Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H90
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001JQ80QLIPVKJ93002

Издаване на лицензия за търговия с природен газ

Какво представлява услугата

Описание

Издаване на лицензия за търговия с природен газ

 

С лицензията се разрешава осъществяване на дейността търговия с природен газ

 

ЕТАПИ
Етап 1. Подаване на заявление за издаване на лицензия

Подадените заявления и приложенията към тях се проверяват за съответствие с изискванията на Наредба №3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката в 7-дневен срок от постъпването им.
В случаите, когато се установи, че заявлението или приложенията към него не отговарят на изискванията на наредбата, на заявителя се изпраща писмено съобщение да отстрани в 7-дневен срок допуснатите нередовности.
В случай че нередовностите не бъдат отстранени в срок, преписката се прекратява срешение на комисията.

 

Етап 2. Проучване по образуваната по заявлението преписка
Проучването се извършва с цел да се установи дали са налице нормативно установените изисквания за издаване на лицензията.

 

Етап 3. Издаване на решение за издаване на лицензия
Комисията издава или мотивирано отказва издаването на лицензия. Заявлението се разглежда от пълен състав на комисията в открито заседание.
В случаите на отказ заявителят може да направи ново искане за издаване на лицензия не по-рано от три месеца от постановяване на решението за отказ, съответно от влизането в сила на съдебното решение, с което жалбата е отхвърлена като неоснователна.

- Правно основание

Закон за енергетиката - чл. 39, ал. 1, т. 5

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими документи:

А. Заявление за издаване на лицензия за търговия с природен газ

Б. Към заявлението се прилагат:

I. По отношение представянето на доказателства за изпълнение на правните критерии за получаване на лицензия, е необходимо заявителят да представи следните документи и информация:

1. Документ за актуално състояние, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която заявителят е регистриран, в случаите на търговска регистрация по законодателството на държава-членка на Европейския съюз, който да съдържа данни за лицето, включително за органите на управление и начина на представляване;

2. Декларации за това, че:

2.1. управителите и членовете на управителните органи на заявителя, а в случай че членове са юридически лица – техните представители в съответния управителен орган, не са лишени от правото да упражняват търговска дейност;

2.2. управителите и членовете на управителните органи на заявителя, а в случай че членове са юридически лица – техните представители в съответния управителен орган, не са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако са реабилитирани;

2.3. заявителят не е в производство по несъстоятелност, не е обявен в несъстоятелност и не е в ликвидация в случаите на търговска регистрация по законодателството на държава-членка на Европейския съюз;

2.4. на заявителя не е отнемана лицензията за същата дейност или срокът по чл. 59, ал. 4 от Закона за енергетиката е изтекъл;

2.5. са изтекли повече от 3 месеца от влизането в сила на акта за отказа да се издаде лицензия за същата дейност, ако е издаван такъв отказ

3. Правила за работа с потребители на енергийни услуги;

4. Доказателства, че лицето, за което това се изисква, отговаря на условията, определени в правилата по чл. 24, ал. 3, предложение 2 и чл. 173, ал. 1 от Закона за енергетиката, за финансово гарантиране на сключваните от него сделки с природен газ;

5. Данни за процентното участие на съдружниците или акционерите на заявителя и съответните копия на документи (дружествен договор, съдебни решения или книга на препис от книгата на акционерите и др.), доказващи тези данни.

6. Документ за внесена такса за разглеждане на заявлението.

 

II. По отношение представянето на доказателства за изпълнение на техническите критерии за получаване на лицензия, е необходимо заявителят да представи следната информация:

1. Данни и доказателства за притежаваните материални ресурси, включително данни и доказателства за изградената информационна мрежа и софтуер за извършване на дейността, в т.ч. техническа спецификация.

2. Доказателства за наличие на права върху техническата осигуреност за сключване на сделки с природен газ.

3. Доказателства за наличието и числеността на персонала и неговата квалификация за извършване на дейността и за познаване на пазара на природен газ, в т.ч. документи, удостоверяващи трудово-правната обвързаност на лицата от персонала със заявителя (трудови договори и/или уведомление от Национална агенция по приходите по чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда); данни за образованието и квалификацията на персонала, зает в упражняване на дейността, подлежаща на лицензиране, в т.ч. дипломи за завършено образование и квалификация.

4. Данни за опита на заявителя относно извършването на подобна дейност. Ако заявителят е новоучреден, се представят данни за опита за извършване на подобна дейност от съдружниците или акционерите, които имат контрол върху новоучреденото дружество.

5. Данни за управленската и организационната структура на заявителя, за образованието и квалификацията на ръководния персонал на заявителя, в т.ч. дипломи за завършено образование и квалификация.

 

III. По отношение представянето на доказателства за изпълнение на икономическите критерии за получаване на лицензия, е необходимо заявителят да представи следната информация:

1. годишни финансови отчети на заявителя за последните 3 години, както и одиторския доклад, ако годишният финансов отчет на заявителя подлежи на независим финансов одит, в случай че не са публикувани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Ако юридическото лице е новоучредено се прилагат доказателства за паричен ресурс (удостоверение от съответната банка за наличие на банкови сметки и тяхното покритие);

2. Данни за източниците за финансиране на дейността и доказателства за наличието на тези източници.

3. Бизнес план по чл. 13, ал. 4 от НЛДЕ, изготвен за срок до 5 години, който съдържа:

прогнозни счетоводни баланси, отчети за приходите и разходите и отчети за паричните потоци за периода на бизнес плана по години;

прогнозни цени и количества за покупка/продажба на природен газ за периода на бизнес плана по години.

IV. Допълнителна информация:

Допълнителна информация се предоставя от заявителя по негова преценка, в случай че е необходимо да бъдат представени допълнителни данни, които не са обхванати в изброените минимални изисквания.

В хода на разглеждане на преписката, на основание чл. 7, ал. 1 от НЛДЕ Комисията има право да поиска всякаква допълнителна информация, с оглед изясняване на всички факти и обстоятелства, свързани с издаването на конкретната лицензия.

 

V. Изисквания по отношение оформлението на документи:

1. Всички представени документи следва да бъдат в два екземпляра в оригинал или заверени с „Вярно с оригинала“, подпис на лице с представителна власт и на електронен носител във формат, подлежащ на обработка (за случаите, в които заявлението и приложенията към него се подават на място в деловодството на КЕВР или по пощата/куриер).

2. Всички публични документи, издадени от органите на чужда държава, следва да бъдат легализирани съгласно изискванията на:

2.1. Договора за правна помощ, сключен между Република България и съответната държава (ако има сключен такъв), или

2.2. Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (Хагската конвенция от 5 октомври 1961 г.) (ако държавата, издала документа, е страна по нея) или

2.3. По общия ред.

3. Документите по т. V, точка 2, както и всички частни документи, изготвени на език, различен от българския, следва да бъдат преведени от оторизиран от българското Министерство на външните работи (МВнР) преводач, чиито подпис се заверява от Консулския отдел на МВнР.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2.  Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3.  Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.


За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
 7. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 8. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 9. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Комисия за енергийно и водно регулиране 

 

или

 

натиснете бутона Заяви услугата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

45 дни

Начини на плащане

По банков път

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 1000 лв.

Съгласно ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ПО ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА 

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Комисия за енергийно и водно регулиране

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Обща администрация"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, бул. Дондуков № 8-10, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9359628
Факс: (02)9888782
Адрес на електронна поща: dker@dker.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, пълно работно време

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не