Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HJ1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001JQ80QLIPVKJ93000

Издаване на дубликат на удостоверение за професионална квалификация по нерегулирана професия, придобита на територията на Република България, необходимо за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава

Какво представлява услугата

Описание

I.  Орган, който предоставя административната услуга


Национален център за информация и документация. Индивидуалният административен акт се издава от изпълнителния директор на НАЦИД.

 

II.  Предметна област


Издаване на дубликат на изгубено, унищожено или станало негодно за ползване удостоверение за придобита в Република България професионална квалификация по нерегулирана професия, което да послужи за улесняване на достъпа до пазара на труда в друга държава, в която професията е регулирана.

 

III.  Процедура по извършване на административната услуга


Административната услуга се извършва по искане на всяко физическо лице, с изгубено, унищожено или станало негодно за ползване удостоверение за придобита професионална квалификация на територията на Република България по нерегулирана професия и желае достъп до пазара на труда в друга държава по същата професионална квалификация.

 

Вътрешен ход на процедурата:

Заявлението, комплектовано с всички необходими документи, се регистрира в деловодната система със самостоятелен регистрационен индекс и се насочва към директора на дирекция „Академично признаване и регулирани професии“.

След приемане на заявлението процедурата по издаване на дубликат на удостоверение включва следните етапи:

 • проверка за наличие на основанията за издаване на дубликат на удостоверение;
 • издаване на дубликат на удостоверение по образец.


Отказ от издаване на дубликат на удостоверение

Издаване на дубликат на удостоверение се отказва, когато не се представи официален документ, че удостоверението за придобита в Република България професионална квалификация по нерегулирана професия, което да послужи за улесняване на достъпа до пазара на труда в друга държава, в която професията е регулирана, е изгубено или унищожено.

Отказът да бъде издаден дубликат се подписва от изпълнителния директор на НАЦИД или от упълномощено от него длъжностно лице.

Срокът за изпълнението на услугата е до 7 (седем) дни от подаване на заявлението и представяне на всички необходими документи към него.

- Правно основание

Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка - чл. 17, ал. 1

- Какво е необходимо да приготвя предварително

 1. Заявление за издаване на дубликат на удостоверение за професионална квалификация по нерегулирана професия, придобита на територията на Република България по образец, утвърден от главния секретар на НАЦИД. Заявлението може да се получи на място в Центъра за административно обслужване или да се изтегли от интернет страницата на НАЦИД nacid.bg или от интернет страницата на Интегрираната информационна система на държавната администрация iisda.government.bg
 2. Документ, доказващ, че удостоверението е изгубено или унищожено.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,Устно на гише в център за административно обслужване

- Описание на електронно заявяване

Административната услуга е от ниво 3 – Двустранна комуникация - заявяване на услуги изцяло по електронен път, включително електронно подаване на данни и документи, електронна обработка на формуляри и електронна идентификация на потребителите, освен ако със закон се допуска предоставяне на електронна административна услуга без идентификация, съгласно § 1 от Наредбата за Административния регистър.

Интернет адрес, на който се намира формулярът за нейното заявяване: portal.nacid.bg/services

Вид на услугата: първична. 

Средства за електронна идентификация:

За достъп до електронните услуги, предоставяни от НАЦИД, заявителят следва да се регистрира в Портала за електронни услуги на НАЦИД чрез попълване на формата за създаване на потребителски профил. Необходимите данни за създаване на профил са: име, презиме и фамилия; потребителско име; e-mail адрес, персонален идентификатор (ЕГН, ЛНЧ или друг идентификатор) и парола. На посочения адрес на електронна поща заявителят получава съобщение с линк за активация на създадения електронен профил. След активиране на потебителкия профил заявителят има достъп до функционалностите на портала след влизане с потребителското си име и парола.

При подаване на документите по електронен път към заявлението се прилагат сканирани копия на изискваните документи, подписани с електронен подпис.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

до 7 дни от датата на подаване на заявлението

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Описание

Изготвеният дубликат на удостоверение (отказ) се получава според заявеното желание на потребителя:

 

 1. В Центъра за административно обслужване от заявителя срещу представяне на входящ номер, полагане на подпис и изписване на имената на получателя в заявлението.
 2. По пощата чрез лицензиран пощенски оператор като вътрешна куриерска/препоръчана пощенска пратка за сметка на получателя, при изрично изразено желание в заявлението за предоставяне на услугата (НАЦИД има сключен договор със СП „EMS/Bulpost“ за извършване на тази услуга). Информация за цената на услугата може да се намери тук. Цената се заплаща в брой на куриера при доставка. В случай, че заявителят/представителят е изявил желание да ползва услугите на друг оператор, заявяването на куриер и придвижването на пратката е негова отговорност.
 3. По пощата чрез лицензиран пощенски оператор като международна препоръчана пощенска пратка за сметка на получателя, при изрично изразено желание в заявлението за предоставяне на услугата, коректно изписан адрес за получаване с латински букви и арабски цифри и предплащане на цената за куриерската услуга (НАЦИД има сключен договор със СП „EMS/Bulpost“ за извършване на тази услуга). Информация за цената на услугата може да се намери тук. Цената се заплаща в брой на куриера при доставка. В случай, че заявителят/представителят е изявил желание да ползва услугите на друг оператор, заявяването на куриер и придвижването на пратката е негова отговорност.
 4. По електронен път на посочения електронен адрес.


Предплащането на цената за международната куриерска услуга може да се извърши:

 • през Портала за електронни плащания на Република България;
 • в Центъра за административно обслужване - на каса или чрез ПОС терминално устройство;
 • по банков път по посочената набирателна сметка на НАЦИД, като в основанието за плащане се изписва „предплащане на цена за международна куриерска услуга“ и платежният документ се прилага към заявлението:

УниКредит Булбанк кл. Батенберг
IBAN BG 66UNCR96603119995018
BIC UNCRBGSF

Кой издава резултата от услугата

Изпълнителен директор

Как ще получа резултата

Като електронен документ чрез eGov.bg,Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,Като електронен документ чрез портал за предоставяне на електронни услуги,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор,По електронен път на посочена в заявлението електронна поща

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Академично признаване и регулирани професии"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Изгрев, бул. "Д-р Г.М.Димитров" № 52А, п.к. 1125
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)8173824
Факс: (02)02 9713120
Адрес на електронна поща: naric@nacid.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 18:30, Работното време е без прекъсване за обедна почивка. Всеки работен ден с изключение на официалните празници.

 

Дирекция "Административна, финансово-счетоводна дейност и управление на собствеността"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Изгрев, бул. "Д-р Г. М. Димитров" №52 А, п.к. 1125
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)8173826
Факс: (02)9713120
Адрес на електронна поща: ivanka.koteva@nacid.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 18:30, Административното обслужване се осъществява без прекъсване за обедна почивка всеки работен ден с изключение на официалните празници.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Кой може да предостави информация за услугата

Център за административно обслужване

Адрес: 1125 гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 50
Работно време: от 08:00 ч до 18:30 ч всеки работен ден
Телефони за комуникация с потребителите*: 
•    Единен телефон номер: 0700 44 849
(при избиране от чужбина +359 700 44 849)
•    Стационарни телефони: (+359 2) 817 38 31; 817 38 36;  817 38 49
* Обажданията към обявените телефони се таксуват съгласно абонаментния план или приложимата тарифа за предплатени услуги на абоната.
Факс: (+359 2) 971 31 20
Електронен адрес за кореспонденция: naric@nacid.bg
 

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не