Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H90
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001JQ80QLIPVKJ93002

Издаванеа лицензия за снабдяване с електрическа енергия или природен газ от крайни снабдители

Какво представлява услугата

Описание

Издаване, изменение, допълнение и  прекратяване на лицензия за снабдяване с електрическа енергия или природен газ от крайни снабдители

 

С лицензията се разрешава осъществяване на дейността снабдяване с електрическа енергия или природен газ от крайни снабдители.

 

Заявлението в електронна форма се подава чрез Единния портал за предоставяне на информация и услуги от КЕВР, единния портал за достъп до електронни административни услуги или на обявен от комисията електронен адрес, подписано с квалифициран електронен подпис на представителя на енергийното предприятие или упълномощено лице.

 

Заявлението се попълва на компютър, пишеща машина или четливо на ръка и се подписва с квалифициран електронен подпис. Към заявлението, подадено по електронен път, се прилага декларация за истинността на заявените обстоятелства и на приложените документи и данни, подписана от заявителя с квалифициран електронен подпис. Когато заявлението се подава по електронен път от лице, което не представлява заявителя по закон, се представя електронен образ на пълномощно с нотариално заверен подпис на това лице.

 

- Правно основание

Закон за енергетиката - чл. 39, ал. 1, т. 10

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими документи:

 

І. Заявление за издаване на лицензия за снабдяване от краен снабдител;

 

ІІ. Към заявлението се прилагат:

 1. Удостоверение за актуално състояние или еквивалентен документ от органа по регистрация на лицето в съответната държава (за лица от държави-членки на Европейския съюз или Европейското икономическо пространство);
 2. Декларации от всеки член на управителния орган за това, че:

                2.1.  управителите и членовете на управителните органи на заявителя, а в случай че членове са юридически лица - техните представители в съответния управителен орган, не са лишени от правото да упражняват търговска дейност;

                2.2.  управителите и членовете на управителните органи на заявителя, а в случай че членове са юридически лица - техните представители в съответния управителен орган, не са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако са реабилитирани;

 1.   Декларации от лицето/лицата, представляващи заявителя за това, че:

                3.1. заявителят не е в производство по несъстоятелност, не е обявен в несъстоятелност и не е в ликвидация в случаите на търговска регистрация по законодателството на държава - членка на Европейския съюз;

                3.2. на заявителя не е отнемана лицензията за същата дейност или срокът по чл. 59, ал. 4 ЗЕ е изтекъл;

                3.3. са изтекли повече от 3 месеца от влизането в сила на акта за отказа да се издаде лицензия за същата дейност, ако е издаван такъв отказ;

 1. Бизнес план, изготвен в съответствие с чл. 13 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ);
 2. Годишни финансови отчети на заявителя за последните 3 години, както и одиторския доклад, ако годишният финансов отчет на заявителя подлежи на независим финансов одит, в случай че не са публикувани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Ако юридическото лице е новоучредено се прилагат доказателства за паричен ресурс (удостоверение от съответната банка за наличие на банкови сметки и тяхното покритие);;
 3. Данни за източниците за финансиране на дейността и доказателства за наличието на тези източници;
 4. Доказателства, че лицето, за което това се изисква, отговаря на условията, определени в правилата по чл. 173, ал. 1 ЗЕ, за финансово гарантиране на сключваните от него сделки с природен газ;
 5.  Данни за процентното участие на съдружниците или акционерите на заявителя и съответните копия от документи (дружествен договор, съдебни решения или книга на препис от книгата на акционерите и др.), доказващи тези данни;
 6.  Данни за опита на заявителя относно извършването на подобна дейност; ако заявителят е новоучреден, се представят данни за опита за извършване на подобна дейност от съдружниците или акционерите, които имат контрол върху новоучреденото дружество;
 7.  Данни за управленската и организационната структура на заявителя, за образованието и квалификацията на ръководния персонал на заявителя и данни за числеността и квалификацията на персонала, зает в упражняване на дейността, подлежаща на лицензиране.

 

На основание чл. 11, ал. 5 от НЛДЕ, към заявлението освен изброените документи, се прилагат и:

 1. Данни за притежаваните материални ресурси, включително данни за изградени информационни мрежи и софтуер за извършване на дейността;
 2. Правила за работа с потребителите на енергийни услуги като част от общите условия на договорите, ако ЗЕ или ЗЕВИ изисква лицензиантът да изготви такива, или като приложение към договорите;
 3. Проект на общи условия на договорите, ако ЗЕ или ЗЕВИ изисква лицензиантът да изготви такива.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление по пощата,Със заявление по електронна поща

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2.  Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3.  Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.


За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
 7. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 8. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 9. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Комисия за енергийно и водно регулиране 

 

или

 

натиснете бутона Заяви услугата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

до 35 год.

Начини на плащане

По банков път

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 1000 лв.

Съгласно ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ПО ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА 

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

комисия

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Обща администрация"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, бул. Дондуков № 8-10, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9359628
Факс: (02)9888782
Адрес на електронна поща: dker@dker.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, пълно работно време

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не