Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HP1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P08E6

Преглед на кораби и издаване/заверка на корабни документи

Какво представлява услугата

Описание

На преглед подлежат всички кораби, плаващи под знамето на Република България.

 

ИАМА извършва преглед на кораби, плаващи под чуждо знаме, когато се намират във вътрешните морски води и вътрешните водни пътища на Република България по искане на администрацията на държавата на знамето, под което плава.

- Правно основание

Наредба № 11 от 26.04.2004 г. за прегледите на корабите и корабопритежателите - чл. 1

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Прегледите се извършват по обявен график или след предварително съгласуване с инспектори/служители от ДМА/ДРН/ДМНРК. Времето и мястото на прегледа се съгласува със специалисти в ДМА/ДРН/ДМНРК при подаване на заявлението за преглед. Корабът трябва да е в мореходно състояние и снабден, съгласно изискванията.

 

Корабопритежателят представя необходимите документи, ако има промяна на данни в регистъра, промяна на собственост или извършено преустройство. След извършване на прегледа и отстраняване на несъответствията (ако има такива) със срок “до отплаване” се издава/заверява съответния корабен документ.

 

А. За преглед на големи кораби

За преглед на големи кораби с последващо издаване, заверка или удължаване срока на валидност на корабни документи, корабопритежателят или негов представител подава заявление по образец АУ № 1175-1 за извършване на преглед на голям кораб, както следва:
 • до директора на съответната ДМА/ДРН/ДМНРК минимум 7 дни преди датата на прегледа, когато ще бъде извършен в българско пристанище;
 • до изпълнителния директор на ИАМА минимум 15 дни преди датата на прегледа, когато ще бъде извършен в чуждо пристанище.
След извършване на прегледа и отстраняване на несъответствията (ако има такива) със срок “до отплаване” се издава/заверява съответния корабен документ.

 

Б. За преглед на малки кораби

Kорабопритежателят или негов представител подава заявление по образец АУ № 1175-2 за извършване на преглед на малък кораб.

 

Корабопритежателят представя необходимите документи, ако има промяна на данни в регистъра, промяна на собственост или извършено преустройство. След извършване на прегледа и отстраняване на несъответствията (ако има такива) със срок “до отплаване” се издава/заверява съответния корабен документ.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Устно на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Изпълнителна агенция "Морска администрация".

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

 

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

до 15 дни

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По банков път

Такси

За услугата се заплаща такса в зависимост от вида:

Размерът на таксата се изчислява по раздел I на Тарифа № 5 в зависимост от големината на кораба и вида на прегледа.

- Резултат от услугата

Описание

Начин на получаване на резултата от услугата:

 

 • На място в центъра за административно обслужване;
 • Друго административно звено, ако изрично е посочено в заявлението.
 • На посочен от заявителя на услугата адрес чрез лицензиран пощенски оператор.

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Преглед, освидетелстване и регистрация на кораби и морски лица"
Адрес: обл. Монтана, общ. Лом, гр. Лом, Дунавски парк № 3, п.к. 3600
Код за междуселищно избиране: 0971
Адрес на електронна поща: fsi_lom@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч. и 14:00 ч.

 

Отдел "Преглед, освидетелстване и регистрация на кораби"
Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, ул. Пристанищна № 20, п.к. 7000
Код за междуселищно избиране: 082
Адрес на електронна поща: psc_rs@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч. и 14:00 ч.

 

Отдел "Преглед, освидетелстване и регистрация на кораби и корабопритежатели"
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Приморски, бул. Приморски № 5, п.к. 9000
Код за междуселищно избиране: 052
Адрес на електронна поща: psc_vn@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.

 

Отдел "Преглед, освидетелстване и регистрация на кораби и корабопритежатели"
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ул. Княз Ал. Батенберг № 3, п.к. 8000
Код за междуселищно избиране: 056
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.

 

Дирекция "Международни и национални регулации на корабоплаването"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Сердика, ул. Дякон Игнатий № 9, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Адрес на електронна поща: bma@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Кой може да предостави информация за услугата

Директорите на ДМА – Варна, ДМА – Бургас, ДРН – Русе и ДРН – Лом.

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не