Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HL0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001LSD0Q5BUTBIN20I0

Издаване на лиценз за управление на данъчен склад за производство и/или складиране на акцизни стоки

Какво представлява услугата

Описание

Лице, което е получило лиценз за управление на данъчен склад, има право да произвежда и/или складира, да държи и преработва, да получава и изпраща акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз. При режим отложено плащане на акциз временно се отлага облагането с акциз на стоки при тяхното производство, въвеждане или внасяне на територията на страната и се прилага от лицензиран складодържател при производството на акцизни стоки в данъчен склад, складирането на акцизни стоки в данъчен склад и движението на акцизни стоки.

- Правно основание

  • Закон за акцизите и данъчните складове - чл. 50, ал. 1, във връзка с
  • Правилник за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове - чл. 30, ал. 3

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Писмено искане по образец съгласно приложение № 5 от ППЗАДС. С едно искане може да се поиска издаването на лицензи за управление на повече от един данъчен склад.

Към искането се прилагат следните документи:

·      за лицата, които ще представляват лицензирания складодържател:

а) ако лицата не са български граждани – декларация за обстоятелството, че същите не са осъждани за престъпление от общ характер;

б) декларация, че лицата не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

·       лиценз, разрешение или регистрация за осъществяване на дейност, когато това се изисква по закон или се посочват индивидуализиращите данни на издадените документи и административният орган на издаване, въз основа на които може да се установи информацията по служебен път;

·       копие от разрешението за въвеждане в редовна експлоатация на обекта или друг документ, удостоверяващ предназначението му, издадено от съответния компетентен орган или се посочват индивидуализиращите данни на издаденото разрешение и административният орган на издаване, въз основа на които може да се установи информацията по служебен път;

·       документ за собственост или договор за наем на помещенията и/или площите на данъчния склад или се посочват индивидуализиращите данни на съответния документ, въз основа на които може да се установи информацията по служебен път;

·       актуална скица на недвижимия имот, когато лицето не е посочило индивидуализиращите данни на съответния документ, въз основа на които може да се установи информацията по служебен път;

·       план на помещенията на данъчния склад с обозначени местоположение и предназначение на помещенията, съоръженията и съдовете с техния обем, както и местоположение на измервателните уреди;

·       ръководство за потребителя за използваните автоматизирани системи за отчетност;

·       технологична схема на производствения процес, разходни норми, максимални стойности на технологични загуби, техническа спецификация;

·       бизнес план (акцизните стоки се посочват със съответния код по КН, количества в мерна единица, върху която се определя данъчната основа за облагане с акциз, за алкохола и алкохолните напитки - алкохолен градус или градус Плато, а за цигарите - и продажна цена), който съдържа информация за:

а) вида на акцизните стоки, които ще се произвеждат или съхраняват в данъчния склад;

б) средномесечното прогнозно количество на акцизните стоки, които ще се складират - по видове стоки и акцизни ставки;

в) максималното прогнозно количество на акцизните стоки, които в един и същ момент ще бъдат в движение под режим на отложено плащане - по видове стоки и акцизни ставки;

г) производствения капацитет за акцизни стоки и максималния складов капацитет за съхраняване на акцизни стоки - по видове стоки и акцизни ставки;

д) средномесечно прогнозно количество на освободените за потребление акцизни стоки - по видове стоки и акцизни ставки;

е) средномесечно прогнозно количество стоки в движение под режим отложено плащане на акциз - по видове стоки и акцизни ставки.

