Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H11
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL51GK7

Регистрация на складове за съхраняване на запаси от нефт и нефтопродукти

Какво представлява услугата

Описание

Съхраняването на запаси за извънредни ситуации се извършва само в регистрирани от Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" складове.

 

Преглед на подадени документи, изискуеми по чл. 38 от ЗЗНН.

 

 1. Преглед на постъпилото искане по отношение на неговата комплектност във връзка с документите, изискуеми по чл. 38 от ЗЗНН. Документи с нарушена цялост не се разглеждат и се връщат на заявителя.
 2. Завеждане на искането с поставяне на регистрационен номер и регистрационен печат с дата на входиране върху документа.
 3. Информация за входящия номер на заявлението, както и за хода на изпълнение на услугата се получава в деловодството на ЦУ на ДА ДРВВЗ на телефон 02 9210 201 и 02 9210 310.
 4. Обработката на заявлението се извършва по установения вътрешно-организационен ред на ДА ДРВВЗ и завършва с издаване на индивидуален административен акт.
 5. При установени пропуски (необходимост от допълнителна информация и/или документи), заявителят писмено се уведомява за необходимостта от предприемане на действия по отстраняването и/или набавянето им. В този случай отстраняването на пропуските и/или недостатъците следва да бъде извършено в тридневен срок и да бъде върнат отговор, в който да се посочи номера на първоначално подаденото заявление. В противен случай се издава отказ.

 

Извършване на проверка на място.

 

Проверката се извършва от комисия, назначена със заповед на председателя на ДА ДРВВЗ. Комисията е съставена от служители от териториална дирекция на Агенцията, в чийто обхват попада адреса на искания за регистрация склад. 

 

Приключване на производството на заявения за регистрация склад.

 

Производството по регистрацията приключва с:

 

 1. издаване на заповед за вписване на склада в Регистъра на регистрираните по чл. 38 от ЗЗНН складове или
 2. мотивиран писмен отказ от регистрация до заявителя, който желае да бъде съхранител.


За всеки регистриран по реда на чл. 38 от ЗЗНН склад, Агенцията издава удостоверение за вписването.

- Правно основание

Закон за запасите от нефт и нефтопродукти - чл. 9, ал. 1; чл. 38, ал. 1; чл. 38, ал. 2

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Подане на заявление по образец

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази или ако доставчика на услугата изисква подпис подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) за да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Държавна Агенция “Държавен резерв и военновременни запаси“

 

или

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

съгласно чл. 57, ал. 1 и ал. 5 от АПК

Начини на плащане

По банков път,По електронен път

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 550 лв.

ДА ДРВВЗ не предоставя бързи и експресни услуги. За разглеждане на искане за регистриране на склад за съхраняване на запаси от нефт и нефтопродукти ДА ДРВВЗ събира държавна такса в размер на 550 лв, на основание „Тарифа за държавните такси, които се събират за регистриране на склад съгласно ЗЗНН”, одобрена от Министерския съвет.

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Председател

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административно-правно обслужване и европейска координация"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. "Московска" №3, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9210 201, (02)9210 301, (02)9210 216, (02)9210 220
Факс: (02)987 79 77
Адрес на електронна поща: rezerv@statereserve.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, обедна почивка от 12:30 ч. до 13:00 ч. с изключение на звено Деловодство, което е без почивка

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не