Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HJ0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001JQ80QLIPVKJ93003

Вписване на квалификации в свидетелство за летателна правоспособност на пилоти

Какво представлява услугата

Описание

Вписването в свидетелство за правоспособност на авиационен персонал - пилоти удостоверява дали състоянието или компетенциите съответстват на изискванията за упражняване на предоставяните права по отношение на вида и типа ВС, вида на опериране и условията на опериране.

 

Срок на действие на документа:

 • Свидетелството за летателна правоспособност на пилот е безсрочно, при условие че отговаря на изискванията на Наредба № 39 от 23.04.2015 г., Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 година; Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 година; Регламент (ЕС) 2018/395 на Комисията от 13 март 2018 година; Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1976 на Комисията от 14 декември 2018 година.
 • Валидността на квалификацията за клас и тип е 1 година, с изключение на тази за клас еднопилотни еднодвигателни ВС, за която тя е 2 години, освен ако не е определено друго в OSD.
 • С изключение на инструктор за квалификация за планински терени (MI) и без да се засягат разпоредбите на точка FCL.900, буква б), подточка 1 и точка FCL.915, буква д), подточка 2 на Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 година, сертификатите за инструктори – FI (A/H/As), TRI(A/PL/H), CRI, SFI(A/PL/H), STI, MCCI, IRI(A/PL/H), FTI са валидни за срок от 3 години.
 • Притежателят на сертификат за полетен инструктор на планери - FI(S) упражнява правата, дадени му съгласно сертификата при условията определени в SFCL.360 на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1976 на Комисията от 14 декември 2018 година.
 • Притежателят на сертификат за полетен инструктор на аеростати - FI(В) упражнява правата, дадени му съгласно сертификата при условията определени в ВFCL.360 на Регламент (ЕС) 2018/395 на Комисията от 13 март 2018 година.
 • Сертификатът за проверяващr – FE(A/H/As), TRE(A/PL/H), SFE(A/PL/H), CRE, IRE, FIE(A/PL/H) е с валидност 3 /три/ години.
 • Сертификатът за полетен проверяващ на планери - FE(S) е валиден за срок от 5 /пет/ години.
 • Сертификатът за полетен проверяващ на аеростати - FE(В) е валиден за срок от 5 /пет/ години.

 

Инструкции

 • Инструкции за вписване на квалификация за клас самолет в свидетелство за летателна правоспособност на пилот на самолет издадено по Част-FCL от Регламент 1178/2011 - виж ТУК
 • Инструкции за първоначално издаване и/или разширяване на правата на инструктор в/на свидетелство за летателна правоспособност на пилот на самолет издадено по Част-FCL от Регламент 1178/2011

 

- Правно основание

 • Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 година относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета - чл. 21
 • Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 година за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета - чл. 3
 • Закон за гражданското въздухоплаване - чл. 32, ал. 1, чл. 32 ал. 3; чл. 33; чл. 37
 • Наредба № 39 от 23.04.2015 г. за условията и реда за издаване на свидетелства за летателна правоспособност на пилоти, свидетелства за организации за обучение, обучаващи пилоти и кабинен екипаж, както и декларирани организации за обучение, и свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал – пилоти и кабинен екипаж, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с - чл. 2, т. 1, чл. 3 ал.1

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими документи

 • Заявление за вписване на квалификационен клас тип и клас ВС и/или допълнителни квалификации в свидетелство за летателна правоспособност на пилот съгласно PART-FCL;
 • Заявление за определяне на проверяващ за извършване на оценка на компетентност на инструктор и за първоначално издаване и/или разширяване на  правата за инструктор;
 • Заявление за определяне на старши проверяващ или инспектор за извършване на оценка на компетентност на проверяващ и за издаване, потвърждаване, подновяване и/или разширяване на  правата за проверяващ;
 • Заявление за вписване на автоматично потвърждаване, съгласно ИКАО, в свидетелство за правоспособност на пилот;
 • Прилагат се всички документи описани в заявлението;
 • Документ за платена таксa.

   

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете формата на вашия компютър.
 3. След попълване на образците в Microsoft Word, образецът се трансформира в PDF файл и се подписва. 

  Указания за подписване с електронен подпис на документ в PDF можете да намерите тук.
  Указания за подписване с мобилен електронен подпис на документ в PDF с B-Trust или Evrotrust
   
 4. Изберете бутона ЗАЯВИ УСЛУГАТА
 5. След автентикиране в Системата за сигурно електронно връчване, отидете в секция "Изпрати съобщение".
 6. Изпратете подписаните документи към Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация".

 

Указания за изпращане на документи може да намерите ТУК.

 

Следва да се има предвид, че когато документите се подават от името на юридическо лице, същото трябва да има профил в Системата за сигурно електронно връчване

 

Указания за регистрация на юридическо лице може да намерите ТУК

 

Регистрация на подадените от Вас документи и получаване на входящ номер става след заплащане на дължимите такси.

 

Указания за заплащане на дължими такси можете да намерите ТУК

 

 

Услугата може да се заявява и през Електронния портал на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация", който е достъпен през интернет сайта на ГД ГВА à Е-Портал à Вход към електронен портал à https://www.caa.bg/bg/category/18890

За да заявите услугата, трябва да разполагате с валиден квалифициран електронен подпис.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

30 календарни дни от предоставяне на всички необходими документи

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По банков път

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 10 лв.

 

Нормативно основание - чл. 117ж, ал.3 от Тарифа №5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията.

 

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Главен директор

Как ще получа резултата

На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Летателна експлоатация и лицензиране"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "Дякон Игнатий", №9, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)937-10-47
Факс: (02)980-53-37
Адрес на електронна поща: caa@caa.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почива от 30 минути, която може да се ползва в диапазона между 12:00 ч. и 14:00 ч.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не