Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H11
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL51GK7

Издаване на дубликат на удостоверение за вписване на склад в регистъра на складовете за съхраняване на запаси от нефт и нефтопродукти

Какво представлява услугата

Описание

Дубликат на удостоверение се издава при загубено удостоверение или при нарушаване на неговата цялост.

 

Завеждане на заявлението за издаване на дубликат на удостоверение

 

 1. Завеждане на заявлението с поставяне на регистрационен номер и регистрационен печат с дата на входиране върху документа.
 2. Ивформация за входящия номер на заявлението, както и за хода на изпълнение на услугата се получава в деловодството на ЦУ на ДА ДРВВЗ на телефони: 02 9210 201 и 02 9210 310.

 

Обработка на заявлението

 

Обработката на заявлението се извършва по установения вътрешно-организационен ред на ДА ДРВВЗ.

 

Издаване на индивидуален административен акт

 

Издаване на дубликат на удостоверение за вписване на склад в регистъра на складовете за съхраняване на запаси от нефт и нефтопродукти.

 

- Правно основание

Закон за запасите от нефт и нефтопродукти - чл. 38, ал. 1

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Подаване на заявление по образец

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,През портал за предоставяне на електронни услуги

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази или ако доставчика на услугата изисква подпис подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) за да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Държавна Агенция “Държавен резерв и военновременни запаси“

 

или

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

Съгласно сроковете предвидени в чл. 57, ал. 1 и ал. 5 от АПК

Начини на плащане

По банков път,По електронен път

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 30 лв.

За издаване на дубликат на удостоверение за регистриран склад се дължи такса в размер на 30 лв., на основание„Тарифа за държавните такси, които се събират за регистриране на склад съгласно ЗЗНН”, одобрена от Министерски съвет.

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Председател

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административно-правно обслужване и европейска координация"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. "Московска" №3, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9210 201, (02)9210 301, (02)9210 216, (02)9210 220
Факс: (02)987 79 77
Адрес на електронна поща: rezerv@statereserve.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, обедна почивка от 12:30 ч. до 13:00 ч. с изключение на звено Деловодство, което е без почивка

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не