОИ, удостоверение от НОИ).
 7. Декларация от заявителя по образец, че не му е отнето правото за упражняване на професията и за наличието/липсата на наложени административни наказания във връзка с упражняване на професията.
 8. Документ за платена държавна такса за издаване на удостоверението.
 9. Документ за предплащане цената за пощенската услуга (в случай че потребителят е заявил получаване на документите в чужбина с международна препоръчана пощенска пратка).
 10. Други документи по преценка на заявителя/компетентния орган по признаване

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Устно на гише в център за административно обслужване

- Описание на електронно заявяване

Административната услуга е от ниво 4 – Извършване на услуги от ниво 3, за които е осигурена възможност за електронно връчване и електронно плащане, ако за получаването на електронната административна услуга се дължи такса/цена, съгласно § 1 от Наредбата за Административния регистър.

Интернет адрес, на който се намира формулярът за нейното заявяване: portal.nacid.bg/services

Вид на услугата: първична. 

Средства за електронна идентификация:

За достъп до електронните услуги, предоставяни от НАЦИД, заявителят следва да се регистрира в Портала за електронни услуги на НАЦИД чрез попълване на формата за създаване на потребителски профил. Необходимите данни за създаване на профил са: име, презиме и фамилия; потребителско име; e-mail адрес, персонален идентификатор (ЕГН, ЛНЧ или друг идентификатор) и парола. На посочения адрес на електронна поща заявителят получава съобщение с линк за активация на създадения електронен профил. След активиране на потебителкия профил заявителят има достъп до функционалностите на портала след влизане с потребителското си име и парола.

При подаване на документите по електронен път към заявлението се прилагат сканирани копия на изискваните документи, подписани с електронен подпис.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

За обикновена услуга - до 30 календарни дни. За бърза услуга - до 10 работни дни

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване в брой,На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По банков път,По електронен път

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 60 лв.

 

Банковата сметка на НАЦИД:

УниКрeдит Булбанк кл. Батенберг, IBAN BG 97UNCR96603119995010, BIC UNCRBGSF

 

- Резултат от услугата

Описание

Изготвеното удостоверение (отказ или писмо за прекратяване) се получава според заявеното желание на потребителя:

 

 1. В Центъра за административно обслужване от заявителя/представителя срещу представяне на входящ номер, полагане на подпис и изписване на имената на получателя в заявлението.
 2. По пощата чрез лицензиран пощенски оператор като вътрешна куриерска/препоръчана пощенска пратка за сметка на получателя, при изрично изразено желание в заявлението за предоставяне на услугата (НАЦИД има сключен договор със СП „EMS/Bulpost“ за извършване на тази услуга). Информация за цената на услугата може да се намери тук. Цената се заплаща в брой на куриера при доставка. В случай, че заявителят/представителят е изявил желание да ползва услугите на друг оператор, заявяването на куриер и придвижването на пратката е негова отговорност.
 3. По пощата чрез лицензиран пощенски оператор като международна препоръчана пощенска пратка за сметка на получателя, при изрично изразено желание в заявлението за предоставяне на услугата, коректно изписан адрес за получаване с латински букви и арабски цифри и предплащане на цената за куриерската услуга (НАЦИД има сключен договор със СП „EMS/Bulpost“ за извършване на тази услуга). Информация за цената на услугата може да се намери тук. Цената се заплаща в брой на куриера при доставка. В случай, че заявителят/представителят е изявил желание да ползва услугите на друг оператор, заявяването на куриер и придвижването на пратката е негова отговорност.
 4. По електронен път на посочения електронен адрес.


Предплащането на цената за международната куриерска услуга може да се извърши:

 • в Центъра за административно обслужване - на каса или чрез ПОС терминално устройство;
 • през Портала за електронни плащания на Република България;
 • по банков път по посочената набирателна сметка на НАЦИД, като в основанието за плащане се изписва „предплащане на цена за международна куриерска услуга“ и платежният документ се прилага към заявлението:


УниКредит Булбанк кл. Батенберг
IBAN BG 66UNCR96603119995018
BIC UNCRBGSF

Кой издава резултата от услугата

Изпълнителен директор

Как ще получа резултата

Като електронен документ чрез eGov.bg,Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,Като електронен документ чрез портал за предоставяне на електронни услуги,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор,По електронен път на посочена в заявлението електронна поща

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Академично признаване и регулирани професии"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Изгрев, бул. "Д-р Г.М.Димитров" № 52А, п.к. 1125
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)8173824
Факс: (02)02 9713120
Адрес на електронна поща: naric@nacid.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 18:30, Работното време е без прекъсване за обедна почивка. Всеки работен ден с изключение на официалните празници.

 

Дирекция "Административна, финансово-счетоводна дейност и управление на собствеността"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Изгрев, бул. "Д-р Г. М. Димитров" №52 А, п.к. 1125
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)8173826
Факс: (02)9713120
Адрес на електронна поща: ivanka.koteva@nacid.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 18:30, Административното обслужване се осъществява без прекъсване за обедна почивка всеки работен ден с изключение на официалните празници.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Кой може да предостави информация за услугата

Център за административно обслужване

Адрес: 1125 гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 50
Работно време: от 08:00 ч до 18:30 ч всеки работен ден

Телефони за комуникация с потребителите*: 
•    Единен телефон номер: 0700 44 849
(при избиране от чужбина +359 700 44 849)
•    Стационарни телефони: (+359 2) 817 38 31; 817 38 36;  817 38 49
* Обажданията към обявените телефони се таксуват съгласно абонаментния план или приложимата тарифа за предплатени услуги на абоната.
Факс: (+359 2) 971 31 20
Електронен адрес за кореспонденция: naric@nacid.bg
 

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не