Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител

Какво представлява услугата

Описание

Удостоверение за освобождаване от акциз е документ, издаден от компетентното митническо учреждение, с който се удостоверява, че определено лице е освободен от акциз краен потребител.


Освобождават се от облагане с акциз следните продукти:

1.    Денатуриран по специален метод етилов алкохол, който се влага в производството на крайни продукти, които не са за човешка консумация.
2.    Енергийни продукти със следното предназначение:

 • с двойно предназначение;
 • използвани за впръскване в доменни пещи с цел химическа редукция като добавка към каменните въглища, използвани като основно гориво;
 • използвани при производство на електрическа енергия, от лица, получили лиценз за производство на електрическа енергия, издаден по реда на Закона за енергетиката;
 • използвани за цели, различни от моторно гориво или гориво за отопление.
 • използвани в минералогични процеси;
 • използвани в данъчен склад за производство на енергийни продукти, при условие че използваните енергийни продукти са произведени в същия данъчен склад;
 • добити в изпълнение на програми за отстраняване на нанесени щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация на основание § 9, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда.
  Освобождаването от облагане с акциз на горепосочените продукти се прилага след установяване на целите, за които те се използват, като се представят необходимите документи (спецификации, анализни сертификати, договори и други), доказващи тяхното предназначение.
  Лицата, които използват енергийни продукти за производство на консистентни смазки (греси), включени в код по КН 2710 19 99, следва да разполагат с удостоверение за освободен от акциз краен потребител.
  За всеки обект, където ще се получават и използват продукти от краен потребител, се издава отделно удостоверение за освободен от акциз краен потребител.


Удостоверение за освободен от акциз краен потребител се издава на лице, което:

1. е търговец по смисъла на Търговския закон или по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
2. не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;
3. се представлява от лица, които:

 • не са осъждани за престъпление от общ характер;
 • не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

4. няма публични задължения, събирани от митническите органи, данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения;
5. не е извършило тежко или повторно нарушение по този закон с изключение на случаите, когато административнонаказателното производство е приключило със сключването на споразумение;
6. разполага със собствени или наети помещения, където ще се получават и използват денатурираният по специален метод етилов алкохол или енергийните продукти.
7. притежава лиценз, разрешение или регистрация за осъществяване на дейността, когато това се изисква по закон.

 

- Правно основание

Закон за акцизите и данъчните складове - чл. 24б, ал. 4, във връзка с

Правилник за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове - чл. 16, ал. 1

- Какво е необходимо да приготвя предварително

За издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител се подава искане по образец съгласно приложение № 3 от ППЗАДС до началника на митницата по местонахождението на обекта,където ще се получават и използват денатурираният по специален метод етилов алкохол или енергийните продукти. Искането може да бъде подавано от лицата и по електронен път по ред, начин и във формат, определени с ППЗАДС.
Искането за издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител съдържа данни за:

 

 1. лицето, подало искането - име, седалище, адрес на управление, единен идентификационен код и електронна поща;
 2. точното местонахождение на обекта, където ще се получават и използват денатурираният по специален метод етилов алкохол или енергийните продукти от крайния потребител;
 3. целите, за които ще се използват денатурираният по специален метод етилов алкохол или енергийните продукти;
 4. денатурираният по специален метод етилов алкохол или енергийните продукти, които ще се използват от крайния потребител - търговско наименование и код по КН;
 5. годишните прогнозни количества за денатуриран по специален метод етилов алкохол или за енергийни продукти, които ще се получават и използват - по видове дейности, а за енергийни продукти - и по видове енергийни продукти;
 6. материалната отчетност, която ще се води от крайния потребител - по видове дейности, а за енергийни продукти - и по видове енергийни продукти;
 7. максималния производствен капацитет;
 8. максималния складов капацитет за получаваните денатуриран по специален метод етилов алкохол или енергийни продукти;
 9. търговското наименование и кода по КН на произвежданите стоки, вида и обема на крайните търговски опаковки на произвежданите стоки.
 10. годишни прогнозни количества на произвежданите стоки по предназначение - за реализация на територията на страната, за износ или за друга държава членка.


