Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HP1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P08E6

Съгласуване на местоположение и граници на зони за предоставяне на водноатракционни услуги

Какво представлява услугата

Описание

Услугата се предлага на основание на Наредба за плаването и граничния режим във вътрешните морски води, в териториалното море и във вътрешните водни пътища на Република България на български и чуждестранни яхти, лодки и други плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, както и извършване на водноатракционни услуги с тях (Наредбата).

 

Условия за съгласуване на зони:

 

 1. На съгласуване подлежат всички зони за предоставяне на водноатракционни услуги във вътрешните морски води на Република България с плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение и се съгласува тяхното местоположение и граници;
 2. Право да подадат заявление за съгласуване на зони и за определяне на тяхното местоположение и граници имат български физически или юридически лица или от страна – член на Европейския съюз, установени в Република България при условие, че са концесионери и наематели на морските плажове или техни подизпълнители;
 3. Не се допускат зони за предоставяне на водноатракционни услуги на охраняеми плажове с дължина на водната им граница с Черно море, по-малка от 300 м. Разстоянието между две зони за предоставяне на водноатракционни услуги с моторни плавателни средства не може да бъде по-малко от 500 метра.

- Правно основание

Наредба за плаването и граничния режим във вътрешните морски води, в териториалното море и във вътрешните водни пътища на Република България на български и чуждестранни яхти, лодки и други плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, както и извършване на водноатракционни услуги с тях - чл. 4

- Какво е необходимо да приготвя предварително

За съгласуване на зони за предоставяне на водноатракционни услуги с плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, на тяхното местоположение и граници се представят следните документи:

 

 1. Писмено заявление за съгласуване до директора на съответната дирекция „Морска администрация” в Бургас или Варна.
 2. Копие от договор за концесия или за наем – когато зоната се управлява от концесионера или наемателя на плажа;
 3. Копие от договора между концесионера или наемателя на морския плаж и подизпълнителя на водноатракционни услуги;
 4. Копие на договор за назначаване на управител на зоната за предоставяне на водноатракционни услуги, който притежава морска правоспособност, съгласно Наредба № 6 от 2007 г. за компетентност на морските лица в Република България (ДВ, бр. 101 от 2007 г.);
 5. Копие на свидетелството за правоспособност на лицето по т. 4 отговарящо за зоната за водноатракционни услуги;
 6. Проекти на специализирана схема с обозначени зони за водноатракционни услуги по чл. 22, ал. 2, т. 2 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие или  схема за охраняваните части от прилежащата към морския плаж акватория и разположението на спасителните постове по чл. 10, ал.3 от Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи;
 7. Схеми на водните коридори за влизане и излизане на плавателните средства в прилежащата акватория в съответствие с представените по т. 6 специализирани схеми;
 8. Правила за организацията на дейността в зоната за предоставяне на водноатаркционни услуги;
 9. Прономерован и прошнурован дневник, в който ще се вписват всички собствени или наети плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, използвани за предоставяне на водноатракционни услуги в зоната, ако не подлежат на вписване в регистъра на корабите на Република България, съгласно Наредба № 1 от 2003 г. за вписване в регистъра на корабите (обн., ДВ, бр. 7 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2004 г., бр. 59 от 2005 г. и бр. 32 и 91 от 2006 г.). 

 

Дневникът съдържа следните данни:

 

 • дата на вписване;
 • номер и име (ако има такова), с които се вписва плавателното средство;
 • вид и модел на плавателното средство, марка, номер и мощност на двигателя (когато има такъв), максимална дължина, широчина, газене, максимална скорост, разрешен брой лица на борда;
 • имена по документ за самоличност, адрес и телефон за връзка на собственика, ако е различен от концесионера или наемателя.
 1. Прономерован и прошнурован дневник за движението на плавателните средства, ползващи зоната за предоставяне на водноатракционни услуги, в който задължително се вписват: 
 • номерът и името (ако има такова) на плавателното средство;
 • декларацията по чл. 29, ал. 5 от Наредбата;
 • дата и час на отплаване и завръщане;
 • брой лица, ползващи плавателното средство при отплаването му.
 1. Инструкции за безопасно ползване на плавателните средства и безопасност на съответната/ните водноатракционна/и услуга/и на български език и най-малко на три чужди езика, един от които е английски език; инструкциите да съдържат изискванията указани в чл. 32 и чл. 33 на Наредбата;
 2. * Образец на дневник за проведен задължителен инструктаж на лицата, които ще ползват плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение или водноатракционни услуги, който се провежда от управителя на зоната за предоставяне на водноатракционни услуги или упълномощено от него лице;
 3. ** Образец на декларация, която се подписва от лицата, които ще ползват плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение или водноатракционни услуги, че са запознати с указанията за безопасно ползване на плавателните средства, в която вписват имената си (декларациите се номерират и се съхраняват за срок една година);
 4. ** Образец на декларация за съгласие от родителите, настойниците или попечителите на лица под 18 години, ползващи водоноатракционните услуги;
 5. Доказателства за наличие на спасително средство според изискванията на чл.34 , т.1 и т.7 от Наредбата.

Забележка: Бордовият номер съдържа номера на зоната за предоставяне на водноатракционни услуги и поредния номер, под който е вписано плавателното средство в съответния дневник за вписване на плавателни средства. 

Забележка: 
*Когато се изисква. 
**Образец на декларацията следва да бъде представен на 4 четири езика – български и три чужди по избор 

 

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Устно на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Изпълнителна агенция "Морска администрация".

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

до 10 работни дни

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Описание

Начин на получаване на резултата от услугата:

 • На място в центъра за административно обслужване;
 • Друго административно звено, ако изрично е посочено в заявлението.
 • На посочен от заявителя на услугата адрес чрез лицензиран пощенски оператор.

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Преглед, освидетелстване и регистрация на кораби и корабопритежатели"
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Приморски, бул. Приморски № 5, п.к. 9000
Код за междуселищно избиране: 052
Адрес на електронна поща: psc_vn@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.

 

Отдел "Преглед, освидетелстване и регистрация на кораби и корабопритежатели"
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ул. Княз Ал. Батенберг № 3, п.к. 8000
Код за междуселищно избиране: 056
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Кой може да предостави информация за услугата

Директорите на ДМА-Варна и ДМА-Бургас

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не