Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Вписване в регистъра на корабите на Република България

Какво представлява услугата

Описание

На вписване в регистъра на корабите на Република България подлежи всеки кораб, който има право да плава под знамето на Република България. Това са кораби, които са: 

 • собственост на държавата,
 • собственост на българско юридическо или физическо лице,
 • повече от половината са собственост на българско юридическо или физическо лице,
 • наети по договор за беърбоут чартър, за времето на действие на договора,
 • собственост на физическо или юридическо лице от страна - членка на Европейския съюз, при условие, че за изпълнение на техническите, административните и други изисквания на българското законодателство по отношение на корабите са упълномощени български физически или юридически лица, или физически или юридически лица от страна - членка на Европейския съюз, установени в Република България.

- Правно основание

 • Кодекс на търговското корабоплаване (чл. 33, ал. 1; чл. 39а, ал. 1; чл. 39б, ал. 1; чл. 40б, ал. 1); 
 • Наредба № 1 за вписване в регистъра на корабите. 

- Какво е необходимо да приготвя предварително

На вписване в регистъра подлежи всеки кораб, който има право да плава под знамето на Република България.

 

Право да плава под българско знаме има кораб:

 

 1. който е собственост на държавата;
 2. който е собственост на българско юридическо или физическо лице;
 3. повече от половината от който е собственост на българско юридическо или физическо лице;
 4. който е нает по договор за беърбоут чартър, за времето на действие на договора;
 5. който е собственост на физическо или юридическо лице от страна - членка на Европейския съюз, при условие, че за изпълнение на техническите, административните и други изисквания на българското законодателство по отношение на корабите са упълномощени български физически или юридически лица, или физически или юридически лица от страна - членка на Европейския съюз, установени в Република България;
 6. за туризъм, спорт, спортен риболов или развлечение, който е собственост на притежаващо разрешение за постоянно пребиваване в Република България физическо лице от страна, която не е членка на Европейския съюз.

Вписването на корабите в регистъра се извършва:

 

 • въз основа на писмено заявление от корабособственика или беърбоут чартьора на кораба до изпълнителния директор на ИАМА или директора на съответната дирекция на ИАМА в Бургас, Варна, Русе или Лом;
 • след извършен преглед от ИАМА за съответствието на кораба с техническите изисквания на националните и международните стандарти за безопасност и опазване на околната среда и изискванията на международните договори, по които Република България е страна,    завършил с положителен резултат.

 

В заявлението корабособственикът посочва избраното от него име на кораба, което подлежи на служебна проверка за “изключителност на името”.

 

А. За вписване на кораб

За вписване на кораб, корабопритежателят или негов упълномощен представител подава:
 1. Заявление за вписване на кораб (образец АУ № 1487). Заявлението се подава до Изпълнителния директор на ИАМА или Директора на съответната дирекция на ИАМА в Бургас, Варна, Русе или Лом.
 2. Документ, установяващ основанието за придобиване на кораба (договор за покупко-продажба с нотариално заверени подписи,, платежен документ и др.); когато придобивната сделка е осъществена извън територията на Република България, за формата на договора се прилагат изискванията на националното законодателство по местосключване на договора;
 3. При сделка за придобиване право на собственост върху серийно произведен плаватен съд за спорт, туризъм и развлечения, по която страни са производител или негов дистрибутор и първият собственик се изисква писмен договор, придружен от декларация на прехвърлителя, че към деня на сключване на сделката корабът не е вписан в нито един корабен регистър.
 4. Документ, удостоверяващ класа на кораба, когато има такъв(задължителен за конвенционални кораби и кораби, превозващи опасни товари по ВВП на Европа(чл. 73а(2) от КТК));
 5. Документ (оригинал), удостоверяващ, че корабът е отписан от регистъра на корабите на държавата, под чието знаме е плавал, както и документ (оригинал), удостоверяващ наличието или липсата на морски ипотеки и други ограничения в разпорежданията с кораба, подлежащи на вписване в чуждия регистър, редът на тяхното учредяване;
 6. Документ (оригинал), удостоверяващ, че корабът не е вписан в регистъра на държавата, в която е придобит или нотариално заверена декларация от заявилия вписването за това, че корабът не е вписан в чужд регистър - за кораби, подлежащи на вписване в регистровите книги на малките кораби;
 7. Документи (копия) за непрекъснат запис историята на кораба – CSR (задължителен за конвенционални кораби и кораби, превозващи опасни товари по ВВП на Европа(чл. 73а(2) от КТК));
 8. Попълнена форма БК;
 9. Декларация за съответствие или копие съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на плавателните съдове за отдих.
 10. Документ, съдържащ описание на кораба и данни за корпуса, машините, оборудването и размерите на кораба, свързочните и навигационните средства, товарните устройства, ветрилното стъкмяване и др.;
 11. Проектна документация, съдържаща описание на кораба и данни за корпуса, машините, оборудването и размерите на кораба, свързочните и навигационните средства, товарните устройства, ветрилното стъкмяване и др. – когато корабът е построен със собствени сили и средства.
 12. Информация за платена такса по Тарифа № 5 на МТИТС.
Забележка: Документите по т.т. 2 – 6 могат да бъдат оригинали или нотариално заверени копия. Когато някой то документите са на чужд език, те трябва да бъдат придружени с легализиран превод на български език.
 

