Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Удостоверение за регистрация за специализиран малък обект за дестилиране и на обект за винопроизводство на малък винопроизводител

Какво представлява услугата

Описание

Издаване на удостоверение за регистрация на специализиран малък обект за дестилиране и на обект за винопроизводство на малък винопроизводител на основание чл. 57, ал. 6 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), във връзка с чл. 35, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ППЗАДС). 


Удостоверение за регистрация по образец, съгласно приложение 7 от ППЗАДС.

- Правно основание

 • Закон за акцизите и данъчните складове - чл. 57, ал. 6
 • Правилник за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове - чл. 35, ал. 1

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Писмено искане по образец съгласно приложение № 6 от ППЗАДС и следните документи, които се прилагат към него: 

 • техническа справка за откритите и закритите производствени обекти или складове с посочена квадратура и местонахождението им, пълно описание на технологичното оборудване, включително съдовете, техния обем;
 • копие от разрешението за въвеждане в редовна експлоатация на обекта или друг документ, удостоверяващ предназначението му, издадено от съответния компетентен орган, или се посочват индивидуализиращите данни на издаденото разрешение и административният орган на издаване, въз основа на които може да се установи информацията по служебен път;
 • лиценз, разрешение или регистрация, когато това се изисква по закон или се посочват индивидуализиращите данни на издадените документи и административният орган на издаване, въз основа на които може да се установи информацията по служебен път;
 • декларация, че обектът отговаря на изискванията на ЗАДС за „специализиран за дестилиране“ и „обект за винопроизводство на малък винопроизводител“;
 • списък с трите имена и единния граждански номер на лицата, които водят производствения процес (отговорници на обектите) и отговарят на изискванията на Закона за виното и спиртните напитки и нормативните актове за прилагането му;
 • документ, доказващ, че дестилационните съоръжения за производство на етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки са придобити: 

а) от лице, регистрирано по Закона за виното и спиртните напитки, или 
б) след проведена публична продан, или 
в) от лице, което е извършвало дейност с дестилационните съоръжения като лицензиран складодържател, или регистрирано лице. 
В случаите, когато в документа за въвеждане в експлоатация на обекта или в документа за собственост са посочени повече от едно лице, лицето, подаващо искането за регистрация, прилага и писмено съгласие от другите лица за ползването на обекта само от заявителя.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Интернет адрес за заявяване по елекронен път: https://ep.customs.bg/eportal/

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

14 дни

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Описание

Въз основа на искането и приложените документи към него началникът на митницата в срок 14 дни от подаването на документите, съответно от отстраняването на непълнотите по тях, издава удостоверение за регистрация по образец съгласно приложение № 7 от ППЗАДС или отказва с мотивирано решение издаването му. Непроизнасянето в срок се смята за изричен отказ за издаване на акта.

 

Регистрираното лице е длъжно да уведоми писмено началника на митницата за всяка промяна на данните в искането в 14-дневен срок от настъпването й, като подаде уведомление по образец съгласно приложение № 6а за промяна в обстоятелствата, при които е издадено удостоверението.

 

Уведомлението може да се подава и по електронен път по ред, начин и във формат, определени с ППЗАДС. При промяна на обстоятелствата, които подлежат на вписване в издаденото удостоверение, началникът на компетентната митница издава решение, което е неразделна част от издаденото удостоверение.

 

Решението подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Кой издава резултата от услугата

Директори на териториални дирекции

+ Административни звена, предоставящи услугата

Териториална дирекция Митница Русе
Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, бул. "Липник" № 117, п.к. 7000
Код за междуселищно избиране: 082
Телефон за връзка: (082)816 201, (082)816 231
Факс: (082)816 262
Адрес на електронна поща: TDMitnicaRuse@customs.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, обедна почивка - 30 минути

 

Териториална дирекция Митница Варна
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Одесос, пл. „Славейков“ 2
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: (052) 689 402, (052) 689 509
Факс: (052) 632 201
Адрес на електронна поща: TDMitnicavarna@customs.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, обедна почивка - 30 мин.

 

Териториална дирекция Митница Бургас
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, пл. „Александър Батенберг“ № 1, п.к. 8000
Код за междуселищно избиране: 056
Телефон за връзка: (056)876 101
Факс: (056)843 429
Адрес на електронна поща: TDMitnica_Burgas@customs.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, обедна почивка - 30 минути

 

Териториална дирекция Митница Пловдив
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Южен, ул. Кукленско шосе № 32, п.к. 4004
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: (032)606 060
Факс: (032)606 185
Адрес на електронна поща: TD.Mitnitsa.Plovdiv@customs.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, обедна почивка - 30 минути

 

Териториална дирекция Митница София
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Сердика, ул. "Веслец" № 84, п.к. 1202
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9859 46 47, (02)9859 4676
Адрес на електронна поща: TDSofiaCustoms@customs.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, обедна почивка - 30 мин.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Агенция "Митници"

Идентификатор: 199

Кой може да предостави информация за услугата

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката: 

 • Териториална дирекция Митница София,
 • Териториална дирекция Митница Пловдив,
 • Териториална дирекция Митница Бургас,
 • Териториална дирекция Митница Варна,
 • Териториална дирекция Митница Русе.

В звената е осигурен достъп за хора с увреждания

И на електронен адрес: delovodstvo@customs.bg 
 

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не