Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HL0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001LSD0Q5BUTBIN20I0

Издаване на удостоверение за регистрация на независима малка пивоварна

Какво представлява услугата

Описание

Удостоверение за регистрация на независима малка пивоварна се издава на лица, които имат издаден лиценз за управление на данъчен склад.

„Независима малка пивоварна“ е данъчен склад, който е правно и икономически независим от която и да е друга пивоварна, която не ползва под каквато и да е форма помещения или производствени мощности на друга пивоварна, която не осъществява дейността си по лицензионен договор за производство на бира или други продукти на малцова основа и годишното й производство не надхвърля 200 000 хектолитра бира. Правно и икономически независима пивоварна е дружество:

·      в чийто капитал не участва друго дружество, осъществяващо производство или търговия с бира или което не участва в капитала на друго дружество, осъществяващо производство или търговия с бира, или

·      в чиито управителни или контролни органи не участват лица, участващи в управителните или контролните органи на друго дружество, осъществяващо производство или търговия с бира, или

·      в чиито управителни или надзорни органи не участват лица, участващи в управителните или надзорните органи на друго дружество за производство или търговия с пиво или в трето дружество, свързано с такова друго дружество за производство или търговия с бира, или с техни роднини.

Когато две или повече малки пивоварни осъществяват съвместна дейност и общото им годишно производство не надхвърля 200 000 хектолитра, такива пивоварни се смятат за една независима малка пивоварна.

 

- Правно основание

Закон за акцизите и данъчните складове - чл. 55а, ал. 3, във връзка с

Правилник за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове - чл. 33а, ал. 4

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Искане за регистрация по образец, съгласно приложение 5б от ППЗАДС и следните документи, които се прилагат към него:

Искане за регистрация по образец, съгласно приложение 5б от ППЗАДС

Към искането се прилагат следните документи:

·       декларация по образец, съгласно приложение 5ба от ППЗАДС, че пивоварната не ползва под каквато и да е форма помещения или производствени мощности на друга пивоварна, която не осъществява дейността си по лицензионен договор за производство на бира или други продукти на малцова основа и годишното й производство не надхвърля 200 000 хектолитра бира. В декларацията изрично се декларира и обстоятелството за осъществяване на съвместна дейност с други малки пивоварни;

·       в случаите, когато две или повече малки пивоварни осъществяват съвместна дейност- споразумение за разпределение на общото годишно производство на независимата малка пивоварна.

Необходимо е да се знае:

За бира, произведена от независими малки пивоварни в ЗАДС е предвидена намалена акцизната ставка, която се прилага само от лицата, които имат издаден лиценз за управление на данъчен склад и издадено удостоверение за регистрация на независима малка пивоварна.

Намалената акцизната ставка се прилага и за бира, произведена от независими малки пивоварни, регистрирани на територията на друга държава членка. За целта лицата, които освобождават за потребление бира, следва да разполагат с документ, който се прилага към акцизната декларация и удостоверява, че бирата е произведена от независима малка пивоварна, издаден от компетентните власти на държавата членка.

При промяна на обстоятелствата, при които е издадено удостоверението за регистрация на независима малка пивоварна в 14-дневен срок от настъпването й регистрираното лице писмено уведомява директора на Агенция „Митници“. Уведомлението се подава по образец съгласно приложение № 5г от ППЗАДС.

Всяка година до 31 януари независимите малки пивоварни подават в териториалната дирекция по местонахождение на данъчния склад информация за произведената бира през предходната година по образец съгласно приложение № 5д от ППЗАДС.

При изпращане на акцизни стоки до територията на друга държава членка в случай, че лицето желае за тези стоки да се ползва намалена акцизна ставка в държавата членка на получаване се подава искане по образец съгласно приложение № 5да от ППЗАДС за издаване на годишен сертификат за удостоверяване на общото годишно производство, като искането се подава от лицето, получило удостоверение за регистрация на независима малка пивоварна. Искането за издаване на годишен сертификат се подава до директора на териториалната дирекция по местонахождението на обекта. Искането може да се подава по електронен път по ред и начин, определени с правилника за прилагане на закона. Въз основа на искането и приложените към него документи директорът на териториалната дирекция в 7-дневен срок от постъпването на документите, съответно от отстраняването на непълнотите в тях, издава годишен сертификат или отказва с мотивирано решение издаването му. Актът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Не се смята за независима малка пивоварна производителят на бира, за който е установено, че е декларирал невярна информация по този закон в текущата или предходната година. За годишно произведено количество бира се счита произведеното през съответната година, което е доведено до окончателния си качествен и количествен състав и е преминало през всичките етапи на производствения процес съгласно представената от лицето технологична документация.

 

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата

- Описание на електронно заявяване

Съгласно ЗАДС при подаване на заявление за административна услуга се изисква идентификация на лицето, поради което начините за подаване на заявлението са както следва:

  • за достъп до електронни административни услуги по ЗАДС самоличността се удостоверява при регистрация в ССЕВ: https://edelivery.egov.bg съгласно изискванията за регистрация на физическо или юридическо лице.
  • административна услуга може да бъде заявена по електронен път и през входна точка: delovodstvo@customs.bg , като заявлението и приложените към него документи следва да бъдат подписани с КЕП;
  • депозирани на хартиен носител през деловодството в Централно митническо управление;
  • на хартиен носител, чрез лицензиран пощенски оператор.

 

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

14 дни

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Описание

Резултатът от услугата може да бъде получен:
- на хартиен носител.

Кой издава резултата от услугата

Директор на Агенция "Митници"

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Административно обслужване" - Център за административно обслужване
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. "Г. С. Раковски" 47
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 02/98594528, 02/9859 4113, телефоните са стационарни,платени по стандартна тарифа,съгласно абонаментния план на потребителя
Факс: 98594066
Адрес на електронна поща: delovodstvo@customs.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване

 

Дирекция „Акцизна дейност и методология”
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. "Г. С. Раковски" 47
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 02/ 9859 4363
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, обедна почивка - 30 минути

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Агенция "Митници"

Идентификатор: 199

Кой може да предостави информация за услугата

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:                                                        Отдел „Административно обслужване“
Дирекция „Акцизна дейност и методология“
И на електронен адрес: delovodstvo@customs.bg 

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не