Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HL0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001LSD0Q5BUTBIN20I0

Удостоверение за регистрация на независима малка пивоварна

Какво представлява услугата

Описание

Издаване на Удостоверение за регистрация на независима малка пивоварна на основание чл. 55а, ал. 3 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), във връзка чл. 33а, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ППЗАДС.
Удостоверение за регистрация по образец, съгласно приложение 5в от ППЗАДС.

 

- Правно основание

  • Закон за акцизите и данъчните складове - чл. 55а, ал. 3, във връзка с
  • Правилник за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове - чл. 33а, ал. 4

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Писмено искане за регистрация по образец, съгласно приложение 5б от ППЗАДС и следните документи, които се прилагат към него: 

  • - декларация, че пивоварната не ползва под каквато и да е форма помещения или производствени мощности на друга пивоварна, която не осъществява дейността си по лицензионен договор за производство на бира или други продукти на малцова основа и годишното й производство не надхвърля 200 000 хектолитра бира. В декларацията изрично се декларира и обстоятелството за осъществяване на съвместна дейност с други малки пивоварни;
  • - в случаите, когато две или повече малки пивоварни осъществяват съвместна дейност- споразумение за разпределение на общото годишно производство на независимата малка пивоварна.

 

Независима малка пивоварна е данъчен склад, който е правно и икономически независим от която и да е друга пивоварна, която не ползва под каквато и да е форма помещения или производствени мощности на друга пивоварна, която не осъществява дейността си по лицензионен договор за производство на бира или други продукти на малцова основа и годишното й производство не надхвърля 200 000 хектолитра бира. 


Намалената акцизната ставка за произведена бира се прилага само от лицата, които имат издаден лиценз за управление на данъчен склад и издадено удостоверение за регистрация на независима малка пивоварна.


Намалената акцизната ставка се прилага и за бира, произведена от независими малки пивоварни, регистрирани на територията на друга държава членка. За целта лицата, които освобождават за потребление бира, следва да разполагат с документ, който се прилага към акцизната декларация и удостоверява, че бирата е произведена от независима малка пивоварна, издаден от компетентните власти на държавата членка.

 

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Съгласно ЗАДС при подаване на заявление за административна услуга се изисква идентификация на лицето, поради което начините за подаване на заявлението са както следва:

за достъп до електронни административни услуги по ЗАДС самоличността се удостоверява при регистрация в ССЕВ: https://edelivery.egov.bg съгласно изискванията за регистрация на физическо или юридическо лице.

  • административна услуга може да бъде заявена по електронен път и през входна точка: delovodstvo@customs.bg, като заявлението и приложените към него документи следва да бъдат подписани с КЕП;
  • депозирани на хартиен носител през деловодството в Централно митническо управление;
  • на хартиен носител, чрез лицензиран пощенски оператор.

 

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

14 дни

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Описание

Резултатът от услугата може да бъде получен:
- на хартиен носител.

Кой издава резултата от услугата

Директор на Агенция "Митници"

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Административно обслужване" - Център за административно обслужване
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. "Г. С. Раковски" 47
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 02/98594528, 02/9859 4113, телефоните са стационарни,платени по стандартна тарифа,съгласно абонаментния план на потребителя
Факс: 98594066
Адрес на електронна поща: delovodstvo@customs.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване

 

Дирекция „Акцизна дейност и методология”
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. "Г. С. Раковски" 47
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 02/ 9859 4363
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, обедна почивка - 30 минути

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Агенция "Митници"

Идентификатор: 199

Кой може да предостави информация за услугата

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:                                                        Отдел „Административно обслужване“
Дирекция „Акцизна дейност и методология“
И на електронен адрес: delovodstvo@customs.bg 

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не