Б. За вписването на кораб, нает по договор за беърбоут чартър

Беърбоут чартьора на кораба или негов упълномощен представител подава:
 1. Заявление за вписване на кораб (образец АУ № 1487);
 2. Договор за беърбоут чартър;
 3. Документ – извлечение от основния регистър, съдържащ описание на кораба, данни за корабособственика и всички регистрирани ипотеки и други ограничения в разпорежданията с кораба, ако има такива;
 4. Документ от основния регистър, че корабът е временно отписан за срока на действие на договора за беърбоут чартър и не е вписан в друг регистър при условията на договор за беърбоут чартър;
 5. Писмено съгласие (оригинал) за плаване на кораба под българско знаме, изразено от:
 • компетентните власти на основния регистър;
 • корабособственика;
 • ипотекарния кредитор и лицата, в полза на които има установени други ограничения в разпорежданията с кораба;
 1. Документ, удостоверяващ класа на кораба, когато има такъв (задължителен за конвенционални кораби и кораби, превозващи опасни товари по ВВП на Европа(чл. 73а(2) от КТК));
 2. Попълнена форма БК;
 3. Информация за платена такса по Тарифа № 5 на МТИТС.
Забележка: Документите по т.т. 2 - 5 могат да бъдат оригинали или нотариално заверени копия. Когато някой от документите е на чужд език, те трябва да бъдат придружени с легализиран превод на български език.

 

В. За вписване на кораб в строеж 

Корабопритежателят или негов упълномощен представител подава:

 1. Заявление за вписване на кораб (Образец АУ № 1487).
 2. Договор за строеж на кораб, или декларация при строеж със собствени сили и средства, съдържаща информация относно мястото на строеж на кораба;
 3. Попълнена форма БК;
 4. Проектна документация, с описание на кораба и данни за корпуса, машините, оборудването и размерите на кораба, свързочните и навигационни средства, товарните устройства и др;
 5. Информация за платена такса по Тарифа № 5 на МТИТС.

Забележка: Когато някой от документите по т. 2 и т. 4 са на чужд език, те трябва да бъдат придружени с легализиран превод на български език.

 

Г. За вписване в регистъра на корабите на промени в техническите и другите данни на кораб 

Корабопритежателят или негов упълномощен представител подава:

 1. Заявление за вписване на кораб (Образец АУ № 1487).
 2. Документ, установяващ основанието за придобиване на кораба при промяна на собствеността - нотариално заверен договор за покупко-продажба (за регистрирани вече кораби);
 3. При смяна на двигател – фактура за закупуване, договор за покупко-продажба;
 4. Други документи и доказателства, които удостоверяват извършените технически промени.
 5. Информация за платена такса по Тарифа № 5 на МТИТС.

