Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Одобряване на планове за управление на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност

Какво представлява услугата

Описание

Всяко пристанище е необходимо да разполага с план за приемане и обработване на отпадъците.

 

Плановете за приемане и обработване на отпадъци съдържат:

 • описание на съобразените с географското положение и големината на пристанището, с броя и вида на корабите, които обикновено имат престой в него, както и с типа и обема на отпадъците - резултат от корабоплавателна дейност, остатъци от корабни товари,
 • процедури за приемане, събиране, съхранение и предварително обработване на тези отпадъци без необосновано забавяне на кораба.

 

- Правно основание

 • § 1а. от Допълнителните разпоредби на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ), както е изменен и Наредба № 9 от 17 октомври 2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти (НИЕГПСПО), както е изменена. 

- Какво е необходимо да приготвя предварително

За първоначално одобряване на план за приемане и обработване на отпадъци, внасяне на промени в него и за преразглеждане на план се подава заявление до изпълнителния директор на ИА „Морска администрация”, чрез съответната териториална дирекция.

 

Проектът на план се изготвя в два екземпляра и се представя за одобряване на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация", придружен от:

 

 1. доказателства за проведените по реда на чл. 22, ал. 2 от НИЕГПСПО консултации;
 2. съгласувателно становище на министъра на околната среда и водите или на оправомощено от него длъжностно лице;
 3. документ за платена държавна такса съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
 • Планът за приемане и обработване на отпадъци може да бъде разработен и на регионален принцип за няколко пристанища. В този случай планът за приемане и обработване на отпадъци трябва да съдържа обосновка на необходимостта от пристанищни приемни съоръжения и описание на наличните съоръжения и на организацията на работата поотделно за всяко пристанище.
 • Промени в одобрения план за приемане и обработване на отпадъци се правят, когато е налице:
 1. необходимост от усъвършенстване на предвидените в него процедури;
 2. промяна на вида на пристанището;
 3. промяна на някой от операторите на морско-техническата услуга "приемане и обработване на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност";
 4. промяна на някое от обстоятелствата по чл. 92, ал. 5, т. 2 - 6, 8 - 10 и 12 от ЗМПВВППРБ.
 • Промените в плановете за приемане и обработване на отпадъци се одобряват при спазване на изискванията по чл. 22, ал. 2 и чл. 23 от НИЕГПСПО .
 • Плановете за приемане и обработване на отпадъци подлежат на преразглеждане и одобряване на всеки 3 години.

Подайте необходимите документи лично, чрез упълномощено лице (с нотариално заверено пълномощно), по куриер или електронен път.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Изпълнителна агенция "Морска администрация".

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

 

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

14 дни

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По банков път,По електронен път

Такси

Заплащането на таксите е по банков път или на ПОС терминал на центъра за административно обслужване, съгласно Тарифа № 5, както следва: 

 • За одобряване на план за приемане и обработване на отпадъци за пристанище или пристанищен терминал съгласно чл. 83e, ал.1 от Тарифа № 5 се събират следните такси: 
 1. за пристанище за обществен транспорт или терминал от такова пристанище - 200 (двеста) лева.; 
 2. за пристанище по чл. 107 - 109 ЗМПВВППРБ - 100 (сто) лева.; 
 • За одобряване на промени в план за приемане и обработване на отпадъци за пристанище или пристанищен терминал се събира 50 на сто от таксата по чл. 83е, ал. 1 от Тарифа № 5; 
 • За преразглеждане и одобряване на план за приемане и обработване на отпадъци за пристанище или пристанищен терминал се събира 50 на сто от таксата по чл. 83е, ал. 1 от Тарифа № 5. 

- Резултат от услугата

Описание

Начин на получаване на резултата от услугата:

 

 • В офиса където се предоставя административната услуга
 • На посочен от заявителя на услугата адрес чрез лицензиран пощенски оператор.

 

+ Административни звена, предоставящи услугата

 

Отдел "Пристанищен контрол"
Адрес: обл. Монтана, общ. Лом, гр. Лом, Дунавски парк № 3, п.к. 3600
Код за междуселищно избиране: 0971
Телефон за връзка: 070010145
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч. и 14:00 ч.

 

Отдел "Контрол на корабоплаването"
Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, ул. Пристанищна № 20, п.к. 7000
Код за междуселищно избиране: 082
Телефон за връзка: 070010145
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч. и 14:00 ч.

 

Отдел "Експлоатационна годност на пристанищата"
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Приморски, бул. Приморски № 5, п.к. 9000
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: 070010145
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.

 

Отдел "Експлоатационна годност на пристанищата"
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ул. Княз Ал. Батенберг № 3, п.к. 8000
Код за междуселищно избиране: 056
Телефон за връзка: 070010145
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.
Дирекция "Пристанища и пристанищни услуги"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Сердика, ул. Дякон Игнатий № 9, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 070010145
Адрес на електронна поща: bma@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Кой може да предостави информация за услугата

Изпълнителна агенция "Морска администрация"

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не