Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H90
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001JQ80QLIPVKJ93002

Издаване на лицензия с условие за изграждане на енергиен обект

Какво представлява услугата

Описание

Издаване, изменение, допълнение и  прекратяване на лицензия с условие за изграждане на енергиен обект

 

С лицензията се разрешава осъществяване на някоя или някои от дейностите по Закона за енергетиката, преди да е изграден енергийният обект за осъществяване на тази дейност.

 

Подадените заявления и приложенията към тях се проверяват за съответствие с изискванията на Наредба №3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката в 7-дневен срок от постъпването им.

 

В случаите, когато се установи, че заявлението или приложенията към него не отговарят на изискванията на наредбата, на заявителя се изпраща писмено съобщение да отстрани в 7-дневен срок допуснатите нередовности.

 

В случай че нередовностите не бъдат отстранени в срок, преписката се прекратява с решение на комисията.

- Правно основание

Закон за енергетиката - чл. 39, ал. 3

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими документи:

І. Заявление за издаване на лицензия с условие за изграждане на енергиен обект

ІІ. Към заявлението се прилагат:

 1. Удостоверение за актуално състояние или еквивалентен документ от органа по регистрация на лицето в съответната държава (за лица от държави-членки на Европейския съюз или Европейското икономическо пространство, ЕИП);
 2.  декларации за това, че:

                2.1. управителите и членовете на управителните органи на заявителя, а в случай че членове са юридически лица - техните представители в съответния управителен орган, не са лишени от правото да упражняват търговска дейност;

                2.2. управителите и членовете на управителните органи на заявителя, а в случай че членове са юридически лица – техните представители в съответния управителен орган, не са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако не са реабилитирани (за лица от държави-членки на Европейския съюз или Европейското икономическо пространство, ЕИП);

                2.3. когато заявлението се подава в електронна форма, заявителят представя декларация, че приложените към заявлението декларации по т. 2.1. и т. 2.2 са предоставени от деклараторите;

                2.4. заявителят не е в производство по несъстоятелност, не е обявен в несъстоятелност и не е в ликвидация (за лица от държави-членки на Европейския съюз или Европейското икономическо пространство, ЕИП);

                2.5. на заявителя не е отнемана лицензията за същата дейност или срокът по чл. 59, ал. 4 ЗЕ е изтекъл;

                2.6. са изтекли повече от 3 месеца от влизането в сила на акта за отказа да се издаде лицензия за същата дейност, ако е издаван такъв отказ;

 1. бизнес план, изготвен в съответствие с чл. 13 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката;
 2. годишни финансови отчети на заявителя за последните 3 години, както и одиторския доклад, ако годишният финансов отчет на заявителя подлежи на независим финансов одит, в случай че не са публикувани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Ако юридическото лице е новоучредено се прилагат доказателства за паричен ресурс (удостоверение от съответната банка за наличие на банкови сметки и тяхното покритие);
 3. данни за източниците за финансиране на дейността и доказателства за наличието на тези източници;
 4. доказателства, че лицето, за което това се изисква, отговаря на условията, определени в правилата по чл. 24, ал. 2 и чл. 173, ал. 1 ЗЕ, за финансово гарантиране на сключваните от него сделки с електрическа енергия;
 5. данни за процентното участие на съдружниците, акционерите на заявителя или членовете в капитала на заявителя и съответните копия от документи, доказващи тези данни (дружествен договор, съдебни решения или книга на препис от книгата на акционерите и др.);
 6. данни за опита на заявителя относно извършването на подобна дейност; ако заявителят е новоучреден, се представят данни за опита за извършване на подобна дейност от съдружниците, акционерите или членовете в капитала на заявителя, които имат контрол върху новоучредения търговец;
 7. данни за управленската и организационната структура на заявителя, за образованието и квалификацията на ръководния персонал на заявителя и данни за числеността и квалификацията на персонала, зает в упражняване на дейността, подлежаща на лицензиране;

 

                На основание, чл. 18, ал. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ), към заявлението се прилагат и следните документи:

                1. данни за източниците за финансиране за изграждане на енергийния обект и доказателства за наличието на тези източници; за наличието на привлечени средства се представя документ, който гарантира финансирането; за използване на собствени средства за финансиране на проекта се представя решение на управителния орган;

                2. идеен проект и/или технически проект, и/или работен проект за изграждане на енергийния обект, изготвен или одобрен съгласно ЗУТ;

                3. инвестиционен анализ и финансов модел, съдържащи прогнозните цени на енергията и/или на услугата;

                4. подробен график със срокове на строителството на енергийния обект, обвързан с инвестициите по години;

                5. предложение и обосновка на срок за осъществяване на дейността;

                6. предварителен договор с преносното или разпределителното предприятие за присъединяване към мрежата;

                7. бизнес план, в който да са посочени без ограничение: броят години, за които е съставен, като годината на издаване на лицензията да е посочена като нулева; планирани инвестиции, направени инвестиции до представяне на бизнес плана; прогнозни: структура на капитала, приходи и разходи, производствени и ремонтни програми и свързаните с тях разходи, възвръщаемост на капитала, годишни парични потоци, продажби, цени;

                8. оценка на наличния и прогнозния потенциал на ресурса, влезли в сила административни актове по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), Закона за защитените територии (ЗЗТ), Закона за водите (ЗВ), Закона за енергията от възобновяемите източници (ЗЕВИ), когато такива се изискват за дейността – предмет на лицензията;

                9. описание на територията, на която се иска лицензия за пренос на топлинна енергия, и заверени копия от утвърдените устройствени схеми и планове на населеното място;

                10. описание на територията, на която се иска лицензия за пренос през преносна или газоразпределителна мрежа, и заверени копия от утвърдените устройствени схеми и планове на населеното място.

               

                На основание чл. 19, ал. 1 от НЛДЕ представените финансови модели по чл. 18, ал. 3, т. 3 от същата наредба трябва да отговарят на следните условия:

                1. предвидената ценова структура не може да създава тежести в нарушение интересите на клиентите чрез необосновано високи стойности на цените;

                2. поетите от страните рискове да не създават условия за нарушаване интересите на клиентите.

               

                Забележки:

                1. Енергийните предприятия с изключение на тези, които ще произвеждат енергия от възобновяеми източници, представят варианти на финансовите модели, съдържащи възможните икономически и финансови последици с прогнози за отражението им върху цените, в случаите на отклонения от допусканията по основните модели (прогнозни товари, цени на горива, инфлация и пр.);

                2. Срокът на строителството на енергийния обект, чрез който ще се осъществява лицензионната дейност, не се включва в срока на лицензията, на основание чл. 18, ал. 2 от НЛДЕ.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление по пощата,Със заявление по електронна поща

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2.  Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3.  Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.


За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
 7. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 8. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 9. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Комисия за енергийно и водно регулиране 

 

или

 

натиснете бутона Заяви услугата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

45 дни

Начини на плащане

По банков път

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 1000 лв.

Съгласно Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Комисията за енергийно и водно регулиране

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Обща администрация"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, бул. Дондуков № 8-10, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9359628
Факс: (02)9888782
Адрес на електронна поща: dker@dker.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, пълно работно време

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не