Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HP1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P08E6

Вписване на пристанищните оператори в регистъра на пристанищните оператори в Р. България и издаване на удостоверения за регистрация

Какво представлява услугата

Описание


На вписване в регистъра на пристанищните операторите подлежат операторите в пристанищата за обществен транспорт с национално значение, които ще извършват пристанищни услуги по чл. 116, ал. 3, т. 2 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ), за извършването на които е необходимо ползване на пристанищна територия и/или на пристанищни съоръжения, които са сключили договор по § 74, ал. 3 ЗМПВВППРБ за извършване на пристанищни услуги или след предоставяне на концесия.

- Правно основание

Наредба № 18 от 3.12.2004 г. за регистрация на пристанищните оператори в Република България - чл. 2

- Какво е необходимо да приготвя предварително

За вписване в регистъра пристанищните оператори подават заявление до директора на съответната териториална дирекция на  ИАМА.

 

Заявлението трябва да съдържа:

 

 1. данни за заявителя – наименование, седалище, адрес на управление и ЕИК (код по БУЛСТАТ); 
 2.  опис на пристанищните услуги, за които им е предоставен достъп. 

 

Към заявлението се прилагат следните документи:

 

1. удостоверение за регистрация по националното законодателство на държавата - членка на Европейския съюз, в която е установен, когато пристанищният оператор е със седалище в друга държава - членка на Европейския съюз (документи, съставени на чужд език, се придружават с легализиран превод на български език);

 

2. документ, позволяващ на пристанищния оператор да извършва пристанищни услуги, когато лицето не е собственик на пристанището:
а) договор със собственика на пристанище за обществен транспорт с регионално значение съгласно чл. 117 а, ал. 3 от ЗМПВВППРБ;

 

3. удостоверения от съответните компетентни органи, че пристанищният оператор няма задължения за данъци или вноски за социално осигуряване, съгласно законодателството на държавата, в която е установен; когато пристанищният оператор е със седалище в Република България, липсата на задължения  по смисъла на чл. 162 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, се установява чрез служебна проверка от ИАМА;

 

4. удостоверения от компетентния орган, че търговецът - пристанищен оператор, регистриран по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз не е в производство по ликвидация, не е в производство за обявяване в несъстоятелност, не е обявен в несъстоятелност или в подобни процедури съгласно националното си законодателство;

 

5. документ за внесена държавна такса по Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на МТИТС, приета с ПМС № 81 от 2000 г., както е изменена.;

 

В случаите по чл. 117 б, ал. 1 от ЗМПВВППРБ (у слуги за извършването на които не е необходимо ползването на пристанищна територия и/или на пристанищни съоръжения), към заявлението освен изброените документи в т. 1- 5, се прилагат и:
 • свидетелство/временно свидетелство за регистрация на кораба/кораби, плаващи под знамето на друга държава – членка на Европейския съюз ;
 • корабни документи, определени от администрацията на държавата на знамето – за кораби плаващи под знамето на друга държава – членка на Европейския съюз;
 • документ за надеждно комплектуване на кораба с екипаж - за кораби плаващи под знамето на друга държава – членка на Европейския съюз;
 • сертификати (заверено от заявителя копие), удостоверяващи, че поддържа освидетелствана система за управление на:
а) качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентен;
б) безопасната експлоатация на корабите и предотвратяване на замърсяване от кораби, за кораби плаващи под знамето на друга държава – членка на Европейския съюз и компаниите, за които се изисква;

 

 • декларация, че поддържа в готовност за незабавна реакция корабите си в съответствие с аварийния план на съответното пристанище и разпорежданията на съответните длъжностни лица от Изпълнителна агенция „Морска администрация”.

 

Освен документите, изброени в т. 1 - 5 лицата, които искат да бъдат вписани в регистъра на пристанищните оператори като оператори на морско-техническата услуга „буксировка”, трябва да докажат, че поддържат на дежурство диспечерско звено, съставено от квалифициран персонал за връзка с оператора на системата за управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването, под чийто надзор се извършва услугата.

