Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Удостоверение за регистрация на лица, които извършват дейности с въглища, кокс, природен газ, биогаз и електрическа енергия

Какво представлява услугата

Описание

Удостоверение за регистрация на лица, които извършват дейности с въглища, кокс, природен газ, биогаз и електрическа енергия

- Правно основание

Закон за акцизите и данъчните складове - чл. 57б, ал. 7, във връзка с

Правилник за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове - чл. 37а, ал. 8

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Лицата подлежащи на задължителна регистрация подават искане за регистрация по образец, съгласно приложение № 7а от ППЗАДС до директора на компетентната териториалната дирекция.

Компетентен орган за издаване на удостоверение за регистрация на лицата, подлежащи на задължителна регистрация по т. 1 до т. 3 е директорът на териториалната дирекция по седалище и адрес на управление. Изключение са лицата, които от обекти за компресиране на природен газ извършват продажба на крайни потребители за битови или стопански нужди и за моторно гориво.

Компетентен орган за издаване на удостоверение за регистрация на лицата, които от обекти за компресиране на природен газ извършват продажба на крайни потребители за битови или стопански нужди и за моторно гориво, както и лицата подлежащи на задължителна регистрация по т. 4 до т. 7, е директорът на териториалната дирекция по местонахождение на обекта или мрежата, от която на територията на съответното компетентно митническо учреждение се извършват продажбите.

Искането може да се подава и по електронен път по ред, начин и във формат, определени с правилника за прилагане на закона. Към искането се прилагат следните документи:

  1. ако лицата не са български граждани – декларация за обстоятелството, че същите не са осъждани за престъпление от общ характер;
  2. декларация , че лицата не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
  3. декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;>
  4. лиценз, разрешение или регистрация, когато това се изисква по закон или се посочват индивидуализиращите данни на издадения документ и административният орган на издаване, въз основа на които може да се установи информацията по служебен път;
  5. ръководство за потребителя за използваните автоматизирани системи за отчетност на лицата по т. 2 и 3;
  6. описание на точното местонахождение на обекта или мрежата, от която на територията на съответното компетентно митническо учреждение се извършва продажбата на природен газ за битови или стопански нужди и за моторно гориво за лицата, които от обекти за компресиране на природен газ извършват продажба на крайни потребители за битови или стопански нужди и за моторно гориво, както и лицата подлежащи на задължителна регистрация по т. 4 до т. 7;
  7. план на обекта или мрежата, от която на територията на съответното компетентно митническо учреждение се извършва продажбата на природен газ за битови или стопански нужди и за моторно гориво, с обозначени местоположение и предназначение на помещенията, съоръженията и съдовете с техния обем, както и местоположение на измервателните уреди за лицата, които от обекти за компресиране на природен газ извършват продажба на крайни потребители за битови или стопански нужди и за моторно гориво, както и лицата подлежащи на задължителна регистрация по т. 4 до т. 7;
  8. декларации от собствениците, управителите, прокуристите, мажоритарните съдружници или акционерите на лицето, подало искане за издаване на лиценз за управление на данъчен склад, относно обстоятелството, че не са или не са били собственици, управители, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери са или са били към момента на възникване на задълженията собственици, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери, членове на органи за управление или контрол на лица с неуредени публични задължения, събирани от митническите органи.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,През портал за предоставяне на електронни услуги

- Описание на електронно заявяване

За да заявите услугата, трябва да разполагате с валиден квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и регистрация в портала за електронни услуги на Агенция "Митници".

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

14 дни

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Описание

началникът на митницата в срок 14 дни от постъпването на документите, съответно от отстраняването на непълнотите по тях, издава удостоверение за регистрация, съгласно приложения образец

Кой издава резултата от услугата

Териториални дирекции

+ Административни звена, предоставящи услугата

Териториална дирекция Митница Русе
Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, бул. "Липник" № 117, п.к. 7000
Код за междуселищно избиране: 082
Телефон за връзка: (082)816 201, (082)816 231
Факс: (082)816 262
Адрес на електронна поща: TDMitnicaRuse@customs.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, обедна почивка - 30 минути

 

Териториална дирекция Митница Варна
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Одесос, пл. „Славейков“ 2
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: (052) 689 402, (052) 689 509
Факс: (052) 632 201
Адрес на електронна поща: TDMitnicavarna@customs.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, обедна почивка - 30 мин.

 

Териториална дирекция Митница Бургас
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, пл. „Александър Батенберг“ № 1, п.к. 8000
Код за междуселищно избиране: 056
Телефон за връзка: (056)876 101
Факс: (056)843 429
Адрес на електронна поща: TDMitnica_Burgas@customs.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, обедна почивка - 30 минути

 

Териториална дирекция Митница Пловдив
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Южен, ул. Кукленско шосе № 32, п.к. 4004
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: (032)606 060
Факс: (032)606 185
Адрес на електронна поща: TD.Mitnitsa.Plovdiv@customs.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, обедна почивка - 30 минути

 

Териториална дирекция Митница София
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Сердика, ул. "Веслец" № 84, п.к. 1202
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9859 46 47, (02)9859 4676
Адрес на електронна поща: TDSofiaCustoms@customs.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, обедна почивка - 30 мин.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Агенция "Митници"

Идентификатор: 199

Кой може да предостави информация за услугата

Териториална дирекция Югозападна, Териториална дирекция Тракийска, Териториална дирекция Южна морска, Териториална дирекция Северна м

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не