Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HP1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P08E6

Вписване на пристанища, терминали и специализирани пристанищни обекти в регистъра на пристанищата на Р. България и издаване на удостоверения за регистрация

Какво представлява услугата

Описание

В пристанище, пристанищен терминал или специализиран пристанищен обект, не могат да бъдат извършвани пристанищни дейности и услуги по Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ), ако не са вписани в регистъра на пристанищата на Република България.

След вписването им в регистъра, могат да се предоставят само вписаните в регистъра пристанищни услуги, като се използват само вписаните пристанищни съоръжения и плаващи устройства. Пристанищата, пристанищните терминали и специализираните пристанищни обекти се вписват в регистъра на пристанищата след издаване на удостоверение за експлоатационна годност.

 

- Правно основание

Наредба № 19 от 9.12.2004 г. за регистрация на пристанищата на Република България - чл. 2

- Какво е необходимо да приготвя предварително


Услугата се извършва въз основа на писмено заявление, подадено до директора на съответната териториална дирекция на ИАМА от собственика на пристанището, пристанищния терминал или специализирания пристанищен обект, или от пристанищния оператор. Заявлението може да бъде подписано и подадено и от пълномощник, чиято представителна власт произтича от изрично пълномощно, съставено в писмена форма. 
 

Не е необходимо подаване на заявление за вписване на:

 • Удостоверение за експлоатационна годност, издадено поради изтичане срока на валидност на по-рано издаденото удостоверение;
 • промени във вече вписани обстоятелства, чието настъпване е установено при извършване на служебна проверка.
В случая производството по вписване в регистъра на пристанищата на Република България започва по инициатива на административния орган.

Писменото заявление за вписване на пристанище или пристанищен терминал трябва да съдържа:

1. данни за заявителя – наименование, седалище, адрес на управление и ЕИК (код по БУЛСТАТ);
 
1.1. когато собственика на пристанището или пристанищният терминал е физическото лице данните в заявлението включват имената, постоянния и настоящия адрес и ЕГН на заявителя;

1.2. когато заявителят или пристанищния оператор е чуждестранно лице, вместо ЕГН, ЕИК или код по БУЛСТАТ, се посочват данните, които по националното законодателство на лицето служат за неговото индивидуализиране;

2. в какво се състои искането, включително:

2.1. наименованието и вида на пристанището;

2.2. пристанищните дейности и услуги, които ще се предоставят и за извършването, на които е необходимо ползването на пристанищна територия и/или пристанищни съоръжения;

2.3. наименованието, седалището, адреса на управление и ЕИК (код по БУЛСТАТ) на пристанищния оператор (или оператори), получил/и достъп до пазара на пристанищни дейности и услуги, за извършването на които е необходимо ползването на пристанищна територия и/или пристанищни съоръжения;

3. списък на приложените документи;

4. подпис на заявителя (съответно на лицето, което го представлява).

Към заявлението се прилагат следните документи:

1. попълнени от заявителя и заверени където е необходимо, формуляри с данни в зависимост от вида на пристанището, терминала или специализирания пристанищен обект, както следва:

а) приложения № 3, 4 и 7 към чл. 8, ал. 1 от НРПРБ и приложения № 10 и 12 към чл. 9, ал. 5, т. 1, буква „а“ от НРПРБ – за пристанище за обществен транспорт с национално или регионално значение или терминал от такова пристанище;

б) приложения № 4, 5 и 7 към чл. 8, ал. 1 от НРПРБ, приложение № 11 към чл. 9, ал. 5, т. 1, буква „б“ от НРПРБ и приложение № 12 към чл. 9, ал. 5, т. 1, буква „а“ от НРПРБ – за яхтено или рибарско пристанище;

в) приложения № 4, 6 и 7 към чл. 8, ал. 1 от НРПРБ, приложение № 11 към чл. 9, ал. 5, т. 1, буква „б“ от НРПРБ и приложение № 12 към чл. 9, ал. 5, т. 1, буква „а“ от НРПРБ – за пристанище със специално предназначение;

г) приложения № 7 и 8 към чл. 8, ал. 1 от НРПРБ – за специализиран пристанищен обект.

