Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HJ0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001JQ80QLIPVKJ93003

Издаване и промяна на удостоверение за одобрение на организация за техническо обслужване (по законодателството на ЕС)

Какво представлява услугата

Описание

Организациите, изпълняващи техническо обслужване на авиационни продукти, части и оборудване подлежат на сертифициране, за което се издава одобрение.

 

Срок на действие на документа - сертификатът е безсрочен, при условие, че отговаря на изискванията на Раздел А на Приложение II (Част-145) от Регламент (ЕС) 1321/2014

 

Процедура

Наръчник на инспектора част "Летателна годност" - том II - Част 4, Глава 4 - виж ТУК

 

- Правно основание

 • Регламент (ЕС) № 1321/2014 на Комисията от 26 ноември 2014 година относно поддържането на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства и относно одобряването на организациите и персонала, изпълняващи тези задачи (преработен текст) (текст от значение за ЕИП) - чл. 4, във връзка с Приложение ІІ (Част 145),145.Б.25 т.1;

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими документи

 • Заявление EASA Form 2 за първоначално издаване или изменение на ОТО;
 • Заявления EASA Form 4 за номинирания за одобрение персонал, придружени с Автобиография на кандидата, описваща детайлно професионалната му квалификация и приложимия за заеманата длъжност опит (5 години авиационен опит, като най-малко 3 години ТО;),  Копия от дипломи за завършено образование, Копия от удостоверения за завършени квалификационни курсове, в т.ч. Част 145 / Част М и курсове за съответни типове ВС, Копие от свидетелство за правоспособност за ТО, Копия от удостоверения за придобита допълнителна квалификация;
 • Описание на ОТО с включена информация по техническите изисквания от Раздел А на Приложение ІІ (Част 145) от Регламент (ЕС) № 1321/2014;
 • Декларация за съответствие с Част 145;
 • Документ за платена такса съгласно Тарифа № 5 на МТС;

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете формата на вашия компютър.
 3. След попълване на образците в Microsoft Word, образецът се трансформира в PDF файл и се подписва. 

  Указания за подписване с електронен подпис на документ в PDF можете да намерите тук.
  Указания за подписване с мобилен електронен подпис на документ в PDF с B-Trust или Evrotrust
   
 4. Изберете бутона ЗАЯВИ УСЛУГАТА
 5. След автентикиране в Системата за сигурно електронно връчване, отидете в секция "Изпрати съобщение".
 6. Изпратете подписаните документи към Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация".

 

Указания за изпращане на документи може да намерите ТУК.

 

Следва да се има предвид, че когато документите се подават от името на юридическо лице, същото трябва да има профил в Системата за сигурно електронно връчване

 

Указания за регистрация на юридическо лице може да намерите ТУК

 

Регистрация на подадените от Вас документи и получаване на входящ номер става след заплащане на дължимите такси.

 

Указания за заплащане на дължими такси можете да намерите ТУК

 

 

Услугата може да се заявява и през Електронния портал на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация", който е достъпен през интернет сайта на ГД ГВА à Е-Портал à Вход към електронен портал à https://www.caa.bg/bg/category/18890

За да заявите услугата, трябва да разполагате с валиден квалифициран електронен подпис.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

- за първоначално одобрение: 60 дни; - за изменение на одобрение: 30 дни;

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По банков път

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 12000 лв.

 

 • Категория от клас А - 12 000 лв. за издаване и 1 500 лв. за изменение;
 • Категория от клас В – 6 000 лв. за издаване и 1 000 лв. за изменение;
 • Категория от клас C – 3 000 лв. за издаване и 500 лв. за изменение;
 • Категория от клас D – 1 000 лв. за издаване и 500 лв. за изменение;
 • За организация, в която работи само едно лице – 1 000 лв. за издаване и 500 лв. за изменение;

* В случай на ОТО, обслужваща ВС от повече от един клас, таксите за първоначално издаване на удостоверение се заплащат за най-високата категория, към която се отнася организацията, и не зависят от броя типове/класове обслужвани ВС, двигатели или компоненти.

* Организациите категория от клас А (с персонал до 10 души) заплащат 50 на сто от съответната такса.

 

Нормативно основание - чл. 117б. (1) т.1, (2), (3) и (4) т.1.от Тарифа № 5 на МТС

 

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Главен директор

Как ще получа резултата

На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Летателна годност и лицензиране"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "Дякон Игнатий", №9, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)937-10-47
Факс: (02)980-53-37
Адрес на електронна поща: caa@caa.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Стандартно работно време

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не