Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H90
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001JQ80QLIPVKJ93002

Издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин

Какво представлява услугата

Описание

Издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин

 

 

Сертификатите за произход се издават във вид на електронен документ по искане на производителя на електрическата енергия, произведена от
високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, и се използват от него, за да докаже, че електрическата енергия е произведена от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия.

 

ЕТАПИ
Етап 1. Подаване на заявление за издаване и за прехвърляне на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия

Заявлението се подава по един от описаните по-горе начини в срок до 14 дни след изтичане на периода, за който се иска издаване на сертификат за произход.
Подадените заявления и приложенията към тях се проверяват за съответствие с изискванията на Наредба № 7 от 19.07.2017 г. за издаване, прехвърляне и отмяна на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в 7-дневен срок от постъпването им.
В случаите, когато се установи, че заявлението или приложенията към него не отговарят на изискванията на наредбата, на заявителя се изпраща писмено съобщение да отстрани в 7-дневен срок допуснатите нередовности.
В случай че нередовностите не бъдат отстранени в срок, преписката се прекратява с решение на комисията.
Заявление, подадено след изтичането на нормативно установения срок, се оставя без разглеждане и преписката се прекратява с решение на комисията.
Заявителят се уведомява писмено за прекратяването на производството.

 

Етап 2. Проверка на обстоятелствата във връзка със заявлението за издаване и за прехвърляне на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия
Проверката обхваща обстоятелствата във връзка с исканото издаване и за прехвърляне на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия за съответствието им с нормативно установените условия за издаване на сертификат за произход на електрическа енергия. 

 

Етап 3. Издаване на решение относно издаване или за прехвърляне на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия
В случаите на разглеждане на заявление от производител за издаване на сертификат за произход за първи път комисията се произнася с решение в едномесечен срок от постъпване на заявлението или от отстраняване на нередовностите по него, когато заявителят е лицензиран производител, и в двумесечен срок, когато заявлението е подадено от нелицензиран производител.
В случаите на разглеждане на всяко следващо заявление комисията се произнася с решение в 15-дневен срок от постъпване на заявлението или от отстраняване на нередовностите.
В случай че в посочените срокове по обективни причини не е проведено заседание на комисията, решението се взема на първото следващо заседание.


Комисията отказва издаване на сертификат за произход при:

 1. непълнота, неточност или недостоверност на предоставените от производителя данни.
 2. несъответствие с нормативните изисквания за определяне на количеството електрическа енергия като произведено по комбиниран начин. Комисията издава сертификат за произход за количество електрическа енергия, различно от заявеното от производителя, ако са налице достатъчно данни за неговото определяне от комисията, при спазване изискванията на действащото законодателство.

- Правно основание

Наредба № 7 от 19.07.2017 г. за издаване, прехвърляне и отмяна на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия - чл. 4, ал. 1

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими документи:

A. Заявление за издаване и за прехвърляне на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия

B. Приложения:

1. описание на производствената централа и технологията на производство;

2. информация и копия на документи за датата на въвеждане в експлоатация на производствената мощност;

3. информация (схеми) за местонахождението на уредите за търговско измерване и на регистриращите контролни уреди;

4. данни за произведеното количество електрическа енергия от отделните съоръжения в производствената централа;

5. данни, използвани за определяне на количеството електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, и резултатите от оценката на ефективността на инсталациите за това производство, определени по реда на наредбата по чл. 162, ал. 3 от Закона за енергетиката;

6. копие от всички фактури, издадени при продажбата на електрическа енергия през периода и копие от двустранно подписани протоколи за търговско мерене;

7. копие от месечните фактури, издадени при закупуването на природен газ, както и месечно извлечение от счетоводни справки, включващи количества и калоричност, за всички останали горива през периода;

8. документ/сертификат за осреднената долна работна калоричност на изгаряното гориво от даден вид;

9. документ, издаден от Националния институт по метеорология и хидрология за средната температура на атмосферния въздух през периода – за централи, работещи с газообразни горива;

10. декларация дали и в каква степен инсталацията е получила инвестиционна подкрепа;

11. декларация дали и в каква степен единицата енергия е получила всякакъв друг вид подкрепа от национална схема за подпомагане, както и вида на схемата за подпомагане;

12. друга допълнителна информация, свързана с процеса на производство, по преценка на заявителя или изискана от комисията.

 

Забележки:

1. Данните по чл. 4, ал. 4, т. 4 и т. 5 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г. производителите представят в обема и формата, по образец утвърден от Комисията, съгласно чл. 4, ал. 5, на хартиен и електронен носител, заверени с подпис на лицето/лицата, което/които представляват заявителя по търговска регистрация.

2. Данните по чл. 4, ал. 4, т. 1, т. 2 и т. 3 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г. се описват само при подаване на заявление за издаване на сертификат за произход за първи път.

3. При настъпване на промяна в данните и обстоятелствата по чл. 4, ал. 4, т. 1, т. 2 и т. 3 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г. производителят е длъжен да уведоми писмено Комисията в 7-дневен срок от нейното настъпване, като приложи и съответните доказателства или посочи публични регистри, в които тези данни и обстоятелства са вписани.

4. За всяка новоизградена инсталация, участваща във високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия към заявлението по чл. 4, ал. 1 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г. се прилага копие от разрешение за ползване, издадено съгласно Закона за устройство на територията.

5. Декларациите по чл. 4, ал. 4, т. 10 и т. 11 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г. се прилагат само при подаване на заявление за първи път след 01.01.2017 г. и при промяна на обстоятелствата, в 7-дневен срок се подава нова декларация, съдържаща променените обстоятелства.

 

Забележка:

Заявлениe за вписване на прехвърляне на сертификати за произход се подават от страна по сделката за покупко-продажба на енергията, за производството на която е издаден сертификатът.

Към заявлението се прилагат документи, удостоверяващи сделката.

Прехвърлянето на сертификати за произход може да бъде заявено едновременно с искането за издаване.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление по пощата

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2.  Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3.  Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.


За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
 7. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 8. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 9. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Комисия за енергийно и водно регулиране 

 

или

 

натиснете бутона Заяви услугата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

до един месец

Начини на плащане

По банков път

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 300 лв.

Съгласно Тарифата за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката

Таксата за издаване на сертификат за произход на електрическа енергия, произведена от централи, използващи ВЕИ, с инсталирана мощност до 50 kW  таксата е 60 лв., а от централи, използващи ВЕИ, с инсталира на мощност 50kW и над 50kW - 300 лв. (фиксиран размер), платима по банков път.

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Комисия за енергийно и водно регулиране

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Обща администрация"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, бул. Дондуков № 8-10, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9359628
Факс: (02)9888782
Адрес на електронна поща: dker@dker.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, пълно работно време

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не