 

Освен документите, изброени в т. 1 - 5 лицата, които искат да бъдат вписани в регистъра на пристанищните оператори като оператори на морско-техническата услуга „приемане и обработване на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност”, представят и списък с пристанищата, в които ще предоставят тази услуга.

 

Освен документите, изброени в т. 1- 5 лицата, които искат да бъдат вписани в регистъра на пристанищните оператори като оператори на морско-техническата услуга „поставяне на бонови заграждения”, трябва да докажат, че:

 

1. могат да обезпечат затворен цикъл на дейността при евентуален разлив - ограждане, събиране със скимър, транспортиране, съхранение, преработка и обезвреждане;
2. имат технологични схеми, съгласувани със съответната териториална дирекция на ИА „Морска администрация”;
3. притежават свидетелство за качество, издадено от производителя на ползваните бонове и технически съоръжения;
4. могат да осигуряват непрекъснато наблюдение чрез дежурно отговорно лице по време на обезпечаването с боново заграждение.

 

Освен документите, изброени в т. 1 - 5 лицата, които искат да бъдат вписани в регистъра на пристанищните оператори като оператори на морско-техническата услуга „корабно бункероване с гориво, смазочни материали”, трябва да докажат, че притежават прошнурован, прономерован и заверен от директора на съответната териториална дирекция на ИАМА дневник на бункеровъчните работи, в който за всяко бункероване операторът да вписва информация за: 

 

1. изпратените предварително писмени или по електронен път уведомления до директора на съответната териториална дирекция на ИА „Морска администрация”, съдържащи пълна информация относно вида и количеството на горивото/смазочния материал, времето и мястото на бункеровката;
2. взетите предпазни мерки за недопускане на разлив преди началото на бункеровката; 
3. преди започване на бункеровката информиран ли е дежурният оператор на системата за управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването за часа на началото на бункеровката, а при завършване - за часа на завършване.

 

Документите, съставени на чужд език следва да бъдат преведени на български език и легализирани по съответния ред, в случай че операторът, получил достъп за извършване на пристанищни услуги в пристанище за обществен транспорт, е със седалище в друга държава - членка на Европейския съюз.

 

Подайте необходимите документи лично, чрез упълномощено лице (с нотариално заверено пълномощно), по куриер или електронен път.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Изпълнителна агенция "Морска администрация".

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

 

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

14 дни

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По банков път

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 200 лв.

- Резултат от услугата

Описание

Начин на получаване на резултата от услугата:

 

 • В центровете за административно обслужване, където се предоставя админисративната услуга
 • На посочен от заявителя адрес чрез лицензиран пощенски оператор. 

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Пристанищен контрол"
Адрес: обл. Монтана, общ. Лом, гр. Лом, Дунавски парк № 3, п.к. 3600
Код за междуселищно избиране: 0971
Адрес на електронна поща: psc_lom@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч. и 14:00 ч.

 

Отдел "Контрол на корабоплаването"
Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, ул. Пристанищна № 20, п.к. 7000
Код за междуселищно избиране: 082
Адрес на електронна поща: mep_rs@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч. и 14:00 ч.

 

Отдел "Експлоатационна годност на пристанищата"
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Приморски, бул. Приморски № 5, п.к. 9000
Код за междуселищно избиране: 052
Адрес на електронна поща: dpa_vn@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.

 

Отдел "Експлоатационна годност на пристанищата"
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ул. Княз Ал. Батенберг № 3, п.к. 8000
Код за междуселищно избиране: 056
Адрес на електронна поща: dpa_bs@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.

 

Дирекция "Пристанища и пристанищни услуги"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Сердика, ул. Дякон Игнатий № 9, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Адрес на електронна поща: bma@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Кой може да предостави информация за услугата

дирекция „МА – Варна“, дирекция „МА – Бургас“, дирекция „РН – Лом“ и дирекция „РН - Русе"

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не