Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H11
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL51GK7

Оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване

Какво представлява услугата

Описание

Оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване

 

Извършване на проверката от служителите на ГД МН.

Предоставяне на резултатите от проверката на заявителя.

 

- Правно основание

 • Закон за измерванията - чл. 10в, ал. 2, т. 2, във връзка с раздел ІV от Глава четвърта

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Заявление по образец, в което посочват ЕИК по чл. 23, ал. 1 от Закона за търговския регистър или кодът по БУЛСТАТ и наименованието на нормативния акт за създаване и броят на „Държавен вестник“, в който е обнародван, към което се прилагат:

 1. Декларация по образец, че заявителят е трета независима страна за проверките, за които кандидатства, или копие от сертификат за системата на управление на качеството за производителите на СИ.
 2. Наръчник по качеството – 1 екземпляр.
 3. Оригинали на свидетелства за калибриране на еталоните и СИ или копия от тях.
 4. Оригинали или копия от свидетелствата на сертифицираните сравнителни материали, когато такива се използват при проверката на СИ.
 5. Копие от акт за определяне на служител, който пряко ръководи извършването на проверките и за определяне на отговорник по качеството, освен ако са посочени поименно в Наръчника по качеството.
 6. Копие от диплома за завършено средно професионално образование за специалистите, които ще извършват проверките, сертификати за преминато обучение.
 7. Копие от диплома за завършено висше образование, степен „магистър” по специалност, приложима за вида измерване за лицето, което пряко ръководи извършването на проверките.
 8. Копие от диплома за завършено висше образование, степен „бакалавър” и сертификат за преминато обучение по системи за управление на качеството за лицето, определено за отговорник по качеството на структурното звено, което извършва проверките.
 9. Документ за платена държавна такса за преглед на документите.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,Устно на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле ДАТА и попълнене дата на заявяване, за да се генерира уникален номер на заявката, след това в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор 

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата „Електронни форми“.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

2 месеца от подаване на заявлението; когато не се изисква проверка на място, срокът за предоставяне е 1 месец.

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване в брой,На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По банков път,По електронен път

Такси

За услугата се заплаща такса в зависимост от вида:

 

900 лв. за преглед на документи;

700 лв. за извършване проверка на място и провеждане на изпит;

1000 лв. за издаване на заповед за оправомощаване за извършване на проверка на средства за измерване;

320 лв. за издаване на заповед за изменение на заповед за оправомощаване.

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Председател

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Административно и информационно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Изгрев, бул. "Г. М. Димитров" № 52А, п.к. 1797
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)980 63 17
Факс: (02)986 17 07
Адрес на електронна поща: damtn@damtn.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Административното обслужване се осъществява без обедна почивка

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не