Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Одобряване на предложените от В и К операторите бизнес планове

Какво представлява услугата

Описание

Одобряване на предложените от В и К операторите бизнес планове

 

ЕТАПИ
Етап 1. Подаване на заявление за одобряване на бизнес план за развитие и дейността по предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги

Заявлението се подава по един от описаните по-горе начини не по-късно от 6 месеца преди изтичането на последната година съгласно действащия бизнес план. 
Когато писменото заявление не е подписано и при съмнение дали съответният документ изхожда от посоченото в него лице, на заявителя се указва да го потвърди със собственоръчен или електронен подпис в тридневен срок от съобщението за това. При непотвърждаване в срок комисията прекратява производството.
Ако заявлението не удовлетворява изисквания на закона или на подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, заявителят се уведомява да отстрани недостатъците в 7-дневен срок от съобщението за това с указание, че неотстраняването им ще предизвика
прекратяване на производството.

 

Етап 2. Проверка на бизнес плана за съответствие с изискванията, установени в Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги
В случай че съдържанието на предложения бизнес план не отговаря на изискванията на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, комисията дава указания за съответни изменения.
В и К операторът преработва бизнес плана в съответствие с указанията на комисията и го внася за одобряване в определения от комисията срок на базата на заявлението за откриване на процедурата.

 

Етап 3. Издаване на решение за одобряване на предложения от ВиК оператора бизнес план.
Бизнес планът се разглежда и решението за одобряването му се взима в закрито заседание на състав ВиК на Комисията.

- Правно основание

 • Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги - чл. 11

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими документи:

 1. Заявление за одобряване на бизнес план за развитие и дейността по предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги
 2. Текстова част на бизнес плана на електронен носител (формат Word) и хартиен носител съгласно одобрена структура от Комисията;
 3. Електронен модел на бизнес плана със справки на електронен носител (формат Excel) и хартиен носител съгласно одобрена структура от Комисията. Справките на хартиен носител следва да са подписани от лице с представителна власт и главен счетоводител и подпечатани с печата на дружеството;
 4. Актуален сключен договор по реда на Закона за водите или Закона за концесиите, включително всички допълнителни споразумения (анекси) – за дружествата, които има определена обособена територия по смисъла на Закона за водите;
 5. Договор по реда на чл. 5, ал. 3 от Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи – за дружествата, които предоставят или получават услугата доставяне вода на друг ВиК оператор;
 6. Писма за внасяне на бизнес план в Асоциация по ВиК/Общински съвет.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2.  Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3.  Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.


За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
 7. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 8. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 9. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Комисия за енергийно и водно регулиране 

 

или

 

натиснете бутона Заяви услугата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

3 месеца

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Комисия за енергийно и водно регулиране

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Обща администрация"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, бул. Дондуков № 8-10, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 029359613
Факс: 029888782
Адрес на електронна поща: dker@dker.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, съгласно чл. 62 от Правилника за дейността на КЕВР и на нейната администрация

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не