Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HL0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001LSD0Q5BUTBIN20I0

Издаване на удостоверение за регистрирана цена на тютюнево изделие или за промяна на регистрирана цена на тютюнево изделие

Какво представлява услугата

Описание

Издаването на удостоверение за регистрирана цена на тютюнево изделие или за промяна на регистрирана цена на тютюнево изделие е с оглед изискването, че продажната цена на тютюневите изделия, предназначени за продажба на територията на Република България подлежи на уведомяване и регистриране в Агенция „Митници“, като същата се определя свободно от притежателя на правото върху търговската марка на тютюневите изделия, производителя, лицето, което въвежда тютюневи изделия от друга държава членка, или вносителя.

- Правно основание

Наредба за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия (Загл. изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 8.03.2011 г.) - чл. 4б, ал. 1

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Уведомление по образец, съгласно приложение № 1 от Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия. Уведомлението по чл. 3, ал. 1 се подава само от притежателя на правото върху търговската марка на тютюневите изделия, съответно от негов търговски пълномощник или представител в Република България. За всяка разновидност (тип) на тютюневите изделия от съответната марка се подава отделно уведомление.

Към подаденото уведомление се прилагат:

  • копие на документ, заверен от уведомителя за вярност с оригинала, който съгласно местното законодателство удостоверява качеството на търговец на уведомителя, производителя и/или упълномощителя и представителната власт на лицето, което го представлява, когато уведомителят, производителят и/или упълномощителят е чуждестранно лице;
  • когато уведомлението се подава от пълномощник:

а) пълномощно с нотариална заверка на подписа, издадено от притежателя на правото върху търговската марка на тютюневите изделия.

За тютюневите изделия, въвеждани от друга държава членка или от внос, притежателят на правото върху търговската марка може да упълномощи само едно лице да подава уведомления за регистриране на продажна цена на конкретно тютюнево изделие. Притежателят на правото върху търговската марка уведомява директора на Агенция „Митници“ в случаите на оттегляне на пълномощното. Регистрираната продажна цена е задължителна за всички лица, които въвеждат тютюневи изделия от друга държава членка, или вносители на конкретното тютюнево изделие от съответната марка;

б) пълномощно с нотариална заверка на подписа, издадено от лицето, получило правата върху марката по силата на лицензионен договор за изключителна лицензия, в случаите, когато притежателят на марката е дал право търговската марка да се ползва от друго лице по силата на лицензионен договор за изключителна лицензия;

  • декларация от производителя на тютюневите изделия, удостоверяваща ръчната технология на производството в случаите на регистрация на продажни цени на ръчно свити пури;
  • декларация от лицето, получило правата върху марката по силата на лицензионния договор за изключителна лицензия, с която се удостоверява обстоятелството, че уведомлението се подава от пълномощник.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата

- Описание на електронно заявяване

Съгласно ЗАДС при подаване на заявление за административна услуга се изисква идентификация на лицето, поради което начините за подаване на заявлението са както следва:

  • за достъп до електронни административни услуги по ЗАДС самоличността се удостоверява при регистрация в ССЕВ: https://edelivery.egov.bg съгласно изискванията за регистрация на физическо или юридическо лице.
  • административна услуга може да бъде заявена по електронен път и през входна точка: delovodstvo@customs.bg, като заявлението и приложените към него документи следва да бъдат подписани с КЕП;
  • депозирани на хартиен носител през деловодството в Централно митническо управление;
  • на хартиен носител, чрез лицензиран пощенски оператор.

 

 

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

14 дни

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Описание

Резултатът от услугата може да бъде получен  на хартиен носител.

Кой издава резултата от услугата

Директор на Агенция "Митници"

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Административно обслужване" - Център за административно обслужване
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. "Г. С. Раковски" 47
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 02/98594528, 02/9859 4113, телефоните са стационарни,платени по стандартна тарифа,съгласно абонаментния план на потребителя
Факс: 98594066
Адрес на електронна поща: delovodstvo@customs.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване

 

Дирекция „Акцизна дейност и методология”
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. "Г. С. Раковски" 47
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 02/ 9859 4363
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, обедна почивка - 30 минути

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Агенция "Митници"

Идентификатор: 199

Кой може да предостави информация за услугата

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:                                                        Отдел „Административно обслужване“


Дирекция „Акцизна дейност и методология“
И на електронен адрес: delovodstvo@customs.bg 

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не