Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HP1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P08E6

Одобряване на курсове и програми за специална и за допълнителна подготовка

Какво представлява услугата

Описание

Одобряване на курсове и програми за специална и за допълнителна подготовка

Курсовете за специална и за допълнителна подготовка се организират и провеждат от учебни заведения и центрове за професионално обучение и квалификация, акредитирани или лицензирани по Закона за висшето образование, Закона за професионалното образование и обучение или Закона за народната просвета. 

 

Курсовете се одобряват от Изпълнителна агенция "Морска администрация" (ИАМА) и се провеждат по одобрени от ИАМА програми.

- Правно основание

Наредба № 6 от 17.06.2021 г. за компетентност на морските лица в Република България - чл. 61

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими условия и документи, за да ползвате услугата:

 

 1. Заявление от име на учебното заведение или центъра;
 2. Документ за акредитация или лицензиране на учебното заведение или центъра;
 3. Наименование на курса, съответстващото правило съгласно нормативния документ.

  

Към заявлението се прилага програмата за провеждане на курса, която съдържа:

 

 • наименование на курса, съответстващото правило съгласно нормативния документ;
 • цели на курса;
 • предварителни изисквания към обучаемите;
 • минимален и максимален брой на обучаемите;
 • таблица с подробен хорариум по теми, лекции и практически занятия;
 • вид, място и критерии за оценяването;
 • валификация на преподавателите, както и на инструкторите и оценителите на тренажори;
 • подробен опис на необходимата и наличната материална база за провеждане на курса;
 • използвана литература при съставяне на програмата;
 • име, фамилия и подписи на съставителя на програмата и на директора (началника) на учебното заведение или център.

 

Подайте необходимите документи лично, чрез упълномощено лице, по куриер или електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/).

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Изпълнителна агенция "Морска администрация".

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

 

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

30 дни

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Описание

Начин на получаване на резултата от услугата:

 • В центъра за административно обслужване;
 • Друго административно звено, ако изрично е посочено в заявлението
 • Или на посочен от заявителя адрес чрез лицензиран пощенски оператор.Телефон за връзка: 0700 10 145
Работно време: от 09:00 до 17:30, с половин час обедна почивка между 12:00 ч. и 14:00 ч.

 

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Преглед, освидетелстване и регистрация на кораби и морски лица"
Адрес: обл. Монтана, общ. Лом, гр. Лом, Дунавски парк № 3, п.к. 3600
Код за междуселищно избиране: 0971
Адрес на електронна поща: fsi_lom@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч. и 14:00 ч.

 

Отдел "Квалификация и регистрация на морски лица"
Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, ул. Пристанищна № 20, п.к. 7000
Код за междуселищно избиране: 082
Адрес на електронна поща: stw_rs@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч. и 14:00 ч.

 

Отдел "Квалификация и регистрация на морски лица"
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Приморски, бул. Приморски № 5, п.к. 9000
Код за междуселищно избиране: 052
Адрес на електронна поща: stw_vn@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.

 

Отдел "Квалификация и регистрация на морски лица"
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ул. Княз Ал. Батенберг № 3, п.к. 8000
Код за междуселищно избиране: 056
Адрес на електронна поща: stw_bs@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.

 

Дирекция "Международни и национални регулации на корабоплаването"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Сердика, ул. Дякон Игнатий № 9, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Адрес на електронна поща: bma@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.

 

Дирекция "Административно-правно и финансово-счетоводно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Сердика, ул. Дякон Игнатий № 9, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч. и 14:00 ч.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Кой може да предостави информация за услугата

ДМА – Варна, ДМА – Бургас, ДРН – Русе и ДРН – Лом и дирекция „МНРК” - София

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не