Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HJ1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001JQ80QLIPVKJ93000

Проверка на автентичността на дипломи и документи за висше образование от чуждестранни висши училища

Какво представлява услугата

Описание

I.  Орган, който предоставя административната услуга


Национален център за информация и документация. Индивидуалният административен акт се издава от изпълнителния директор на НАЦИД.

 

II.  Предметна област


Проверката на автентичността на дипломи и документи за висше образование от чуждестранни висши училища е официално писмено потвърждение на автентичността на  дипломи и документи за висше образование от чуждестранни висши училища. Проверката се удостоверява с писмен отговор, който да подпомогне компетентните органи в процедурите по признаване на придобито висше образование от чуждестранни висши училища с цел продължаване на образованието; работодателите при наемане на работа или при наличие на друг правен интерес.

 

III.  Процедура по извършване на административната услуга


Административната услуга се извършва по искане на висше училище, компетентен орган по регулирана професия извън държавната администрация, юридическо или физическо лице, притежател на диплома за висше образование от чуждестранно висше училище.

 

Вътрешен ход на процедурата:

Заявлението, комплектовано с всички необходими документи, отговарящи на посочените изисквания, се регистрира в деловодната система със самостоятелен регистрационен индекс и се насочва към директора на дирекция „Академично признаване и регулирани професии“.

 

След приемане на заявлението процедурата по признаване включва следните етапи:

 • проверка на автентичността на внесените документи;
 • изготвяне на официален отговор.


Административната услуга се предлага като стандартна или бърза:

 • При стандартна услуга предоставянето на информацията за автентичност на диплома от чуждестранно висше училище се извършва в 20‐дневен срок от датата на подаване на заявлението.
 • При бърза услуга информацията за автентичност на диплома от чуждестранно висше училище се представя до 10 дни от подаване на заявлението за предоставяне на услугата.

- Правно основание

Наредба за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища - чл.17, ал.3, т.2 и т.3 и чл.18, т. 2 и т. 5

- Какво е необходимо да приготвя предварително

 1. Заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на НАЦИД.
 2. Копие на дипломата за висше образование или на друг аналогичен документ, издаден от чуждестранна образователна институция, чиято проверка се иска.
 3. Копие на приложението към дипломата, както и копие на европейско дипломно приложение, ако притежава такова.
 4. Документ, доказващ промяната в имената на заявителя, ако е налице такава промяна.
 5. Оригинал и копие на пълномощно, в случаите когато заявлението се подава от пълномощник.
 6. Документ, доказващ заплащането на заявената административна услуга.


Документите по т. 2 и 3,  издадени от висшите училища извън страните - членки на Европейския съюз, и страните по Конвенцията за признаване на квалификациите, отнасящи се до висшето образование в европейския регион трябва да отговарят на изискванията на съответните разпоредби на двустранни международни договори, по които Република България е страна, или на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове, а при липса на такива разпоредби - да са преминали процедура по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.

Документите по т. 2 и 3, с изключение на европейското дипломно приложение, издадени от висшите училища в страните - членки на Европейския съюз, и в страните по Конвенцията за признаване на квалификациите, отнасящи се до висшето образование в европейския регион, трябва да бъдат придружени с превод на български език, като не е необходимо подписът на преводача, положен в извършения от него превод, да бъде нотариално удостоверен.

В случаите, когато към заявлението не са приложени документите по т. 2 и 3, административното производство се спира и заявителят се уведомява, че следва да ги представи в седемдневен срок, считано от датата на уведомяването. Ако липсващите документи не бъдат предоставени в посочения срок, административната преписка се прекратява.

Когато е налице обективна невъзможност за удостоверяване и проверка по служебен път на съответните факти и обстоятелства от предоставените копия на документите по т. 2 и 3, НАЦИД може да поиска оригиналите от заявителя, който е задължен да ги представи.

Заявителите или техните представители могат да получат оригиналите на документите си в 14-дневен срок след проверката им, ако са приложени към административната преписка.

НАЦИД може да поиска допълнително и други документи (декларации, пълномощни, контактни данни и др.п.) от значение за проверката, които трябва да бъдат представени при получаване на съобщението за това.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,Устно на гише в център за административно обслужване

- Описание на електронно заявяване

Административната услуга е от ниво 4 – Извършване на услуги от ниво 3, за които е осигурена възможност за електронно връчване и електронно плащане, ако за получаването на електронната административна услуга се дължи такса/цена, съгласно § 1 от Наредбата за Административния регистър.

Интернет адрес, на който се намира формулярът за нейното заявяване: portal.nacid.bg/

Вид на услугата: първична. 

