Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HL0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001LSD0Q5BUTBIN20I0

Промяна на обстоятелствата, удостоверени в издадения лиценз за предоставяне на социална услуга

Какво представлява услугата

Описание

Частните доставчици  на социални услуги и специално създадените от общините за предоставянето на социалните услуги юридически лица са задължени да уведомят изпълнителния директор на Агенцията за качеството на социалните услуги за настъпила промяна на обстоятелствата, удостоверени в издаденият им лиценз в 14-дневен срок от настъпване на промяната, като прилагат съответните документи, които я доказват.

 

Необходими условия, за да ползвате услугата

 

Да притежавате в срок на валидност издаден лиценз от изпълнителния директор на Агенцията за качеството на социалните услуги и да са настъпили промени в обстоятелствата, удостоверени в издадения лиценз.

 

Вътрешна процедура

 

В срок до 14-дни от постъпилото писмено уведомление изпълнителният директор на основание вътрешна заповед издава нов лиценз, с отразена промяна на декларираните обстоятелства, със срок на действие на първоначално издадения лиценз.

Данните от новия лиценз се вписват в регистъра на лицензираните доставчици на социални услуги.

При констатирани несъответствия и/или непълноти по представените документи, изпълнителният директор изисква отстраняването им в срок до 14 дни. При неспазен срок, изпълнителният директор с мотивирана заповед прекратява производството по издаване на лиценза.

 

Резултат от услугата

 

Издаденият нов лиценз се получава по начина на заявяване, в срок до един месец от датата на издаването му.

 

Отказ на издаването на лиценз

 

Отказът за издаване на нов лиценз е придружен с мотивирана заповед на изпълнителния директор, съобщена на лицето в три дневен срок от датата на издаването, и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

Задължение за уведомяване

 

Лицензираният доставчик има задължение да информира писмено изпълнителния директор на Агенцията за качеството на социалните услуги в срок до 14 дни от настъпване на промени в обстоятелствата, удостоверени в издадения лиценз.

- Правно основание

 • Закон за социалните услуги - чл. 155 във връзка с чл. 31 от същия.

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими документи

 

1. Лично подаване на документите или чрез упълномощено лице, както и по пощата с обратна разписка

 

Ако сте частен доставчик или юридическо лице, специално създадено от общината за предоставяне на социални услуги, и притежавате издаден лиценз от изпълнителния директор на Агенцията за качеството на социалните услуги е необходимо да подадете единствено Уведомление за промяна на обстоятелствата, удостоверени в издадения лиценз – Приложение № 4.

 

2. Тази услуга е достъпна и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

 

Създадена е възможност за електронно подаване на документи през Системата за сигурно електронно връчване и чрез създадената за целта електронна поща e-docs@aksu.government.bg.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2.  Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3.  Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.


За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
 7. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 8. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 9. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Агенцията за качеството на социалните услуги

 

или

 

натиснете бутона Заяви услугата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

14-дневен срок

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Изпълнителен директор

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор,По електронен път на посочена в заявлението електронна поща

+ Административни звена, предоставящи услугата

Центърът за административно обслужване (ЦАО) се намира на адрес гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” № 20, официален вход, етаж 1-ви, № 105

Телефон за връзка с ЦАО: +359 2 970 11 21, електронна поща: aksu@aksu.government.bg

Отговори на запитвания, свързани с лицензирането на доставчици на социални услуги се предоставят на телефон: +3592/970 11 11 

Заявяването на административната услуга може да бъде извършвано и по електронна поща e-docs@aksu.government.bg

Работно време: от 08:30 до 18:00 часа непрекъснато в работни дни от понеделник до петък

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не