Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HL0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001LSD0Q5BUTBIN20I0

Издаване на удостоверение за регистрация на регистриран получател

Какво представлява услугата

Описание

Регистриран получател може да бъде лице, което:

 • е капиталово търговско дружество по Търговския закон с регистриран и изцяло внесен капитал не по-малко от 500 хил. лв. с изключение на лицата, които ще получават само тихи и шумящи вина и/или други ферментирали напитки; 
 • не е в производство по несъстоятелност или ликвидация; 
 • се представлява от лица, които не са осъждани за престъпление от общ характер и не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори; 
 • няма публични задължения, събирани от митническите органи, данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения;
 • не е извършило тежко или повторно нарушение по този закон с изключение на случаите, когато административнонаказателното производство е приключило със сключването на споразумение;
 • разполага със собствени или наети помещения и/или площи, където ще се получават и разтоварват акцизните стоки; 
 • използва автоматизирана система за отчетност, която позволява извършването в реално време на контрол на получените акцизни стоки;
 • самостоятелно и за своя сметка осигурява интернет достъп на митническите органи до автоматизираните системи за отчетност
 • използва средства за измерване и контрол, отговарящи на изискванията на ЗАДС, Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането им.
 • притежава лиценз, разрешение или регистрация, когато това се изисква по закон.

Регистрираният получател е длъжен да води отделна документална отчетност за акцизните стоки, получени под режим отложено плащане на акциз, да уведомява писмено директора на териториалната дирекция за всяка промяна на данните в искането за регистрация в 14-дневен срок от настъпването й, да осигурява безпрепятствен достъп на митническите органи до всички помещения и цялата територия на обекта и да им осигури помещение за извършване на проверките, да не допуска пълният размер на акциза, който е възникнал или който би могъл да възникне при прилагане на режима отложено плащане на акциз, да надвиши размера на предоставеното обезпечение, да използва средства за измерване и контрол, които да отговарят на изискванията на ЗАДС на мястото на директна доставка.

 

Заявяване на услугата:

За издаване на удостоверение за регистрация на регистриран получател се подава искане до директора на териториалната дирекция по местонахождение на обекта, където ще се получават и разтоварват акцизните стоки, преди започване на дейността за правото да получават акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз, изпращани от лицензиран складодържател от друга държава членка, по образец съгласно приложение № 7г.

В искането се посочват:

 • вид на получаваните акцизни стоки с код по КН;
 • местонахождение и план на обекта, в който се получават и разтоварват стоките,
 • точно местонахождение на мястото на директна доставка
 • средномесечно количество на получаваните акцизни стоки под режим на отложено плащане на акциз;
 • вида на предоставеното обезпечение
 • данни от декларацията за идентификация на наличните средства за измерване и контрол в точките за контрол.

Към искането се прилагат:

 • лиценз, разрешение или регистрация, когато това се изисква по закон или се посочват индивидуализиращите данни на издадения документ и административният орган на издаване, въз основа на които може да се установи информацията по служебен път;
 • документ за собственост или договор за наем на обекта, в който се получават и разтоварват стоките, или се посочват индивидуализиращите данни на съответния документ, въз основа на които може да се установи информацията по служебен път чрез справка в средата за междурегистров обмен; 
 • за представляващите лица ако не са български граждани – декларация за обстоятелството, че не са осъждани за престъпление от общ характер;
 • декларация за обстоятелствата, че лицата, които представляват регистрираното лице, не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
 • декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация - само за лицата, които не са вписани в търговския регистър;
 • план на помещенията и/или площите с обозначено местоположение на съоръженията и съдовете с техния обем, както и местоположение на измервателните уреди;
 • ръководство за потребителя за използваните автоматизирани системи за отчетност в обекта.
 • договор или друг документ с лицето - получател на енергийни продукти, в случаите на директна доставка;
 • план на мястото на директна доставка с обозначено местоположение на средствата за измерване и контрол на получаваните енергийни продукти.
 • декларации от собствениците, управителите, прокуристите, мажоритарните съдружници или акционерите, че не са или не са били към момента на възникване на задълженията собственици, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери, членове на органи за управление или контрол на лица с неуредени публични задължения, събирани от митническите органи;
 • декларация за идентификация за наличните средства за измерване и контрол в точките за контрол.

*В разпоредбите на ЗАДС и ППЗАДС са лимитативно изброени случаите в които лицето може да предостави съответните документи или по негова преценка да посочи индивидуализиращите данни на съответния/те документ/и, въз основа на които Агенция "Митници" да може служебно да се събере необходимата информация.

Средство за електронна идентификация: валиден квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

- Правно основание

 • Закон за акцизите и данъчните складове - чл. 57г, ал. 1, във връзка с
 • Правилник за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове - чл. 37б, ал. 3

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Писмено искане по образец съгласно приложение № 7г от ППЗАДС и следните документи, които се прилагат към него: 

 • лиценз, разрешение или регистрация, когато това се изисква по закон или се посочват индивидуализиращите данни на издадения документ и административният орган на издаване, въз основа на които може да се установи информацията по служебен път;
 • документ за собственост или договор за наем на обекта, в който се получават и разтоварват стоките, или се посочват индивидуализиращите данни на съответния документ, въз основа на които може да се установи информацията по служебен път чрез справка в средата за междурегистров обмен; 
 • за представляващите лица:

а) ако не са български граждани – декларация за обстоятелството, че не са осъждани за престъпление от общ характер;
б) декларация за обстоятелството, че не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

 • декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация - само за лицата, които не са вписани в търговския регистър;
 • план на помещенията и/или площите с обозначено местоположение на съоръженията и съдовете с техния обем, както и местоположение на измервателните уреди;
 • ръководство за потребителя за използваните автоматизирани системи за отчетност в обекта.
 • договор или друг документ с лицето - получател на енергийни продукти, в случаите на директна доставка; 
 • план на мястото на директна доставка с обозначено местоположение на средствата за измерване и контрол на получаваните енергийни продукти. 
 • декларации от собствениците, управителите, прокуристите, мажоритарните съдружници или акционерите, че не са или не са били към момента на възникване на задълженията собственици, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери, членове на органи за управление или контрол на лица с неуредени публични задължения, събирани от митническите органи;
 • декларация за идентификация за наличните средства за измерване и контрол в точките за контрол.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване

- Описание на електронно заявяване

Съгласно ЗАДС при подаване на заявление за административна услуга се изисква идентификация на лицето, поради което начините за подаване на заявлението са както следва:

 • за достъп до електронни административни услуги по ЗАДС самоличността се удостоверява при регистрация в ССЕВ, съгласно изискванията за регистрация на физическо или юридическо лице.
 • административна услуга може да бъде заявена по електронен път и през входна точка: delovodstvo@customs.bg, като заявлението и приложените към него документи следва да бъдат подписани с КЕП;
 • депозирани на хартиен носител чрез звеното за административно обслужване;
 • на хартиен носител, чрез лицензиран пощенски оператор

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

14 дни

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Описание

Резултатът от услугата може да бъде получен на хартиен носител

Кой издава резултата от услугата

Териториални дирекции

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел „Човешки ресурси, административно обслужване и сигурност” - Център за административно обслужване
Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, бул. Липник 117
Код за междуселищно избиране: 082
Телефон за връзка: (082)816 220
Адрес на електронна поща: TDMitnicaRuse@customs.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без обедна почивка

 

Териториална дирекция Митница Русе
Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, бул. "Липник" № 117, п.к. 7000
Код за междуселищно избиране: 082
Телефон за връзка: (082)816 201, (082)816 231
Факс: (082)816 262
Адрес на електронна поща: TDMitnicaRuse@customs.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване, обявените телефони за комуникация са стационарни, платени по стандартна тарифа, съгласно абонаментния план на потребителя

 

Отдел „Човешки ресурси, административно обслужване и сигурност” - Център за административно обслужване
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Одесос, пл. „Славейков“ 2, п.к. 9000
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: (052)689 509, (052)689 402
Факс: (052)632 201
Адрес на електронна поща: TDMitnicavarna@customs.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без обедна почивка

 

Териториална дирекция Митница Варна
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Одесос, пл. „Славейков“ 2
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: (052) 689 402, (052) 689 509
Факс: (052) 632 201
Адрес на електронна поща: TDMitnicavarna@customs.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване, обявените телефони за комуникация са стационарни, платени по стандартна тарифа, съгласно абонаментния план на потребителя

 

Отдел „Човешки ресурси, административно обслужване и сигурност” - Център за административно обслужване
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, пл. "Ал.Батенберг" №1, п.к. 8000
Код за междуселищно избиране: 056
Телефон за връзка: (056)876 101
Факс: (056)843 429
Адрес на електронна поща: TDMitnica_Burgas@customs.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без обедна почивка

 

Териториална дирекция Митница Бургас
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, пл. „Александър Батенберг“ № 1, п.к. 8000
Код за междуселищно избиране: 056
Телефон за връзка: (056)876 101
Факс: (056)843 429
Адрес на електронна поща: TDMitnica_Burgas@customs.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване, обявените телефони за комуникация са стационарни, платени по стандартна тарифа, съгласно абонаментния план на потребителя

 

Отдел „Човешки ресурси, административно обслужване и сигурност” - Център за административно обслужване
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Централен, бул. "Кукленско шосе" № 32, п.к. 4004
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: (032)606 145
Факс: (032)606 185
Адрес на електронна поща: TD.Mitnitsa.Plovdiv@customs.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без почивка

 

Териториална дирекция Митница Пловдив
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Южен, ул. Кукленско шосе № 32, п.к. 4004
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: (032)606 060
Факс: (032)606 185
Адрес на електронна поща: TD.Mitnitsa.Plovdiv@customs.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване, обявените телефони за комуникация са стационарни, платени по стандартна тарифа, съгласно абонаментния план на потребителя

 

Отдел „Човешки ресурси, административно обслужване и сигурност” - Център за административно обслужване
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Сердика, ул. "Веслец" № 84, п.к. 1202
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9859 4647, (02)9859 4676
Адрес на електронна поща: TDSofiaCustoms@customs.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без почивка

 

Териториална дирекция Митница София
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Сердика, ул. "Веслец" № 84, п.к. 1202
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9859 46 47, (02)9859 4676
Адрес на електронна поща: TDSofiaCustoms@customs.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване, обявените телефони за комуникация са стационарни, платени по стандартна тарифа, съгласно абонаментния план на потребителя

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Агенция "Митници"

Идентификатор: 199

Кой може да предостави информация за услугата

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката: 

 • Териториална дирекция Митница София,
 • Териториална дирекция Митница Пловдив,
 • Териториална дирекция Митница Бургас,
 • Териториална дирекция Митница Варна,
 • Териториална дирекция Митница Русе.

В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания

И на електронен адрес: delovodstvo@customs.bg 

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не