Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H11
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL51GK7

Промяна на данните, вписани в регистъра на складовете за съхраняване на запаси от нефт и нефтопродукти

Какво представлява услугата

Описание

С оглед поддържане на актуална информация касаеща вписаните обстоятелства в Регистъра на складовете за съхраняване на запаси от нефт и нефтопродукти, Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" извършва промяна на първоначално вписаните при регистрация данни.

 

Подаване на искане за промяна на данните, вписани в регистъра на складовете за съхраняване на запаси от нефт и нефтопродукти

 

 1. Завеждане на заявлението с поставяне на регистрационен номер и регистрационен печат с дата на входиране върху документа.
 2. Информация за входящия номер на заявлението, както и за хода на  изпълнение на услугата се получава в деловодството на ЦУ на ДА ДРВВЗ на телефон 02 9210 201 и 02 9210 310.

 

Преглед и обработка на постъпилото искане

 

 1. Преглед на постъпилото искане по отношение на неговата комплектност във връзка с документите, описани в точка 2. Документи с нарушена цялост не се разглеждат и се връщат на заявителя.
 2. В зависимост от естеството на настъпилите промени в обстоятелствата се представят изискуемите в чл. 38 от ЗЗНН документи и глава четвърта от Общи изисквания, на които трябва да отговарят складовете за съхраняване на запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти (ОИ).
 3. Обработката на заявлението се извършва по установения вътрешно-организационен ред на ДА ДРВВЗ и завършва с издаване на индивидуален административен акт.
 4. При установени пропуски (необходимост от допълнителна информация и/или документи), заявителят писмено се уведомява за предприемане на действия по отстраняването и/или набавянето им. В този случай същият следва да отстрани недостатъците и в тридневен срок да върне отговор, в който да посочи номера на първоначално подаденото заявление.

 

Отразяване на промяната в обстоятелствата за регистрирания склад

 

 1. Промяната в обстоятелствата се вписва в Регистъра на складовете за съхраняване на запаси от нефт и нефтопродукти по ЗЗНН въз основа на заповед на председателя на ДА ДРВВЗ и се издава ново удостоверение. 
 2. При издаване на ново удостоверение с вписаната промяна в него, старото усотоверение за заличения склад се връща в ЦУ на ДА ДРВВЗ в срок до пет дни от датата на уведомлението за заличаване, за което се подписва приемо-предавателен протокол. В случай, че удостоверението се връща чрез лицензиран пощенски оператор с придружително писмо, приемо-предавателен протокол не се подписва.
 3. При промяна само на представляващото съхранителя лице, не се издава ново удостоверение, а промяната се отразява в Регистъра на лицата -съхранители, въз основа на докладна записка до председателя на ДА ДРВВЗ.

- Правно основание

 • Закон за запасите от нефт и нефтопродукти - чл. 9, ал. 1; чл. 39, ал. 2

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Подаване на заяеление по образец

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази или ако доставчика на услугата изисква подпис подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) за да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Държавна Агенция “Държавен резерв и военновременни запаси“

 

или

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

съгласно чл. 57, ал. 1 и ал. 5 от АПК

Начини на плащане

По банков път,По електронен път

Такси

За услугата се заплаща такса в зависимост от вида:

 

В зависимост от естеството на настъпилите промени в обстоятелствата, съгласно „Тарифа за държавните такси, които се събират за регистриране на склад съгласно ЗЗНН”, одобрена от Министерския съвет.

Съгласно чл. 2 от "Тарифа за държавните такси, които се събират за регистриране на склад съгласно ЗЗНН", за издаване на ново удостоверение за вписване при промяна на собствеността на регистриран склад и/или на представляващите лица се събира такса в размер на 30 лв. За всички останали случаи - такса не се дължи.

 

 

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Председател

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административно-правно обслужване и европейска координация"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. "Московска" №3, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9210 201, (02)9210 301, (02)9210 216, (02)9210 220
Факс: (02)987 79 77
Адрес на електронна поща: rezerv@statereserve.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, обедна почивка от 12:30 ч. до 13:00 ч. с изключение на звено Деловодство, което е без почивка

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не