Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HP1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P08E6

Издаване на удостоверителен документ относно информацията съдържаща се в регистрите на пристанищата и пристанищните оператори

Какво представлява услугата

Описание

 

По отношение предоставянето на информация от Регистъра на пристанищата на Република България – чл. 92, ал. 9 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ) и чл. 2, ал. 2 от Наредба № 19 от 2004 г. за регистрация на пристанищата на Република България. 

 

По отношение предоставянето на информация от Регистъра на пристанищните оператори в Република България – чл. 117, ал. 4 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанища на Република България и чл. 2, ал. 3 от Наредба № 18 от 2004 г. за регистрация на пристанищните оператори в Република България.

- Правно основание

Наредба № 19 от 9.12.2004 г. за регистрация на пристанищата на Република България - чл. 2, ал. 2

Наредба 18 - чл. 2, ал. 3

- Какво е необходимо да приготвя предварително

 1. Писмено заявление, адресирано до изпълнителния директор на ИА „Морска администрация”, в него следва да бъдат посочени:

 

а) пълното име и адреса на заявителя – физическо или юридическо лице. Ако заявителят е търговец, той следва да посочи и ЕИК;

б) информация за кои от вписаните в съответния регистър обстоятелства и по отношение на кое пристанище (съответно пристанищен оператор) се иска;

в) дата и подпис на физическото лице – заявител (съответно на законния или на надлежно упълномощен представител на юридическото лице – заявител);

г) телефон, факс или адрес на електронна поща, ако има такива.

 

Когато заявлението е подписано от пълномощник, към същото се прилага заверено от заявителя копие на пълномощното.

 

 1. Документ за платена такса по Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерство на транспорта информационните технологии и съобщенията, одобрена с ПМС № 81 от 10.05.2000 г., както е изменена.

 

В случай, че издаденият удостоверителен документ съдържа повече страници, при получаването му заявителят представя платежен документ за разликата между реално дължимата и първоначално платената държавна такса.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Изпълнителна агенция "Морска администрация".

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

 

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

14 дни

Начини на плащане

По банков път,На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

Такси

За услугата се заплаща такса на стойност 25 лв.

Таксата е 25 лв. на започната страница.

Държавните органи и органите на местно самоуправление, направили служебно запитване, са освободени от заплащането на държавна такса.

- Резултат от услугата

Описание

Начин на получаване на резултата от услугата:

 

 • В офиса където се предоставя услугата.
 • На посочен от заявителя на услугата адрес чрез лицензиран пощенски оператор.

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Пристанища и пристанищни услуги"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Сердика, ул. Дякон Игнатий № 9, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Адрес на електронна поща: bma@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Кой може да предостави информация за услугата

Дирекция „Пристанища и пристанищни услуги”

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не