Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Издаване на удостоверение за регистрирана цена на тютюнево изделие или за промяна на регистрирана цена на тютюнево изделие

Какво представлява услугата

Описание

Издаване на удостоверение за регистрирана цена на тютюнево изделие или за промяна на регистрирана цена на тютюнево изделие

- Правно основание

Наредба за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия (Загл. изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 8.03.2011 г.) - чл. 4б, ал. 1

- Какво е необходимо да приготвя предварително

За издаване на удостоверение за регистрирана цена на тютюнево изделие или за промяна на регистрирана цена на тютюнево изделие се подава уведомление по образец приложение № 1 от Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия. Уведомлението се подава от притежателя на правото върху търговската марка на тютюневите изделия, съответно от негов търговски пълномощник или представител в Република България За всяка разновидност (тип) на тютюневите изделия от съответната марка се подава отделно уведомление;

 

Към подаденото уведомление се прилагат:

  • копие на документ, заверен от лицето за вярност с оригинала, който съгласно местното законодателство удостоверява качеството на търговец на уведомителя, производителя и/или упълномощителя и представителната власт на лицето, което го представлява, когато уведомителят, производителят и/или упълномощителят е чуждестранно лице;
  • когато уведомлението се подава от пълномощник:
  • пълномощно с нотариална заверка на подписа, издадено от притежателя на правото върху търговската марка на тютюневите изделия;
  • пълномощно с нотариална заверка на подписа, издадено от лицето, получило правата върху марката по силата на лицензионен договор за изключителна лицензия, в случаите, когато притежателят на марката е дал право търговската марка да се ползва от друго лице по силата на лицензионен договор за изключителна лицензия;
  • декларация от производителя на тютюневите изделия, удостоверяваща ръчната технология на производството в случаите на регистрация на продажни цени на ръчно свити пури
  • декларация от лицето, получило правата върху марката по силата на лицензионния договор за изключителна лицензия, с която се удостоверява обстоятелството, че уведомлението се подава от пълномощник.


     

Всички копия на документи се заверяват с подпис и печат на уведомителя, а когато са на чужд език, е необходимо да бъдат придружени с превод на български език.

 

Уведомлението и приложените документи могат да се представят по пощата или по електронен път, при спазване изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,През портал за предоставяне на електронни услуги

- Описание на електронно заявяване

За да заявите услугата, трябва да разполагате с валиден квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и регистрация в портала за електронни услуги на Агенция "Митници".

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

14 дни

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Описание

в 14-дневен срок от постъпване на уведомлението

Кой издава резултата от услугата

Директор на Агенция "Митници"

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Административно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. "г. С. Раковски" 47
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)98954050
Факс: (02)98594066
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване

 

Дирекция „Акцизна дейност и методология”
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. "Г. С. Раковски" 47
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 02/ 9859 4363
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, обедна почивка - 30 минути

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Агенция "Митници"

Идентификатор: 199

Кой може да предостави информация за услугата

Отдел „Административно обслужване“, Централно митническо управление

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не