2. списък на пристанищните дейности и услуги, които ще се извършват на пристанището или пристанищния терминал, съгласно Приложение № 2 към чл. 7, ал. 1, т. 5 от НРПРБ;

3. документи, удостоверяващи правото на собственост или правото на ползване върху територията на пристанището/пристанищния терминал и пристанищната инфраструктура; 

а) документ за собственост или договор за ползване на плаващите съоръжения, служещи за връзка между кораба и стационарни съоръжения за приставане (само за специализирания пристанищен обект)

б) документи, удостоверяващи правото на собственост или правото на ползване върху територията на специализирания пристанищен обект, ако обектът или части от него са разположени на сушата (само за специализирания пристанищен обект)

4. договорът (договорите), с който собственикът на пристанище за обществен транспорт с регионално значение или на пристанище по чл. 107 – 109 от ЗМПВВППРБ е предоставил на пристанищния оператор (оператори) достъп до пазара на пристанищни дейности и услуги, за извършването на които е необходимо ползването на пристанищна територия и/или пристанищни съоръжения;

5. документ за собственост или договор за ползване за плаващите съоръжения за приставане;

6. документите, удостоверяващи въвеждането на строежа (строежите) в експлоатация;

7. удостоверение за актуално състояние – само за лицата, регистрирани по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз;

8. копие от изрично пълномощно, когато заявлението е подписано и подадено от пълномощник.

9. Документ за платена държавна такса по Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, приета с ПМС № 81 от 2000 г. 

Забележка: 

Когато един или повече от изискуемите документи са били приложени към заявление за издаване на удостоверение за експлоатационна годност и са валидни към момента на подаване на заявлението за вписване в регистъра на пристанищата, е достатъчно към заявлението да бъде приложена декларация, в която изчерпателно се описват документите, които не се прилагат, като се посочват номерът и датата на заявлението, към което са били приложени.

Писменото заявление за вписване на промени във вече вписани в регистъра обстоятелства за пристанище, пристанищен терминал или специализиран пристанищен обект трябва да съдържа същите данни, както и в заявлението за първоначално вписване, а именно: данни за заявителя, в какво се състои искането, списък на приложените документи и подпис на заявителя (съответно лицето, което го представлява). Към заявлението се прилагат онези от документите, изискуеми за първоначалното вписване, които обосновават исканата промяна, както и документ за внесена държавна такса по Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Подайте необходимите документи лично, чрез упълномощено лице (с нотариално заверено пълномощно), по куриер или електронен път.
 

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Изпълнителна агенция "Морска администрация".

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

 

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

20 дни

Начини на плащане

По банков път,На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 200 лв.

- Резултат от услугата

Описание

Начин на получаване на резултата от услугата:

 

 • В центровете за административното обслужване, където е заявена услугата
 • На посочен от заявителя на услугата адрес чрез лицензиран пощенски оператор. 

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Пристанищен контрол"
Адрес: обл. Монтана, общ. Лом, гр. Лом, Дунавски парк № 3, п.к. 3600
Код за междуселищно избиране: 0971
Адрес на електронна поща: psc_lom@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч. и 14:00 ч.

 

Отдел "Контрол на корабоплаването"
Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, ул. Пристанищна № 20, п.к. 7000
Код за междуселищно избиране: 082
Адрес на електронна поща: mep_rs@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч. и 14:00 ч.

 

Отдел "Експлоатационна годност на пристанищата"
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Приморски, бул. Приморски № 5, п.к. 9000
Код за междуселищно избиране: 052
Адрес на електронна поща: dpa_vn@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.

 

Отдел "Експлоатационна годност на пристанищата"
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ул. Княз Ал. Батенберг № 3, п.к. 8000
Код за междуселищно избиране: 056
Адрес на електронна поща: dpa_bs@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.

 

Дирекция "Пристанища и пристанищни услуги"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Сердика, ул. Дякон Игнатий № 9, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Адрес на електронна поща: bma@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Кой може да предостави информация за услугата

дирекция „MA – Варна“, дирекция „MA – Бургас“, дирекция „РН – Лом“ и дирекция „РН – Русе“

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не