Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HJ1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001JQ80QLIPVKJ93000

Издаване на удостоверение за вписване в Регистъра за научната дейност в Република България

Какво представлява услугата

Описание

I.  Предметна област


Удостоверяване на вписване на юридическо лице като научна организация в Регистъра за научната дейност.

 

II.  Процедура по извършване на административната услуга


Административната услуга се извършва по искане на юридическо лице, вписано в Регистъра за научната дейност, след подаване на заявление до изпълнителния директор на НАЦИД.

 

III.  Вътрешен ход на процедурата:


Заявлението се регистрира в деловодната система със самостоятелен регистрационен индекс и се насочва към дирекция „Информационно обслужване на академичния състав и научната дейност“. Компетентно длъжностно лице от дирекцията извършва проверка за извършено вписване на юридическото лице като научна организация в Регистъра за научната дейност в Република България.

- Правно основание

Правилник за устройството и дейността на Националния център за информация и документация - чл. 2, ал. 16

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Заявление за издаване на удостоверение за вписване в Регистъра на научната дейност в Република България по образец, утвърден от главния секретар на НАЦИД.

Заявлението може да се получи на място в Центъра за административно обслужване или да се изтегли от интернет страницата на НАЦИД на адрес: https://nacid.bg/bg/ или от интернет страницата на Интегрираната информационна система на държавната администрация https://iisda.government.bg/

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,Устно на гише в център за административно обслужване

- Описание на електронно заявяване

Административната услуга е от ниво 4 – Извършване на услуги от ниво 3, за които е осигурена възможност за електронно връчване и електронно плащане, ако за получаването на електронната административна услуга се дължи такса/цена, съгласно § 1 от Наредбата за Административния регистър.

Интернет адрес, на който се намира формулярът за нейното заявяване: portal.nacid.bg/services

Средства за електронна идентификация:

За достъп до електронните услуги, предоставяни от НАЦИД, заявителят следва да се регистрира в Портала за електронни услуги на НАЦИД чрез попълване на формата за създаване на потребителски профил. Необходимите данни за създаване на профил са: име, презиме и фамилия; потребителско име; e-mail адрес, персонален идентификатор (ЕГН, ЛНЧ или друг идентификатор) и парола. На посочения адрес на електронна поща заявителят получава съобщение с линк за активация на създадения електронен профил. След активиране на потебителкия профил заявителят има достъп до функционалностите на портала след влизане с потребителското си име и парола.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

3 дни за обикновена услуга, 2 часа за бърза услуга

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване в брой,На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По банков път

Такси

За услугата се заплаща фиксирана цена 5 лв.

 

Според утвърден Ценоразпис на информационни услуги и продукти, предоставяни от НАЦИД, публикуван на сайта на НАЦИД:

http://mail.nacid.bg/newdesign/bg/index.php?id=70

Дължимите суми могат да се заплащат по един от следните начини:

-          в касата на НАЦИД

-          чрез ПОС терминално устройство във фронт – офиса на НАЦИД

-          през портала на НАЦИД

-          през Единната входна точка за електронни плащания към доставчици на електронни административни услуги pay.egov.bg;

-          по банков път по банкова сметка на центъра

УниКрeдит Булбанк кл. Батенберг,

IBAN BG 97UNCR96603119995010 BIC UNCRBGSF

 

- Резултат от услугата

Описание

Начини на получаване на резултата от услугата:

  1. В Центъра за административно обслужване от заявителя/представителя срещу представяне на входящ номер, полагане на подпис и изписване на имената на получателя в заявлението.
  2. По пощата чрез лицензиран пощенски оператор като вътрешна куриерска/препоръчана пощенска пратка за сметка на получателя, при изрично изразено желание в заявлението за предоставяне на услугата (НАЦИД има сключен договор със СП „EMS/Bulpost“ за извършване на тази услуга). Информация за цената на услугата може да се намери на сайта на EMS/Bulpost. Цената се заплаща в брой на куриера при доставка. В случай, че заявителят/представителят е изявил желание да ползва услугите на друг оператор, заявяването на куриер и придвижването на пратката е негова отговорност.
  3. По пощата чрез лицензиран пощенски оператор като международна препоръчана пощенска пратка за сметка на получателя, при изрично изразено желание в заявлението за предоставяне на услугата, коректно изписан адрес за получаване с латински букви и арабски цифри и предплащане на цената за куриерската услуга (НАЦИД има сключен договор със СП „EMS/Bulpost“ за извършване на тази услуга). Информация за цената на услугата може да се намери на сайта на EMS/Bulpost. Цената се заплаща в брой на куриера при доставка. В случай, че заявителят/представителят е изявил желание да ползва услугите на друг оператор, заявяването на куриер и придвижването на пратката е негова отговорност.
  4. По електронен път на посочения електронен адрес.


Предплащането на цената за международната куриерска услуга може да се извърши:

  • в Центъра за административно обслужване - на каса или чрез ПОС терминално устройство;
  • през Портала за електронни плащания на Република България;
  • по банков път по посочената набирателна сметка на НАЦИД, като в основанието за плащане се изписва „предплащане на цена за международна куриерска услуга“ и платежният документ се прилага към заявлението:


УниКредит Булбанк кл. Батенберг
IBAN BG 66UNCR96603119995018
BIC UNCRBGSF

Кой издава резултата от услугата

Изпълнителен директор

Как ще получа резултата

Като електронен документ чрез eGov.bg,Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,Като електронен документ чрез портал за предоставяне на електронни услуги,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор,По електронен път на посочена в заявлението електронна поща

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Информационно осигуряване на академичния състав и научната дейност"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Изгрев, бул. "Д-р Г.М.Димитров" № 52А, п.к. 1125
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)8173824, (02)8173824
Факс: (02)9713120
Адрес на електронна поща: nacid@nacid.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 18:30, Работното време е без прекъсване за обедна почивка. Всеки работен ден с изключение на официалните празници.

 

Дирекция "Административна, финансово-счетоводна дейност и управление на собствеността"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Изгрев, бул. "Д-р Г. М. Димитров" №52 А, п.к. 1125
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)8173826
Факс: (02)9713120
Адрес на електронна поща: ivanka.koteva@nacid.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 18:30, Административното обслужване се осъществява без прекъсване за обедна почивка всеки работен ден с изключение на официалните празници.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Кой може да предостави информация за услугата

Център за административно обслужване

Адрес: 1125 гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 50
Работно време: от 08:00 ч до 18:30 ч всеки работен ден
Телефони за комуникация с потребителите*: 
•    Единен телефон номер: 0700 44 849
(при избиране от чужбина +359 700 44 849)
•    Стационарни телефони: (+359 2) 817 38 31; 817 38 36;  817 38 49
* Обажданията към обявените телефони се таксуват съгласно абонаментния план или приложимата тарифа за предплатени услуги на абоната.
Факс: (+359 2) 971 31 20
Електронен адрес за кореспонденция: nacid@nacid.bg
 

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не