Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HL0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001LSD0Q5BUTBIN20I0

Издаване на удостоверение за регистрирана цена на тютюнево изделие или за промяна на регистрирана цена на тютюнево изделие

Какво представлява услугата

Описание

Издаване на удостоверение за регистрирана цена на тютюнево изделие или за промяна на регистрирана цена на тютюнево изделие на основание на основание чл. 4б, ал. 1 от Наредба за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия 
Удостоверение за регистрирана цена на тютюнево изделие или за промяна на регистрирана цена на тютюнево изделие по образец, съгласно приложение № 2 от Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия.

- Правно основание

Наредба за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия (Загл. изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 8.03.2011 г.) - чл. 4б, ал. 1

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Уведомление по образец, съгласно приложение № 1 от Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия. 
Към подаденото уведомление се прилагат:

  • копие на документ, заверен от лицето за вярност с оригинала, който съгласно местното законодателство удостоверява качеството на търговец на уведомителя, производителя и/или упълномощителя и представителната власт на лицето, което го представлява, когато уведомителят, производителят и/или упълномощителят е чуждестранно лице;
  • когато уведомлението се подава от пълномощник:

а) пълномощно с нотариална заверка на подписа, издадено от притежателя на правото върху търговската марка на тютюневите изделия;
б) пълномощно с нотариална заверка на подписа, издадено от лицето, получило правата върху марката по силата на лицензионен договор за изключителна лицензия, в случаите, когато притежателят на марката е дал право търговската марка да се ползва от друго лице по силата на лицензионен договор за изключителна лицензия;

  • декларация от производителя на тютюневите изделия, удостоверяваща ръчната технология на производството в случаите на регистрация на продажни цени на ръчно свити пури;
  • декларация от лицето, получило правата върху марката по силата на лицензионния договор за изключителна лицензия, с която се удостоверява обстоятелството, че уведомлението се подава от пълномощник.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,През портал за предоставяне на електронни услуги

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

14 дни

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Описание

Резултатът от услугата може да бъде получен:
- на хартиен носител.

Кой издава резултата от услугата

Директор на Агенция "Митници"

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Административно обслужване" - Център за административно обслужване
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. "Г. С. Раковски" 47
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 02/98594528, 02/9859 4113, телефоните са стационарни,платени по стандартна тарифа,съгласно абонаментния план на потребителя
Факс: 98594066
Адрес на електронна поща: delovodstvo@customs.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване

 

Дирекция „Акцизна дейност и методология”
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. "Г. С. Раковски" 47
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 02/ 9859 4363
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, обедна почивка - 30 минути

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Агенция "Митници"

Идентификатор: 199

Кой може да предостави информация за услугата

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:                                                        Отдел „Административно обслужване“
Дирекция „Акцизна дейност и методология“
И на електронен адрес: delovodstvo@customs.bg 

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не