Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Издаване на лицензия за организиране на борсов пазар на природен газ

Какво представлява услугата

Описание

Издаване на лицензия за организиране на борсов пазар на природен газ

 

С лицензията се разрешава осъществяване на дейността организиране на борсов пазар на природен газ.

 

ЕТАПИ
Етап 1. Подаване на заявление за издаване на лицензия

Подадените заявления и приложенията към тях се проверяват за съответствие с изискванията на Наредба №3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката в 7-дневен срок от постъпването им.
В случаите, когато се установи, че заявлението или приложенията към него не отговарят на изискванията на наредбата, на заявителя се изпраща писмено съобщение да отстрани в 7-дневен срок допуснатите нередовности.
В случай че нередовностите не бъдат отстранени в срок, преписката се прекратява с решение на комисията.

 

Етап 2. Проучване по образуваната по заявлението преписка
Проучването се извършва с цел да се установи дали са налице нормативно установените изисквания за издаване на лицензията.

 

Етап 3. Издаване на решение издаване на лицензия
Комисията издава или мотивирано отказва издаването на лицензия. Заявлението серазглежда от пълен състав на комисията в открито заседание.
В случаите на отказ заявителят може да направи ново искане за издаване на лицензия не по-рано от три месеца от постановяване на решението за отказ, съответно от влизането в сила на съдебното решение, с което жалбата е отхвърлена като неоснователна.

- Правно основание

 • Закон за енергетиката - чл. 39, ал. 1, т. 6

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими документи:

І. Заявление за издаване на лицензия за организиране на борсов пазар на природен газ

ІІ. Към заявлението се прилагат:

1. удостоверение за актуално състояние или еквивалентен документ от органа по регистрация на лицето в съответната държава (за лица от държави - членки на Европейския съюз или Европейското икономическо пространство);
2. декларации за това, че:
2.1. управителите и членовете на управителните органи на заявителя, а в случай че членове са юридически лица - техните представители в съответния управителен орган, не са лишени от правото да упражняват търговска дейност;
2.2. управителите и членовете на управителните органи на заявителя, а в случай че членове са юридически лица – техните представители в съответния управителен орган, не са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против
стопанството, освен ако не са реабилитирани (за лица от държави - членки на Европейския съюз или Европейското икономическо пространство);
2.3. заявителят не е в производство по несъстоятелност, не е обявен в несъстоятелност и не е в ликвидация (за лица от държави - членки на Европейския съюз или Европейското икономическо пространство);
2.4. на заявителя не е отнемана лицензията за същата дейност или срокът по чл. 59, ал. 4 ЗЕ е изтекъл;
2.5. са изтекли повече от 3 месеца от влизането в сила на акта за отказа да се издаде лицензия за същата дейност, ако е издаван такъв отказ;
3. бизнес план, изготвен в съответствие с чл. 13, ал. 4 от Наредба № 3/21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката;
4. годишните финансови отчети на заявителя за последните 3 години, както и одиторския доклад, ако годишният финансов отчет на заявителя подлежи на независим  финансов одит, в случай че не са публикувани в търговския регистър към Агенцията по вписванията; ако юридическото лице е новоучредено, се прилагат доказателства за паричен ресурс (удостоверение от съответната банка за наличие на банкови сметки и тяхното покритие);
5. данни за източниците за финансиране на дейността и доказателства за наличието на тези източници;
6. доказателства, че лицето, за което това се изисква, отговаря на условията, определени в правилата по чл. 173 от ЗЕ;
7. данни за процентното участие на съдружниците, акционерите на заявителя или членовете в капитала на заявителя и съответните копия от документи, доказващи тези данни (дружествен договор, съдебни решения или книга на препис от книгата на акционерите и др.);
8. данни за опита на заявителя относно извършването на подобна дейност; ако заявителят е новоучреден, се представят данни за опита за извършване на подобна дейност от съдружниците, акционерите или членовете в капитала на заявителя, които имат контрол върху
новоучредения търговец;
9. данни за управленската и организационната структура на заявителя, за образованието и квалификацията на ръководния персонал на заявителя и данни за числеността и квалификацията на персонала, зает в упражняване на дейността, подлежаща на лицензиране;

 

На основание, чл. 11, ал. 7 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, към заявлението освен документите, изброени в ал. 2, се прилагат и: 

1. данни и доказателства за притежаваните материални ресурси, включително данни и доказателства за изградената информационна мрежа и софтуер за извършване на дейността;
2. доказателства за наличие на техническа осигуреност за сключване на сделки с природен газ;
3. доказателства за наличието на персонал и неговата квалификация за извършване на дейността и за познаване на пазара на природен газ.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2.  Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3.  Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.


За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
 7. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 8. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 9. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Комисия за енергийно и водно регулиране 

 

или

 

натиснете бутона Заяви услугата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

45 дни

Начини на плащане

По банков път

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 1000.00 лв.

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Комисия за енергийно и водно регулиране

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Обща администрация"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, бул. Дондуков № 8-10, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 029359613
Факс: 029888782
Адрес на електронна поща: dker@dker.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, съгласно чл. 62 от Правилника за дейността на КЕВР и на нейната администрация

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не