Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Одобряване на общи условия на договорите за извършване на услугата дялово разпределение.

Какво представлява услугата

Описание

Одобряване на общи условия на договорите за  извършване на услугата дялово разпределение.

 

ЕТАПИ
Етап 1. Подаване на заявление за одобряване на общите условия за пренос по разпределителните мрежи на природен газ

Заявлението се подава по един от описаните по-горе начини.
Когато писменото заявление не е подписано и при съмнение дали съответният документ изхожда от посоченото в него лице, на заявителя се указва да го потвърди със собственоръчен или електронен подпис в тридневен срок от съобщението за това. При непотвърждаване в срок комисията прекратява производството.
Ако заявлението не удовлетворява изисквания на закона или на подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, заявителят се уведомява да отстрани недостатъците в 7-дневен срок от съобщението за това с указание, че неотстраняването им ще предизвика
прекратяване на производството.

 

Етап 2. Проверка на общите условия за пренос по разпределителните мрежи на природен газ
В случай че съдържанието на предложените общи условия за пренос по разпределителните мрежи на природен газ не отговарят на изискванията на Закона за  енергетиката , комисията може дава указания и срок за изменение и допълнение на проектите за общи условия с оглед привеждането им в съответствие с изискванията на закона и осигуряване на равнопоставеност.

 

Етап 3. Издаване на решение за одобряване на предложените общи условия на за пренос по разпределителните мрежи на природен газ
По внесените общи условия за пренос по разпределителните мрежи на природен газ се провежда обществено обсъждане, след което решението по проекта се взима в закрито заседание на пълен състав на комисията.
В случаите, когато лицензиантът не е изпълнил задължителните указания на комисията в определения срок и общите условия не осигуряват равнопоставеност между страните, комисията изменя и/или допълва общите условия съобразно дадените указания или отказва да
одобри общите условия.

 

- Правно основание

 • Закон за енергетиката - чл. 139в, ал. 2

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими документи:

Заявление за одобряване на общите условия на договорите за извършване на услугата дялово разпределение

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2.  Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3.  Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.


За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
 7. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 8. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 9. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Комисия за енергийно и водно регулиране 

 

или

 

натиснете бутона Заяви услугата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

30 дни

Начини на плащане

По банков път

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 500.00 лв.

- Резултат от услугата

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Обща администрация"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, бул. Дондуков № 8-10, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 029359613
Факс: 029888782
Адрес на електронна поща: dker@dker.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, съгласно чл. 62 от Правилника за дейността на КЕВР и на нейната администрация

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не