Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Лиценз за управление на данъчен склад за производство и/или складиране на акцизни стоки

Какво представлява услугата

Описание

"Лицензиран складодържател“ е лице, което в съответствие с разпоредбите на този закон е получило лиценз да произвежда и/или складира, да получава и изпраща акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз.

 

Лицензиран складодържател може да бъде лице, което:  

 • е търговец по смисъла на Търговския закон или по законодателството на друга държава членка или държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и юридическо лице, създадено въз основа на нормативен акт-в случаите, когато лицето е производител на акцизни стоки, или капиталово търговско дружество с регистриран и изцяло внесен капитал не по-малко от 500 хил. лв.-в случаите, когато лицето не е производител на акцизни стоки с изключение на лицата, които складират, получават и изпращат само тихи и шумящи вина и/или други ферментирали напитки; 
 • не е в производство по несъстоятелност или ликвидация; 
 • се представлява от лица, които: не са осъждани за престъпление от общ характер; не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
 • няма публични задължения, събирани от митническите органи, данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения;
 • не е извършило тежко или повторно нарушение по този закон с изключение на случаите, когато административнонаказателното производство е приключило със сключването на споразумение; 
 • притежава лиценз или разрешение или е регистрирано за осъществяване на дейността, когато това е предвидено с друг закон; 
 • разполага със собствени или наети помещения и/или площи за извършване на дейностите по производство, складиране и движение на акцизни стоки, които отговарят на изискванията за сигурност и контрол, определени с правилника за прилагане на закона, където ще се получават и разтоварват акцизните стоки; 
 • използва автоматизирани системи за отчетност, които позволяват извършването в реално време на контрол на суровините, материалите, произведените или складираните акцизни стоки, включително по вложители, идентифицирани с единен идентификационен код, и гарантират, че лицето е в състояние да изпълнява изискванията за режима, като самостоятелно и за своя сметка осигурява интернет достъп на митническите органи и органите по приходите на Националната агенция за приходите до тези системи;
 • използва средства за измерване и контрол, отговарящи на изискванията на този закон, Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането им;
 • използва система за видеонаблюдение и контрол, отговаряща на изискванията на ЗАДС, в случаите на производство и складиране на енергийни продукти с код по КН 2710 12 до 2710 20.  12. и в случаите на производство и/или складиране на етилов алкохол и тютюневи изделия.

Лицензираните складодържатели предоставят обезпечение за осигуряване заплащането на акциза, който може да възникне, който е възникнал или е установен за стоките при прилагането на режим отложено плащане на акциз в размер, определен в ЗАДС и ППЗАДС. За всеки данъчен склад се предоставя само едно обезпечение. Когато обезпечението се учредява с банкова гаранция, се представя банкова гаранция по образеца съгласно приложение № 9д от ППЗАДС.

- Правно основание

Закон за акцизите и данъчните складове - чл. 50, ал. 1, във връзка с

Правилник за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове - чл. 30, ал. 3

- Какво е необходимо да приготвя предварително

За издаване на лиценз за управление на данъчен склад се подава писмено искане до директора на Агенция „Митници“ по образец съгласно приложение № 5 от ППЗАДС и съдържа:

 • описание на операциите, които ще се извършват в данъчния склад;
 • вида на акцизните стоки с кодовете по КН, които ще се произвеждат или складират;
 • годишния прогнозен обем за произвежданите и/или складираните акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз съгласно бизнес план (прилага се към искането);
 • годишния прогнозен обем за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз;
 • описание на използваните автоматизирани системи за отчетност;
 • точно местонахождение, описание и предназначение на помещенията на данъчния склад;
 • вида на обезпечението, което ще бъде предоставено;
 • точно местонахождение на мястото на директна доставка.

