Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H90
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001JQ80QLIPVKJ93002

Разрешение за преобразуване на лицензиант чрез вливане, сливане, отделяне или разделяне

Какво представлява услугата

Описание

Разрешение за преобразуване на лицензиант чрез вливане, сливане, отделяне или разделяне

 

ЕТАПИ
Етап 1. Подаване на заявление за издаване на разрешение за преобразуване на лицензиант

Заявлението се подава по един от описаните по-горе начини.
Когато писменото заявление не е подписано и при съмнение дали съответният документ изхожда от посоченото в него лице, на заявителя се указва да го потвърди със собственоръчен или електронен подпис в тридневен срок от съобщението за това. При непотвърждаване в срок комисията прекратява производството. 
Ако заявлението не удовлетворява изисквания на закона или на подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, заявителят се уведомява да отстрани недостатъците в 7-дневен срок от съобщението за това с указание, че неотстраняването им ще предизвика
прекратяване на производството.

 

Етап 2. Проучване на условията и обстоятелствата във връзка с преобразуването на лицензианта
Проучването обхваща условията и обстоятелствата във връзка със сделката с цел установяване съответствието на преобразуването на изискванията на Закона за енергетиката.

 

Етап 3. Издаване на решение относно преобразуване на лицензианта
Решението по заявлението се взима в закрито заседание на пълен състав на комисията.
Комисията се произнася с решение по искането за преобразуването на лицензианта, с което:

 1. дава разрешение за преобразуването и изменя или прекратява съществуващата лицензия и/или издава нова лицензия в зависимост от конкретния случай, ако искането съответства на изискванията за изпълнение на лицензионната дейност;
 2. отказва да даде съгласие за преобразуването.
  В случаите, когато комисията разреши преобразуването, с решението изменя или прекратява съществуващата лицензия и/или издава нова.

 

- Правно основание

Закон за енергетиката - чл. 52, ал. 1

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими документи:

1. Заявление за издаване на разрешение за преобразуване на лицензиант;

2. договор за преобразуване или план за преобразуване;

3. доклада на проверителя по чл. 262л от Търговския закон;

4. доказателства и данни, че условията за издаване и/или изменение на лицензия са налице след преобразуване на заявителя, като се прилага съответно чл. 11, ал. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, а именно:

A. документ за актуално състояние, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която заявителят е регистриран, в случаите на търговска регистрация по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, който да съдържа данни за лицето, включително за органите на управление и начина на представляване;

B. декларации за това, че:

a) управителите и членовете на управителните органи на заявителя, а в случай че членове са юридически лица - техните представители в съответния управителен орган, не са лишени от правото да упражняват търговска дейност;

b) управителите и членовете на управителните органи на заявителя, а в случай че членове са юридически лица - техните представители в съответния управителен орган, не са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако са реабилитирани;

c) заявителят не е в производство по несъстоятелност, не е обявен в несъстоятелност и не е в ликвидация в случаите на търговска регистрация по законодателството на държава - членка на Европейския съюз;

d) на заявителя не е отнемана лицензията за същата дейност или срокът по чл. 59, ал. 4 от Закона за енергетиката е изтекъл;

e) са изтекли повече от 3 месеца от влизането в сила на акта за отказа да се издаде лицензия за същата дейност, ако е издаван такъв отказ;

C. бизнес план, изготвен в съответствие с чл. 13 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г.;

D. годишните финансови отчети на заявителя за последните 3 години, а когато юридическото лице е новоучредено - доказателства за паричен ресурс (удостоверение от съответната банка за наличие на банкови сметки и тяхното покритие); ако годишният финансов отчет на заявителя подлежи на независим финансов одит, заявителят представя и одиторския доклад;

E. данни за източниците за финансиране на дейността и доказателства за наличието на тези източници;

F. доказателства, че лицето, за което това се изисква, отговаря на условията, определени в правилата по чл. 24, ал. 3 и чл. 173, ал. 1 от Закона за енергетиката, за финансово гарантиране на сключваните от него сделки с електрическа енергия или природен газ;

G. данни за процентното участие на съдружниците или акционерите на заявителя и съответните копия от документи (дружествен договор, съдебни решения или книга на препис от книгата на акционерите и др.), доказващи тези данни;

H. данни за опита на заявителя относно извършването на подобна дейност; ако заявителят е новоучреден, се представят данни за опита за извършване на подобна дейност от съдружниците или акционерите, които имат контрол върху новоучреденото дружество;

I. данни за управленската и организационната структура на заявителя, за образованието и квалификацията на ръководния персонал на заявителя и данни за числеността и квалификацията на персонала, зает в упражняване на дейността, подлежаща на лицензиране;

J. правила за работа с потребители на енергийни услуги;

Забележка:

1.  Договорът или планът за преобразуване трябва да доказва, че след планираното преобразуване ще бъдат спазени целите и принципите на регулиране по ЗЕ, съгласно

чл. 87, ал. 5 от НЛДЕ;

2.  Прилага се на хартиен и магнитен носител списък и описание на обекта или на обектите, с които ще се осъществява лицензионната дейност след преобразуването, с техните технически и технологични характеристики (попълват се съответните таблици от интернет страницата на КЕВР);

3. В зависимост от конкретния случай, заедно с това заявление се подава и заявление за изменение или прекратяване на съществуващата лицензия и/или за издаване на нова лицензия, с всички необходими документи.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление по пощата,Със заявление по електронна поща

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2.  Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3.  Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.


За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
 7. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 8. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 9. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Комисия за енергийно и водно регулиране 

 

или

 

натиснете бутона Заяви услугата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

45 дни

Начини на плащане

По банков път

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 500 лв.

Съгласно Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Комисия за енергийно и водно регулиране

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Обща администрация"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, бул. Дондуков № 8-10, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9359628
Факс: (02)9888782
Адрес на електронна поща: dker@dker.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, пълно работно време

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не