Средства за електронна идентификация

За достъп до електронните услуги, предоставяни от НАЦИД, заявителят следва да се регистрира в Портала за електронни услуги на НАЦИД чрез попълване на формата за създаване на потребителски профил. Необходимите данни за създаване на профил са: име, презиме и фамилия; потребителско име; e-mail адрес, персонален идентификатор (ЕГН, ЛНЧ или друг идентификатор) и парола. На посочения адрес на електронна поща заявителят получава съобщение с линк за активация на създадения електронен профил. След активиране на потебителкия профил заявителят има достъп до функционалностите на портала след влизане с потребителското си име и парола.

При подаване на документите по електронен път към заявлението се прилагат сканирани копия на изискваните документи.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

За обикновена услуга - до 20 дни. За бърза услуга - до 10 дни

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване в брой,На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По банков път,По електронен път

Такси

За услугата се заплаща цена

 

Според утвърден Ценоразпис на информационни услуги и продукти, предоставяни от НАЦИД, публикуван на сайта на НАЦИД:
http://mail.nacid.bg/newdesign/bg/index.php?id=70


Банковата сметка на НАЦИД:
УниКрeдит Булбанк кл. Батенберг,
IBAN BG 97UNCR96603119995010, BIC UNCRBGSF

 

- Резултат от услугата

Описание

Начини на получаване на резултата от услугата:

 1. В Центъра за административно обслужване от заявителя/представителя срещу представяне на входящ номер, полагане на подпис и изписване на имената на получателя в заявлението.
 2. По пощата чрез лицензиран пощенски оператор като вътрешна куриерска/препоръчана пощенска пратка за сметка на получателя, при изрично изразено желание в заявлението за предоставяне на услугата (НАЦИД има сключен договор със СП „EMS/Bulpost“ за извършване на тази услуга). Информация за цената на услугата може да се намери тук. Цената се заплаща в брой на куриера при доставка. В случай, че заявителят/представителят е изявил желание да ползва услугите на друг оператор, заявяването на куриер и придвижването на пратката е негова отговорност.
 3. По пощата чрез лицензиран пощенски оператор като международна препоръчана пощенска пратка за сметка на получателя, при изрично изразено желание в заявлението за предоставяне на услугата, коректно изписан адрес за получаване с латински букви и арабски цифри и предплащане на цената за куриерската услуга (НАЦИД има сключен договор със СП „EMS/Bulpost“ за извършване на тази услуга). Информация за цената на услугата може да се намери тук. Цената се заплаща в брой на куриера при доставка. В случай, че заявителят/представителят е изявил желание да ползва услугите на друг оператор, заявяването на куриер и придвижването на пратката е негова отговорност.
 4. По електронен път на посочения електронен адрес.


Предплащането на цената за международната куриерска услуга може да се извърши:

 • в Центъра за административно обслужване - на каса или чрез ПОС терминално устройство;
 • през Портала за електронни плащания на Република България;
 • по банков път по посочената набирателна сметка на НАЦИД, като в основанието за плащане се изписва „предплащане на цена за международна куриерска услуга“ и платежният документ се прилага към заявлението:


УниКредит Булбанк кл. Батенберг
IBAN BG 66UNCR96603119995018
BIC UNCRBGSF

Кой издава резултата от услугата

Изпълнителен директор

Как ще получа резултата

Като електронен документ чрез eGov.bg,Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,Като електронен документ чрез портал за предоставяне на електронни услуги,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор,По електронен път на посочена в заявлението електронна поща

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Академично признаване и регулирани професии"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Изгрев, бул. "Д-р Г.М.Димитров" № 52А, п.к. 1125
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)8173824
Факс: (02)02 9713120
Адрес на електронна поща: naric@nacid.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 18:30, Работното време е без прекъсване за обедна почивка. Всеки работен ден с изключение на официалните празници.

 

Дирекция "Административна, финансово-счетоводна дейност и управление на собствеността"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Изгрев, бул. "Д-р Г. М. Димитров" №52 А, п.к. 1125
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)8173826
Факс: (02)9713120
Адрес на електронна поща: ivanka.koteva@nacid.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 18:30, Административното обслужване се осъществява без прекъсване за обедна почивка всеки работен ден с изключение на официалните празници.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Кой може да предостави информация за услугата

Център за административно обслужване

Адрес: 1125 гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 50
Работно време: от 08:00 ч до 18:30 ч всеки работен ден
Телефони за комуникация с потребителите*: 
•    Единен телефон номер: 0700 44 849
(при избиране от чужбина +359 700 44 849)
•    Стационарни телефони: (+359 2) 817 38 31; 817 38 36;  817 38 49
*     Обажданията към обявените телефони се таксуват съгласно абонаментния план или приложимата тарифа за предплатени услуги на абоната.
Факс: (+359 2) 971 31 20
Електронен адрес за кореспонденция: naric@nacid.bg
 

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не