Към искането се прилагат следните документи:

 1. За лицата, които ще представляват лицензирания складодържател:
 • ако лицата не са български граждани – декларация за обстоятелството, че същите не са осъждани за престъпление от общ характер;
 • декларация, че лицата не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
 1. лиценз, разрешение или регистрация за осъществяване на дейност, когато това се изисква по закон или се посочват индивидуализиращите данни на издадените документи и административният орган на издаване, въз основа на които може да се установи информацията по служебен път;
 2. копие от разрешението за въвеждане в редовна експлоатация на обекта или друг документ, удостоверяващ предназначението му, издадено от съответния компетентен орган или се посочват индивидуализиращите данни на издаденото разрешение и административният орган на издаване, въз основа на които може да се установи информацията по служебен път;
 3. документ за собственост или договор за наем на помещенията и/или площите на данъчния склад или се посочват индивидуализиращите данни на съответния документ, въз основа на които може да се установи информацията по служебен път чрез справка в средата за междурегистров обмен;
 4. актуална скица на недвижимия имот;
 5. план на помещенията на данъчния склад с обозначени местоположение и предназначение на помещенията, съоръженията и съдовете с техния обем, както и местоположение на измервателните уреди;
 6. ръководство за потребителя за използваните автоматизирани системи за отчетност;
 7. технологична схема на производствения процес, разходни норми, максимални стойности на технологични загуби, техническа спецификация;
 8. бизнес план (акцизните стоки се посочват със съответния код по КН, количества в мерна единица, върху която се определя данъчната основа за облагане с акциз, за алкохола и алкохолните напитки - алкохолен градус или градус Плато, а за цигарите - и продажна цена), който съдържа информация за:

а)  вида на акцизните стоки, които ще се произвеждат или съхраняват в данъчния склад;

б) средномесечното прогнозно количество на акцизните стоки, които ще се складират - по видове стоки и акцизни ставки;

в)  максималното прогнозно количество на акцизните стоки, които в един и същ момент ще бъдат в движение под режим на отложено плащане - по видове стоки и акцизни ставки;

г)  производствения капацитет за акцизни стоки и максималния складов капацитет за съхраняване на акцизни стоки - по видове стоки и акцизни ставки;

д)  средномесечно прогнозно количество на освободените за потребление акцизни стоки - по видове стоки и акцизни ставки;

е) средномесечно прогнозно количество стоки в движение под режим отложено плащане на акциз - по видове стоки и акцизни ставки.

 1. декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация - само за лицата, които не са вписани в търговския регистър;
 2. годишни прогнозни количества на основните суровини, които се използват при производството на акцизните стоки, и разходни норми за получаване на краен продукт;
 3. анализ на финансовото състояние, потвърден от регистриран одитор по смисъла на Закона за независимия финансов одит, в случай че лицето осъществява дейност повече от една година;
 4. договор или друг документ с лицето - получател на енергийни продукти, в случаите на директна доставка;
 5. план на мястото на директна доставка с обозначено местоположение на средствата за измерване и контрол на получаваните енергийни продукти;
 6. документ, доказващ, че дестилационните съоръжения за производство на етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки са придобити:
 • от лице, регистрирано по Закона за виното и спиртните напитки, или
 • след проведена публична продан, или
 • от лице, което е извършвало дейност с дестилационните съоръжения като лицензиран складодържател или регистрирано лице;
 1. декларации от собствениците, управителите, прокуристите, мажоритарните съдружници или акционерите на лицето, подало искане за издаване на лиценз за управление на данъчен склад, относно обстоятелството, че не са или не са били собственици, управители, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери са или са били към момента на възникване на задълженията собственици, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери, членове на органи за управление или контрол на лица с неуредени публични задължения, събирани от митническите органи.

С едно искане може да се поиска издаването на лицензи за управление на повече от един данъчен склад, като за всеки склад отделно се посочва описаната по-горе информация и се прилагат горепосочените документи.

Лицензираният складодържател може да поиска да получава енергийни продукти на място или на места на директна доставка, различни от местонахождението на данъчния склад (редът е определен в ППЗАДС), като в този случай е длъжен да използва средства за измерване и контрол на мястото на директна доставка.

 

Образци на документи

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,През портал за предоставяне на електронни услуги

- Описание на електронно заявяване

Средство за електронна идентификация: валиден квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. 

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

1 месец

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Описание

1 месец

Кой издава резултата от услугата

Директор на Агенция "Митници"

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Административно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. "г. С. Раковски" 47
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)98954050
Факс: (02)98594066
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване

 

Дирекция „Акцизна дейност и методология”
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. "Г. С. Раковски" 47
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 02/ 9859 4363
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, обедна почивка - 30 минути

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Агенция "Митници"

Идентификатор: 199

Кой може да предостави информация за услугата

Отдел „Административно обслужване“, и Дирекция „Акцизна дейност и методология“ в ЦМУ

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не