Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Издаване/преиздаване на моряшка/служебна книжка

Какво представлява услугата

Описание

Със записите в моряшката книжка за работа на море и служебната книжка за работа на река се удостоверява периода на работа и заеманата длъжност на борда на кораба. Моряшка/служебна книжка се издава на български морски лица, както и на студенти и ученици по морски специалности в български учебни заведения, които ще провеждат плавателен стаж. Моряшка книжка се издава след премината основна подготовка по морска безопасност. 

- Правно основание

 • Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Република България;
 • Наредба № Н-11 за определяне изискванията за здравословна годност на морските лица в Р. България(само за издаване на служебна книжка);

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими условия и документи, за да ползвате услугата:

 

А. За издаване на моряшка/служебна книжка:

 

 1. Заявление за издаване на моряшка*/служебна книжка;
 2. Фотокопие на диплома за завършено образование (при първа регистрация);
 3. Удостоверение, издадено от учебното заведение, от което е видно, че лицето е ученик или студент (само за чужди граждани);
 4.  Фотокопие на свидетелство за професионална компетентност за основна подготовка по морска безопасност (само за тези, които не са издавани от ИАМА);
 5. Снимка - 2 бр. по изискванията на ЗБЛД 33х40мм. (за издаване на служебна книжка);
 6.  Фотокопие на свидетелство за медицинска годност по Приложение № 4 от Наредба № Н-11 за определяне изискванията за здравословна годност на морските лица в Р. България (само за издаване на служебна книжка);
 7.  Документ за платена такса по Тарифа № 5за таксите, събирани в системата на МТИТС.

 

Б. За преиздаване на моряшка/служебна книжка:

 

 1. Заявление за преиздаване на моряшка*/служебна книжка;
 2.  Фотокопие на диплома за завършено образование (при промяна вида на образованието);
 3. Фотокопие на свидетелство за професионална компетентност за основна подготовка по морска безопасност (само за тези, които не са издавани от ИАМА);
 4. Предходно издадена моряшка/служебна книжка;
 5. Снимка - 2 бр. по изискванията на  ЗБЛД 33х40мм. (за преиздаване на служебна книжка);
 6. Фотокопие на свидетелство за медицинска годност по Приложение № 4 от Наредба № Н-11 за определяне изискванията за здравословна годност на морските лица в Р. България (само за издаване на служебна книжка);
 7. Документ за платена такса по Тарифа № 5 за таксите, събирани в системата на МТИТС. 

 

Подайте необходимите документи лично, чрез упълномощено лице (с нотариално заверено пълномощно), по куриер или електронно.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към към Изпълнителна агенция "Морска администрация".

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

 

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

 1. обикновена услуга – до 3 дни;
 2. експресна услуга – до 8 часа* .

Такси

Заплащането на таксите е по банков път или на ПОС терминал на центъра за административно обслужване съгласно Тарифа № 5 на МТИТС, чл.79. (1) т. 2, както следва:

 

 1. обикновена услуга – до 3 дни (обикновена услуга) - 10 лв.;
 2. експресна услуга – до 8 часа* (експресна услуга) - 30 лв.

Пояснение за такса/цена: Отделно, съгласно чл. 83, се заплаща стойността на ценните книжа, която съответно за моряшка книжка е 40 лв., а за служебна книжка е 5 лв.


Забележка:
*Забележка:
*
Заявленията за издаване/преиздаване на моряшка книжка се формират и отпечатват в ЦАО с електронни средства при заявяване на услугата и не е необходимо да се попълват предварително.
1. Експресна услуга за издаване на моряшка книжка се изпълнява само в случай, че заявлението е подадено в Дирекция „Морска администрация –Варна” и Дирекция „Морска администрация –Бургас”.
2. Експресна услуга за издаване на служебна книжка се изпълнява само в случай, че  заявлението е подадено в Дирекция „Речен надзор – Русе” и в Дирекция „Речен надзор – Лом”.

При подаване на документите лицето трябва да:
- представи оригиналите на документите за сверяване с фотокопията;
- да притежава валидно свидетелство за професионална компетентност за основна подготовка по морска безопасност (само при издаване/ преиздаване на моряшка книжка).

 

- Резултат от услугата

Описание

Начин на получаване на резултата от услугата:

 

 • В центъра за административно обслужване.
 • На посочен от заявителя на услугата адрес чрез лицензиран пощенски оператор.

Кой издава резултата от услугата

Директорите на ДМНРК – София, ДМА – Варна, ДМА – Бургас, ДРН – Русе и ДРН - Лом

+ Административни звена, предоставящи услугата

 

Центровете за административно обслужване в дирекции “Морска администрация” – Бургас, Варна, дирекции „Речен надзор“ - Русе, Лом и дирекция „МНРК” - София.
 
 • за София: гр. София, п.к. 1000, ул. „Дякон Игнатий“ № 9, тел. 0700 10 145, работно време: понеделник-петък от 09:00 до 17:30;
 • за Варна: гр. Варна, п.к. 9000, район Приморски бул. Приморски № 5, тел. 0700 10 145, работно време: понеделник-петък от 09:00 до 17:30;
 • за Бургас: гр. Бургас, п.к. 8000, ул. Княз Ал. Батенберг № 3,, тел. 0700 10 145, работно време: понеделник-петък от 09:00 до 17:30;
 • за Русе: гр. Русе, п.к. 7000, ул. Пристанищна № 20, тел. 0700 10 145, работно време: понеделник-петък от 09:00 до 17:30;
 • за Лом: гр. Лом, п.к. 3600, Дунавски парк № 3, тел. 0700 10 145, работно време: понеделник-петък от 09:00 до 17:30.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Кой може да предостави информация за услугата

Изпълнителна агенция "Морска администрация"

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не