Д. Вписване в беърбоут регистър на друга държава с право корабът да плава под нейно знаме

Кораб, вписан в регистъра на корабите на Република България, може да бъде вписан временно в беърбоут регистър на друга държава с право да плава под нейно знаме за срока на договора след писмено съгласие на изпълнителния директор на ИАМА при условие, че пред ИАМА са представени следните документи:

 1. Заявление от корабособственика за регистриране на кораба при условията на беърбоут чартър в чужд регистър;
 2. Писмено съгласие с нотариална заверка на подписите за такава регистрация от всички ипотекарни кредитори или лица, в полза на които са учредени други вещни тежести и ограничения, ако има такива;
 3. Писмена декларация от корабособственика, че в 14-дневен срок от вписване на кораба в посочения беърбоут регистър всички корабни документи ще бъдат предадени на ИАМА;
 4. Писмена декларация от страна на беърбоут чартьора, че корабът няма да плава под българско знаме за периода на регистрацията;
 5. Договор за беърбоут чартър.
 6. Информация за платена такса по Тарифа № 5 на МТИТС.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Устно на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към към Изпълнителна агенция "Морска администрация".

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

 

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

до 7 работни дни

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По банков път,По електронен път

Такси

Заплащането на таксите е по банков път или на ПОС терминал на центъра за административно обслужване, съгласно Тарифа № 5 се събират такси, както следва:

Чл. 74. За вписване в Регистъра на корабите на Република България се събират следните такси:

 1. на морски кораби с големина до 40 БТ и на малки кораби, плаващи по вътрешните води на Европа - 100 лв.;
 2. на морски кораби, по-големи от 40 БТ, и на другите кораби, плаващи по вътрешните води на Европа - 300 лв.    

 

Чл. 76. (1) За вписване в Регистъра на корабите на Република България на промени в техническите и другите данни на кораб се събират следните такси:

 1. на морски кораби с големина 40 БТ и на малки кораби, плаващи по вътрешните води на Европа - 50 лв.;
 2. на морски кораби, по-големи от 40 БТ, и на другите кораби, плаващи по вътрешните води на Европа - 100 лв.

(2) За вписване или заличаване в Регистъра на корабите на Република България на ипотека или друга финансова тежест се събира такса 100 лв. Таксата се събира от собственика на кораба.

 

Чл. 77. За издаване на документ във връзка с вписване или отписване в регистрите на корабите в българските пристанища по чл. 74 , 75 и 76 се събират следните такси:

1. на морски кораби с големина до 40 БТ и на малки кораби, плаващи по вътрешните води на Европа - 20 лв.;

2. на морски кораби, по-големи от 40 БТ, и на другите кораби, плаващи по вътрешните води на Европа - 75 лв.

 

 

- Резултат от услугата

Описание

Начин на получаване на резултата от услугата:

 • На място в ЦАО, посочен от заявителя на услугата;
 • Друг център за административно обслужване, ако изрично е посочено в заявлението;
 • На посочен от заявителя на услугата адрес чрез лицензиран пощенски оператор.

+ Административни звена, предоставящи услугата

 

Отдел "Преглед, освидетелстване и регистрация на кораби и морски лица"
Адрес: обл. Монтана, общ. Лом, гр. Лом, Дунавски парк № 3, п.к. 3600
Код за междуселищно избиране: 0971
Телефон за връзка: (0971)070010145
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч. и 14:00 ч.

 

Отдел "Преглед, освидетелстване и регистрация на кораби"
Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, ул. Пристанищна № 20, п.к. 7000
Код за междуселищно избиране: 082
Телефон за връзка: 070010145
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч. и 14:00 ч.

 

Отдел "Преглед, освидетелстване и регистрация на кораби и корабопритежатели"
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Приморски, бул. Приморски № 5, п.к. 9000
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: 070010145
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.

 

Отдел "Преглед, освидетелстване и регистрация на кораби и корабопритежатели"
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ул. Княз Ал. Батенберг № 3, п.к. 8000
Код за междуселищно избиране: 056
Телефон за връзка: 070010145
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.
Дирекция "Международни и национални регулации на корабоплаването"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Сердика, ул. Дякон Игнатий № 9, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 070010145
Адрес на електронна поща: bma@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Кой може да предостави информация за услугата

ДМА – Варна, ДМА – Бургас, ДРН – Русе и ДРН – Лом

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не