Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Удостоверение за регистрация на независима малка пивоварна

Какво представлява услугата

Описание

Удостоверение за регистрация на независима малка пивоварна

 

- Правно основание

Закон за акцизите и данъчните складове - чл. 55а, ал. 3, във връзка с

Правилник за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове - чл. 33а, ал. 4

- Какво е необходимо да приготвя предварително

За издаване на удостоверение за регистрация на независима малка пивоварна се подава искане до директора на Агенция „Митници“ от лице, което не е произвеждало бира или от лице, което е произвеждало бира, чието производство към датата на подаване на искането не надхвърля 200 000 хектолитра бира за текущата година. Искането се подава по образец съгласно приложение № 5б от ППЗАДС до директора на агенция „Митници“, което съдържа годишен прогнозен обем на произвежданата бира и информация за произведената бира през предходната година. Искането може да се подава и по електронен път по ред, начин и във формат, определени с правилника за прилагане на ЗАДС.

 

Към искането се прилагат следните документи:

  • декларация, че пивоварната не ползва под каквато и да е форма помещения или производствени мощности на друга пивоварна, която не осъществява дейността си по лицензионен договор за производство на бира или други продукти на малцова основа и годишното й производство не надхвърля 200 000 хектолитра бира. В декларацията изрично се декларира и обстоятелството за осъществяване на съвместна дейност с други малки пивоварни;
  • в случаите, когато две или повече малки пивоварни осъществяват съвместна дейност- споразумение за разпределение на общото годишно производство на независимата малка пивоварна.

 

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване

- Описание на електронно заявяване

За да заявите услугата, трябва да разполагате с валиден квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и регистрация в портала за електронни услуги на Агенция "Митници".

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

14 дни

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Описание

Въз основа на искането и приложените документи, директорът на Агенция „Митници“ в 14-дневен срок от постъпването на документите, съответно от отстраняването на непълнотите по тях, издава удостоверение за регистрация на независима малка пивоварна по образец съгласно приложение № 5в от ППЗАДС или отказва с мотивирано решение издаването му. Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ за регистрация. Отказът за регистрация подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Кой издава резултата от услугата

Директор на Агенция "Митници"

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Административно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. "г. С. Раковски" 47
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)98954050
Факс: (02)98594066
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване

 

Дирекция „Акцизна дейност и методология”
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. "Г. С. Раковски" 47
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 02/ 9859 4363
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, обедна почивка - 30 минути

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Агенция "Митници"

Идентификатор: 199

Кой може да предостави информация за услугата

Отдел Административно обслужване и Дирекция „Акцизна дейност и методология“ в ЦМУ

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не