Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HL0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001LSD0Q5BUTBIN20I0

Прекратяване на лиценз за предоставяне на социална услуга

Какво представлява услугата

Описание

Частните доставчици на социални услуги и специално създадените от общините за предоставянето на социалните услуги юридически лица по свое желание могат да прекратят лиценза си за предоставяне на социална услуга, като изложат мотиви за прекратяването.

 

Необходими условия, за да ползвате услугата

 

Да сте лице, което притежава лиценз за предоставяне на социална услуга, издаден от изпълнителния директор.

 

Вътрешна процедура

 

Извършва се преглед на внесените документи за прекратяване на лиценз за установяване на наличност, допустимост и валидност, като  при спазени изисквания, изпълнителният директор издава заповед за прекратяване на лиценза, която се съобщава писмено на заявителя в тридневен срок от датата на издаване и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

Резултат от услугата

 

Заинтересованите лица, внесли заявления за прекратяване на лиценз, получават заповед от изпълнителния директор по начина на заявяване.

Лицензът се прекратява с влизане в сила на заповедта.

Прекратяването на лиценза се отразява в регистъра на лицензираните доставчици на социални услуги.

 

Задължение за уведомяване

 

Лицензираният доставчик е длъжен писмено да уведоми изпълнителния директор в 14-дневен срок за:

 • датата на започване на дейността по предоставяне на социалната услуга;
 • адреса/адресите на предоставяне на услугата или адреса за кореспонденция при мобилно предоставяне на услугата.

В случаите, когато лицензираният доставчик не е изпълнил това задължение, изпълнителният директор му определя подходящ срок за отстраняване на нарушението, но не повече от три месеца. Ако нарушението не бъде отстранено в определения срок, лицензът се прекратява.

 

- Правно основание

 • Закон з а социалните услуги - чл. 157, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 31 от същия

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими документи

 

1. Лично подаване на документите или чрез упълномощено лице, както и по пощата с обратна разписка. 

 

Ако сте частен доставчик или юридическо лице, специално създадено от общината за предоставяне на социални услуги, и притежавате издаден лиценз за предоставяне на социална услуга е необходимо да подадете единствено Заявление за прекратяване на лиценз за предоставяне на социална услуга – Приложение № 5.

 

2. Тази услуга е достъпна и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

 

Създадена е възможност за електронно подаване на документи през Системата за сигурно електронно връчване и чрез създадената за целта електронна поща e-docs@aksu.government.bg.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2.  Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3.  Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.


За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
 7. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 8. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 9. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Агенцията за качеството на социалните услуги

 

или

 

натиснете бутона Заяви услугата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

двумесечен срок

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Изпълнителен директор

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор,По електронен път на посочена в заявлението електронна поща

+ Административни звена, предоставящи услугата

Центърът за административно обслужване (ЦАО) се намира на адрес гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” № 20, официален вход, етаж 1-ви, № 105

Телефон за връзка с ЦАО: +359 2 970 11 21, електронна поща: aksu@aksu.government.bg

Отговори на запитвания, свързани с лицензирането на доставчици на социални услуги се предоставят на телефон: +3592/970 11 11 

Заявяването на административната услуга може да бъде извършвано и по електронна поща e-docs@aksu.government.bg

Работно време: от 08:30 до 18:00 часа непрекъснато в работни дни от понеделник до петък

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не