Към искането за издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител се прилагат:

 1. декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;
 2. свидетелство за съдимост, а ако лицата не са български граждани - декларация;
 3. декларация, че лицата не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
 4. декларация, че лицето не е извършило тежко или повторно нарушение по този закон с изключение на случаите, когато административнонаказателното производство е приключило със сключването на споразумение;
 5. план на обекта с обозначени местоположение и предназначение на помещенията и оборудването;
 6. документ за собственост или договор за наем на обекта;
 7. копие от разрешението за въвеждане в редовна експлоатация на обекта;
 8. списък на доставчиците;
 9. лиценз, разрешение или регистрация за осъществяване на дейността, за която ще се използват денатурирания по специален метод етилов алкохол или енергийните продукти, когато това се изисква по закон;
 10. технологична схема на производствения процес, разходни норми, максимални стойности на технологичните загуби, техническа спецификация като в случаите на комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия разходните норми трябва да включват поотделно данни за количеството на енергийните продукти, използвани за производство на топлинна енергия, и количеството на енергийните продукти, използвани за производство на електрическа енергия;
 11. издадени документи въз основа на одобрен и общодостъпен стандарт по Закона за националната стандартизация.
 12. издадени документи въз основа на одобрен и общодостъпен стандарт по Закона за националната стандартизация.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,През портал за предоставяне на електронни услуги

- Описание на електронно заявяване

Средство за електронна идентификация: валиден квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. 

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

30 дни

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Описание

Митницата, в която е подадено искането за издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител, извършва проверка относно изпълнението на изискванията за издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител, която включва най-малко проверка на:

а) производствените помещения и на оборудването;
б) всички дейности, за които ще се използват денатурирания по специален метод етилов алкохол или енергийните продукти.

За установяване на вложеното количество от акцизната стока в крайния продукт и/или за определяне на кода по КН митническите органи могат да вземат проби за лабораторен анализ на всеки етап от производствения процес.

 • Когато се установят нередовности, които могат да бъдат отстранени, началникът на митницата в 14-дневен срок от подаване на искането писмено уведомява лицето, което отстранява нередовностите или предоставя допълнителна информация в 14-дневен срок от получаване на уведомлението. Когато при проверката се установи, че на лице, чиито собственици, управители, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери са или са били към момента на възникване на задълженията собственици, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери, членове на органи за управление или контрол на лица с неуредени публични задължения, събирани от митническите органи, лицето се уведомява в 14-дневен срок от получаването на уведомлението да представи обезпечение в размер, не по-малък от размера на непогасеното публично задължение.
 • Когато при проверката се установи, че изискванията са изпълнени, началникът на митницата издава удостоверение за освободен от акциз краен потребител по образец, определен с правилника за прилагане на закона.
 • Когато при извършване на проверката се установят нередовности, които не могат да бъдат отстранени, както и в случаите, когато нередовностите не са отстранени в срока, началникът на митницата с мотивирано решение отказва издаването на удостоверение за освободен от акциз краен потребител. Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ.
 • Удостоверението за освободен от акциз краен потребител или решението за отказ се издават в 30-дневен срок от постъпване на искането, съответно от отстраняване на нередовностите по него.
 • Удостоверението и решението за отказ подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
 • Правото за прилагане на освобождаването възниква от датата на връчване на удостоверението за освободен от акциз краен потребител.
 • Удостоверението за освободен от акциз краен потребител се издава по образец съгласно приложение № 3а от ППЗАДС в два екземпляра - за митницата, издала удостоверението, и за освободения от акциз краен потребител.
 • Търговците по смисъла на законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, осъществяват дейност като освободен от акциз краен потребител чрез клон в Република България.

Кой издава резултата от услугата

Териториални дирекции

+ Административни звена, предоставящи услугата

Териториална дирекция Митница Русе
Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, бул. "Липник" № 117, п.к. 7000
Код за междуселищно избиране: 082
Телефон за връзка: (082)816 201, (082)816 231
Факс: (082)816 262
Адрес на електронна поща: TDMitnicaRuse@customs.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, обедна почивка - 30 минути

 

Териториална дирекция Митница Варна
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Одесос, пл. „Славейков“ 2
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: (052) 689 402, (052) 689 509
Факс: (052) 632 201
Адрес на електронна поща: TDMitnicavarna@customs.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, обедна почивка - 30 мин.

 

Териториална дирекция Митница Бургас
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, пл. „Александър Батенберг“ № 1, п.к. 8000
Код за междуселищно избиране: 056
Телефон за връзка: (056)876 101
Факс: (056)843 429
Адрес на електронна поща: TDMitnica_Burgas@customs.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, обедна почивка - 30 минути

 

Териториална дирекция Митница Пловдив
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Южен, ул. Кукленско шосе № 32, п.к. 4004
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: (032)606 060
Факс: (032)606 185
Адрес на електронна поща: TD.Mitnitsa.Plovdiv@customs.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, обедна почивка - 30 минути

 

Териториална дирекция Митница София
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Сердика, ул. "Веслец" № 84, п.к. 1202
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9859 46 47, (02)9859 4676
Адрес на електронна поща: TDSofiaCustoms@customs.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, обедна почивка - 30 мин.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Агенция "Митници"

Идентификатор: 199

Кой може да предостави информация за услугата

звеното за административно обслужване

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не