·       декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация - само за лицата, които не са вписани в търговския регистър;

·       годишни прогнозни количества на основните суровини, които се използват при производството на акцизните стоки, и разходни норми за получаване на краен продукт;

·       анализ на финансовото състояние, потвърден от регистриран одитор по смисъла на Закона за независимия финансов одит, в случай че лицето осъществява дейност повече от една година;

·       договор или друг документ с лицето - получател на енергийни продукти, в случаите на директна доставка;

·       план на мястото на директна доставка с обозначено местоположение на средствата за измерване и контрол на получаваните енергийни продукти;

·       документ, доказващ, че дестилационните съоръжения за производство на етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки са придобити:

а) от лице, регистрирано по Закона за виното и спиртните напитки, или

б) след проведена публична продан, или

в) от лице, което е извършвало дейност с дестилационните съоръжения като лицензиран складодържател или регистрирано лице;

·       декларации от собствениците, управителите, прокуристите, мажоритарните съдружници или акционерите на лицето, подало искане за издаване на лиценз за управление на данъчен склад, относно обстоятелството, че не са или не са били собственици, управители, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери са или са били към момента на възникване на задълженията собственици, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери, членове на органи за управление или контрол на лица с неуредени публични задължения, събирани от митническите органи;

·       документ, доказващ, че машините и/или съоръженията за производство на тютюневи изделия са придобити:

а) от лице, вписано в регистъра по чл. 25, ал. 2 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, или

б) след проведена публична продан, или

в) от лице, което е извършвало дейност с машините и/или съоръженията за производство на тютюневи изделия като лицензиран складодържател.

Лицензираните складодържатели предоставят обезпечение за осигуряване заплащането на акциза, който може да възникне, който е възникнал или е установен за стоките при прилагането на режим отложено плащане на акциз в размер, определен в ЗАДС и ППЗАДС. За всеки данъчен склад се предоставя само едно обезпечение. Когато обезпечението се учредява с банкова гаранция, се представя банкова гаранция по образец съгласно приложение № 9д от ППЗАДС.

Необходимо е да се знае:

Лицензираните складодържатели използват система за видеонаблюдение и контрол, отговаряща на изискванията на ЗАДС, в случаите на производство и/или складиране на енергийни продукти с код по КН 2710 12 до 2710 20, както и в случаите на производство и/или складиране на етилов алкохол и/или тютюневи изделия.

Лицензираният складодържател може да поиска да получава енергийни продукти на място или на места на директна доставка, различни от местонахождението на данъчния склад (редът е определен в ППЗАДС), като в този случай е длъжен да използва средства за измерване и контрол на мястото на директна доставка.

Лицензираният складодържател е длъжен да уведомява писмено директора на Агенция „Митници“ за всички промени в обстоятелствата, при които е издаден лицензът за управление на данъчния склад, в 14-дневен срок от настъпването им, като представя необходимите документи. За целта се подава уведомление по образец съгласно приложение № 5а от ППЗАДС.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата

- Описание на електронно заявяване

 

Съгласно ЗАДС при подаване на заявление за административна услуга се изисква идентификация на лицето, поради което начините за подаване на заявлението са както следва:

  • за достъп до електронни административни услуги по ЗАДС самоличността се удостоверява при регистрация в ССЕВ: https://edelivery.egov.bg съгласно изискванията за регистрация на физическо или юридическо лице.
  • административна услуга може да бъде заявена по електронен път и през входна точка: delovodstvo@customs.bg, като заявлението и приложените към него документи следва да бъдат подписани с КЕП;
  • депозирани на хартиен носител през деловодството в Централно митническо управление;
  • на хартиен носител, чрез лицензиран пощенски оператор.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

1 месец

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Описание

Резултатът от услугата може да бъде получен на хартиен носител, за срок от 1 месец.

Кой издава резултата от услугата

Директор на Агенция "Митници"

Как ще получа резултата

На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Административно обслужване" - Център за административно обслужване
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. "Г. С. Раковски" 47
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 02/98594528, 02/9859 4113, телефоните са стационарни,платени по стандартна тарифа,съгласно абонаментния план на потребителя
Факс: 98594066
Адрес на електронна поща: delovodstvo@customs.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване

 

Дирекция „Акцизна дейност и методология”
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. "Г. С. Раковски" 47
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 02/ 9859 4363
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, обедна почивка - 30 минути

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Агенция "Митници"

Идентификатор: 199

Кой може да предостави информация за услугата

Отдел „Административно обслужване“, и Дирекция „Акцизна дейност и методология“ в ЦМУ и на електронен адрес: delovodstvo@customs.bg

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не