Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Одобряване на общите условия на договорите за предоставяне на В и К услугите на потребителите

Какво представлява услугата

Описание

Одобряване на общите условия на договорите за предоставяне на В и К услугите на потребителите

 

ЕТАПИ
Етап 1. Подаване на заявление за одобряване на общите условия на договорите за предоставяне на В и К услугите на потребителите

Заявлението се подава по един от описаните по-горе начини.
Когато писменото заявление не е подписано и при съмнение дали съответният документ изхожда от посоченото в него лице, на заявителя се указва да го потвърди със собственоръчен или електронен подпис в тридневен срок от съобщението за това. При непотвърждаване в срок комисията прекратява производството.
Ако заявлението не удовлетворява изисквания на закона или на подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, заявителят се уведомява да отстрани недостатъците в 7-дневен срок от съобщението за това с указание, че неотстраняването им ще предизвика
прекратяване на производството.

 

Етап 2. Проверка на общите условия на договорите за предоставяне на В и К услугите на потребителите
В случай че съдържанието на предложените общи условия на договорите за предоставяне на В и К услугите на потребителите не отговарят на изискванията на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, комисията може дава указания
за съответни изменения.

 

Етап 3. Издаване на решение за одобряване на предложените от В и К оператора общите условия на договорите за предоставяне на В и К услугите на потребителите
По внесените общи условия на договорите за предоставяне на В и К услугите на потребителите се провежда обществено обсъждане, след което решението по проекта се взима в закрито заседание на пълен състав на комисията.
В случаите, когато В и К операторът не е изпълнил задължителните указания на комисията в определения срок и общите условия не осигуряват равнопоставеност между страните, комисията одобрява общите условия съобразно дадените указания или отказва да одобри общите условия.

- Правно основание

 • Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги - чл. 6, ал. 1, т. 5

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими документи:

 1. Заявление за одобряване на общи условия на договорите за предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на потребителите;
 2. Проект на общи условия (на електронен носител);
 3. Получените становища и бележки по проекта;
 4. Становище на В и К оператора по получените коментари и бележки;
 5. Решение на управителния орган на В и К оператора за приемане на проекта на общите условия;
 6. Решение за съгласуване на проекта от съответния орган – от асоциацията по В и К – в случаите по чл. 198б, т. 2 от Закона за водите, или от общинския съвет – в случаите по чл. 198б, т. 3 от Закона за водите.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2.  Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3.  Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.


За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
 7. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 8. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 9. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Комисия за енергийно и водно регулиране 

 

или

 

натиснете бутона Заяви услугата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

30 дни

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Комисия за енергийно и водно регулиране

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Обща администрация"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, бул. Дондуков № 8-10, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 029359613
Факс: 029888782
Адрес на електронна поща: dker@dker.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, съгласно чл. 62 от Правилника за дейността на КЕВР и на нейната администрация

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не