Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HJ0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001JQ80QLIPVKJ93003

Първоначално издаване на свидетелство за авиационен оператор, извършващ търговски превози на пътници и товари

Какво представлява услугата

Описание

Авиационните оператори могат да извършват търговски въздушен превоз след получаването на свидетелство за авиационен оператор и оперативен лиценз на въздушен превозвач от Общността. Кандидат за издаване на свидетелство за авиационен оператор може да бъде търговец, регистриран по Търговския закон или по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

 

Свидетелството за авиационен оператор е безсрочно, при условие че отговаря на изискванията на Наредба № 37 от 19.10.2016 г. и на приложимите регламенти.

- Правно основание

 • Наредба № 37 от 19.10.2016 г. за авиационните оператори - чл. 19, ал. 1
 • Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 година относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета - чл. 30, п. 1, т. б)
 • Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията от 5 октомври 2012 година за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета - чл. 5, п. 1, ARO.GEN.330
 • Закон за гражданското въздухоплаване - чл. 16а, т. 7

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими документи

1. Заявление OPS 01.00, като приложи всички описани в него документи и приложенията към него:

 • ops_01.00_Заявление за САО         
 • ops_01.01 Приложение 1 към заявление   
 • ops_01.02 Приложение 2 към заявление   
 • ops_01.03 Приложение 3 към заявление   
 • ops_01.04 Приложение 4 към заявление   
 • ops_01.05 Приложение 5 към заявление   
 • ops_01.06 Приложение 6 към заявление   
 • ops_01.07 Приложение 7 към заявление   
 • ops_01.08 Приложение 8 към заявление

   

2. В зависимост от типа заявени операции се прилагат съответните заявления от долу изброените:            

 • ПРИЛОЖЕНИЕ 1 OPS 02.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за RVSM одобрение          
 • ПРИЛОЖЕНИЕ 2 OPS 03.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за PBN одобрение 
 • ПРИЛОЖЕНИЕ 3 OPS 04.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за ETOPS одобрение         
 • ПРИЛОЖЕНИЕ 3 OPS 15 00 ЗАЯВЛЕНИЕ за FSTD одобрение
 • ПРИЛОЖЕНИЕ 4 OPS 05.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за LVO одобрение 
 • ПРИЛОЖЕНИЕ 5 OPS 06.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за MNPS одобрение          
 • ПРИЛОЖЕНИЕ 6 OPS 07.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за DG одобрение   
 • ПРИЛОЖЕНИЕ 7 OPS 08.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за NVIS одобрение
 • ПРИЛОЖЕНИЕ 8 OPS 09.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за HHO одобрение
 • ПРИЛОЖЕНИЕ 9 OPS 10.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за HEMS одобрение          
 • ПРИЛОЖЕНИЕ 10 OPS 14.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за EFB одобрение
 • ПРИЛОЖЕНИЕ 11 OPS 16.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за SET_IMC одобрение  
 • ПРИЛОЖЕНИЕ 12а OPS 20.00 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ FRMS
 • ПРИЛОЖЕНИЕ 14 OPS 17.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за STEEP APPROACH   
 • ПРИЛОЖЕНИЕ 14 OPS 18.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за Short Landing одобрение        
 • ПРИЛОЖЕНИЕ 16 OPS 19.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за ISA одобрение

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете формата на вашия компютър.
 3. След попълване на образците в Microsoft Word, образецът се трансформира в PDF файл и се подписва. 

  Указания за подписване с електронен подпис на документ в PDF можете да намерите тук.
  Указания за подписване с мобилен електронен подпис на документ в PDF с B-Trust или Evrotrust
   
 4. Изберете бутона ЗАЯВИ УСЛУГАТА
 5. След автентикиране в Системата за сигурно електронно връчване, отидете в секция "Изпрати съобщение".
 6. Изпратете подписаните документи към Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация".

 

Указания за изпращане на документи може да намерите ТУК.

 

Следва да се има предвид, че когато документите се подават от името на юридическо лице, същото трябва да има профил в Системата за сигурно електронно връчване

 

Указания за регистрация на юридическо лице може да намерите ТУК

 

Регистрация на подадените от Вас документи и получаване на входящ номер става след заплащане на дължимите такси.

 

Указания за заплащане на дължими такси можете да намерите ТУК

 

 

Услугата може да се заявява и през Електронния портал на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация", който е достъпен през интернет сайта на ГД ГВА à Е-Портал à Вход към електронен портал à https://www.caa.bg/bg/category/18890

За да заявите услугата, трябва да разполагате с валиден квалифициран електронен подпис.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

90 работни дни

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По банков път

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 10000 лв.

 

Нормативно основание - Чл. 125., ал.1 от Тарифа №5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията 

 

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Главен директор

Как ще получа резултата

На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Летателна експлоатация и лицензиране на авиационния персонал"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "Дякон Игнатий", №9, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)937-10-47
Факс: (02)980-53-37
Адрес на електронна поща: caa@caa.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Стандартно работно време

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не